• Karar No: 2007/UH.Z-1508
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :23
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1508
Şikayetçi:
 Pırıltı Temiz. Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gazi Alemşah Mahallesi Kalender Sokak Erkaya Apt. No:4/102 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği,32500 Eğirdir / ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11623
Başvuruya konu ihale:
 2007/12596 İKN’li “9 Aylık Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2007 tarih ve 08.09.21.0167/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabipliği  tarafından 08.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “9 Aylık Yemek Pişirme, Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Pırıltı Temiz. Taah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.04.2007 tarih ve 11623 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin 15.03.2007 tarih ve 937 sayılı yazısı ile, ihalenin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle iptal edildiğinin kendilerine bildirildiği, 05.04.2007 tarihinde idareye yaptıkları şikayet başvurusu üzerine idarenin cevabında, kamu yararı gözetildiğinden ihalenin iptal edildiği belirtilerek şikayetlerinin reddedildiği, tekliflerinin hayatın olağan akışına, teknik ve idari şartnamede belirtilen giderler dahil edildiğinde günümüz şartlarına göre uygun bir teklif olduğu, teknik ve idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde belirtildiği üzere, elektrik ve su ihtiyacı hastane tarafından karşılanacak olup, elektrik, su, depolama vb. giderler için aylık 5.000,00 (beşbin) YTL ilgili firmanın hak edişinden mahsup edileceği, mutfakta, yemekhanede her türlü likit gaz ihtiyacı ile ilgili tüketim masraflarının firma tarafından karşılanacağının belirtildiği, ayrıca teknik şartnamenin “İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Olan Malzemeler” başlık 4 üncü maddesinde yer alan hususların ayrıca bir maliyet oluşturduğu, kendileri tarafından söz konusu maliyetler dikkate alınarak tekliflerinin verildiği, ayrıca teknik şartnamede yazıldığı üzere 3 çeşit günlük yemek çıkacağı, öğle ve akşam yemeklerinin ayrı olarak hazırlanacağı, ana yemekte en basit olarak kullanılacak malzemelerde 125 gr et kullanılacağı, yemek adedine göre işçilik maliyetlerinin 0,70 YTL olduğu, idare tarafından aynı işin 2003-2004 yıllarında 2.875,00 TL gibi bir fiyatla alındığı, işi yürütmekte olan firmanın zarar etmesinden dolayı ihaleye dahi katılamadığı, iş için fazla işçi istenmesi gibi hususlarda değerlendirildiğinde, idare tarafından piyasa fiyatları sorgulaması yapılmış olsa idi, kendileri tarafından verilen fiyatların hayatın olağan akışına uygun olduğu, açıklanan nedenlerle, ihaleye verilen fiyatların yüksek olmayıp ihalenin belirtilen nedenlerle iptal edilmesinin uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

08.03.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile verilen teklifler yaklaşık maliyetin üstünde olduğundan ihalenin iptaline karar verildiği, alınan kararın 09.03.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı anlaşılmıştır.

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir...” hükmü bulunmaktadır.

 

            Aynı maddenin gerekçesinde; Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

            Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında ise;

  

         İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder…” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

            İncelenen ihalede, 4 geçerli teklifin bulunduğu, bu tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından, ihale komisyonu tarafından “Verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu” gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi işlemi mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul