En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1510
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :25
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1510
Şikayetçi:
 Mert İnş. Turz. Teks. Güv. ve Sist. Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atakan Sok., Savaş Apt., No:6, D:4, Mecidiyeköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü, Hipodrom Cad., No:113, 06330 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 10033
Başvuruya konu ihale:
 2007/7516 İhale Kayıt Numaralı “Seymen Hurda Müd. Temizlik, Bahçıvanlık, Aşçılık ve Garsonluk İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.04.2007 tarih ve 08.08.12.0199/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nce 16.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Seymen Hurda Müd. Temizlik, Bahçıvanlık, Aşçılık ve Garsonluk İşi” ihalesine ilişkin olarak Mert İnş. Turz. Teks. Güv. ve Sist. Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.04.2007 tarih ve 10033 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1)                 İdari şartnamenin 26.3.2. maddesinde; “Yüklenici kendi işe getirme olanağına sahip değilse, işin yürütüldüğü yerdeki belediye tarafından belirlenmiş mutat taşıt bileti vererek sağlayacaktır.”, şeklindeki düzenlemenin teklif hazırlanması sırasında tereddüde sebebiyet verdiği, bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

2)                 En düşük teklifi veren Şur İnş. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği tutarın asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, en düşük ikinci teklifi veren Adalı Ltd. Şti.’ne ait teklif tutarının ise temizlik malzemeleri ile amortisman bedelini nasıl karşılayacağı hususunun anlaşılamadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibi, idari şartnamenin 26.3.2. maddesinde bulunan düzenlemenin teklif hazırlanması sırasında tereddüde sebebiyet verdiğini iddia etmektedir.

 

İdari şartnamenin 26.3.2 nci maddesinde  “Yüklenici, çalışan personelinin ikametgahından işyerine geliş-gidişini aylık 26 gün üzerinden sağlayacaktır. Yüklenici kendisi işe getirme olanağına sahip değilse, işin yürütüldüğü yerdeki belediye tarafından belirlenmiş mutat taşıt bileti verecektir (Mutat taşıt bileti değerlendirmede esas ölçü olarak alınacak olup, 1 (bir) kişinin günlük yol bedeli KDV dahil 3,00 YTL’dir).”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G maddesinde yol bedeli ile ilgili olarak; “10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

Ancak idari şartnamede çalışacak personelin yemek veya yol maliyetinin idarenin yemekhanesinden veya personel servisinden karşılanacağı ve bedelinin yüklenicinin hakedişinden kesileceğine dair bir düzenleme yapılmışsa, yemek ve yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecektir. Bu durumda her bir personel için hakedişten kesilecek yemek veya yol bedelinin tutarı idari şartnamede gösterilecektir. Hakedişten kesilecek bu yemek veya yol bedelinin, idare personeli için öngörülen yemek veya yol bedelinde bir artış yapılsa bile değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, yemek ve yol bedelinin yıl içinde meydana gelecek artışları da kapsayacak şekilde tahmini bir bedel olarak belirlenmesi gerekecektir.   

11- Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur.

     

İdari şartnamenin 26.3.2 nci maddesinde personelin ulaşımının isteklilerin kendi imkanlarıyla veya mutat taşıt bileti verilerek sağlanacağı belirtilmiştir. Ulaşımın mutat taşıt bileti verilerek sağlanması halinde isteklilerce teklif edilmesi gereken bedel idare tarafından KDV dahil olarak belirlenmiştir. Ulaşımın isteklilerin kendi imkanlarıyla sağlanması durumuna ilişkin olarak ise mevzuata uygun olarak idare tarafından herhangi bir ücret öngörülmemiştir. Dolayısıyla, ilgili şartname maddesinde, ulaşıma ait bedelin ayni olarak karşılanacağı belirli olduğundan, personelin ulaşımının nasıl yapılacağı ve teklifin nasıl verileceği konusundaki takdir idare tarafından ihaleye katılan isteklilere bırakıldığından söz konusu düzenleme mevzuata aykırı görülmemiştir. Ayrıca isteklilerin teklifleri incelendiğinde bu hususta herhangi bir tereddüt yaşanmadığı ve isteklilerin tekliflerini idari şartnamede belirlenen mutat taşıt bileti bedeli üzerinden verdikleri görülmüştür.

 

Bunun dışında, dokümana yapılacak itirazlarla ilgili olarak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ’in 1.A.2 maddesinde; “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.

…4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Öte yandan, ihale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, idari şartnamenin söz konusu maddesi ile ilgili olarak ihale öncesinde herhangi bir itirazda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu haliyle, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibi, en avantajlı teklif sahibi firmanın teklif ettiği tutarın asgari işçilik maliyetinin altında olduğunu iddia etmektedir.

 

İhaleye en düşük birinci, ikinci ve üçüncü teklifleri veren firmaların tekliflerinin İdare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahibi firmaların yaptığı açıklamaların idare tarafından kabul edildiği, üçüncü en düşük teklifi veren firmanın yaptığı açıklamanın belgelere dayandırılmaması nedeniyle söz konusu firmanın teklifinin idarece uygun bulunmadığı belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirlenen teklif fiyata dahil masraflar göz önüne alındığında, yol bedeli olarak idari şartnamede belirlenen mutat taşıt bileti için idarece öngörülen tutar olan 3 YTL’den KDV bedelinin çıkarılması sonucunda elde edilen bedel üzerinden, isteklilerce ayni olarak karşılanacak giyim bedeli hariç olmak üzere, işçilik modülünde yapılan hesap sonucunda asgari işçilik maliyeti 133.137,18 YTL bulunmaktadır. 

 

İsteklilerce verilen teklifler incelendiğinde, ihale üzerinde kalan istekliye ait teklifin asgari işçilik maliyetini karşıladığı belirlenmiştir. İhale üzerinde kalan isteklinin aşırı teklif sorgulamasına verdiği cevap yazısındaki açıklamalar incelendiğinde; giyecek hariç, işçilik bedeli, yol ve yemek ücretleri ile %3 sözleşme gideri dahil olmak üzere, adı geçen istekli tarafından bulunan toplam asgari işçilik maliyetinin yukarıda belirtilen asgari işçilik maliyeti tutarı olan 133.137,18 YTL ile aynı olduğu görülmüştür. Bu tutara, firma tarafından öngörülen ve %3 sözleşme gideri eklenerek hesaplanan giyim bedeli ile temizlik malzemeleri bedeli de dahil edildiğinde, ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği toplam tutara ulaşılmaktadır. İhale üzerinde kalan firmanın giyecek ve temizlik malzemeleri giderleri için teklif ettiği tutarları belgelendirmek için ise gerekli proforma faturaları idareye sunduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi firmanın bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.   

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul