En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1509
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :24
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1509
Şikayetçi:
 Prizma Organizasyon İnş. Temizlik Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti., Nuripaşa Mahallesi 64/3 Sokak No:2-A Zeytinburnu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Nurtepe Yolu Alibey Cad. 34406 Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8827
Başvuruya konu ihale:
 2006/177931 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuar Destek Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 07.07.44.0110/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 25.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Laboratuar Destek Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Prizma Organizasyon İnş. Temizlik Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  22.03.2007 tarih ve 8827 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idareye sundukları kalite belgesinin ihale konusu ile ilgili olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihaleye ait teknik şartnamenin 9.1 inci maddesinde, “Firma, ihale konusu işi kapsayan hizmet alanında, ulusal veya uluslar arası akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen TS EN İSO-9001:2000 sertifikalarını veya TSE Hizmet Yeterlik Belgesini vermek zorundadır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, ilan ve idari şartname ile de anılan belgelerin istenildiği görülmüştür.

 

            “Uygun olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak” ta, başvuru sahibinin anılan düzenlemeye uygun belge sunmadığı, İhale Komisyonu Karar Tutanağında ise ihale konusu ile ilgili belge sunulmaması nedeniyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

            İdareden alınan belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin idareye sunduğu sertifikanın kapsamında, “temizlik, ilaçlama, toplu taşıma, araç temizliği, bilet satışı ve dağıtımı, veri girişi ve ofis personeli temini, hasta ve ziyaretçi yönlendirme hizmetleri” nin bulunduğu, ihale konusu işin analiz yapılmak üzere temin edilecek su numunelerinin standartlara uygun olarak alınması, muhafazası, taşınması, kaydı, analizlerinin yapılması ve raporlanması hizmetlerinin yerine getirilmesi işi olduğu göz önüne alındığında başvuru sahibi tarafından idareye sunulan belgenin idarece yapılan düzenlemeye uygun olmadığı, dolayısıyla idarenin yaptığı işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul