• Karar No: 2007/UH.Z-1511
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :26
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1511
Şikayetçi:
 Şur İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Turan Güneş Bulvarı 89. Sokak No: 18/1 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü), Necatibey Cad. No:63 06430 Kızılay Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2007 / 9435
Başvuruya konu ihale:
 2006/189991 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2007 tarih ve 08.07.81.0182/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü)’nce 31.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şur İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.03.2007 tarih ve 9435 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin asgari maliyetleri karşıladığı ve geçerli sayılması gerekirken değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 20 personel ile malzemeli temizlik hizmeti olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yine anılan şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, “26.3.1. Yol bedeli: 4 YTL x 1 kişi x 26 gün : 104,00 YTL (bir kişinin bir aylık yol bedeli)

26.3.2. Yemek bedeli: 4 YTL x 1 kişi x 26 gün : 104,00 YTL (bir kişinin bir aylık yemek bedeli)

26.3.3. Giyecek bedeli: Yılda 2 defa (yazlık-kışlık) giyecek bedeli ayni olarak verilecektir.


26.5. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 10 ay olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kullanılacak ekipman ve sarf malzemeleri teknik şartnamenin 5 inci maddesinde düzenlenmiştir.

 

            Buna göre giyim ve sarf malzemesi hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 192.315,42 YTL olmaktadır.

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde,İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

İdare 4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesi uyarınca teklifi geçerli sayılan 15 istekliden teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

            Anılan açıklama yazısına istinaden ihale üzerinde bırakılan Bora Temizlik İnş. Turz. Gıda Nak. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. cevabi yazısına göre;

 

Bora Temizlik İnş. Turz. Gıda Nak. Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti. açıklamasında, Tahiroğulları Plas. Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınan kişi başı iki takım olmak üzere adet fiyatı 5,00 YTL olan giyeceklere ilişkin proforma fatura sunmuştur.

 

Yine Durallar Temz. Mak. ve Maddeleri Gıda İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’den ekipman ve sarf malzemelerine ilişkin proforma fatura sunmuştur.

 

Toplam giyim bedeli 200,00 YTL ile ekipman ve sarf malzemesi gideri 3.928,58 YTL dikkate alındığında teklif bedeli 196.450,00 YTL olmaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine ilişkin açıklamalarını tevsik edici belgelerle yaptığı ve teklif fiyatının ihale konusu işte istenen giderleri karşıladığı anlaşıldığından şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Orpaş Tem. Paz. Taah. Müm. San. ve Tic. A.Ş.’nin 20.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine idare 21.02.2007 tarih ve 1213 sayılı yazı ile şikayete cevap vermiş ve 21.02.2007 tarih ve 1230 sayılı yazı ile ivedilik ve kamu yararı kararı aldığını ve buna istinaden sözleşme imzalayacağını anılan başvuru sahibine bildirmiştir. Sözleşme 02.03.2007 tarihinde imzalanmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “4) İdarece yapılacak işlemler ve inceleme b)İhale İşlemlerine Devam Edilmesi Kararı” başlıklı maddesinde, “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınabilir. Bu kararda gerekçe olarak sadece“ivedilik ve kamu yararı bulunduğu” şeklinde Kanun ve Yönetmelik hükmünün tekrarıyla yetinilmesi halinde, kararın gerekçeli olma şartı yerine getirilmediğinden, usulüne uygun bir karar sayılmayacaktır. Bu nedenle, idarenin gerekçelerini kararda açık olarak belirtmesi ve gerekçeli olarak alınan bu kararın başvuru sahibine tebliğ edilmesi gerekmektedir.

 

İhale yetkilisi yukarıda belirtildiği gibi, şikayetin sonuçlandırılmasından önce ihale sürecinin devamına dair gerekçeli karar alabilecektir.

 

Ancak, Yönetmelikte ihale sürecinin devamına ilişkin kararın geçici tedbir niteliğinde olduğu belirtildiğinden, idarece şikayeti sonuçlandıran nihai karar verilmesi halinde aynı kararda veya nihai karar verildikten sonra başka bir kararla ihale sürecinin devamına dair karar alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda ihale sürecinin devamına ilişkin karar usulüne uygun alınmış bir karar olarak değerlendirilemeyecektir.” hükmü mevcuttur.

 

Kesinleşen ihale kararının 12.02.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, şikayetçi tarafından 16.02.2007 tarihinde idareye açıklama talebinde bulunulduğu, idarenin buna ilişkin 21.02.2007 tarihli cevabının 24.02.2007 tarihinde şikayetçi tarafından tebellüğ edildiği, şikayetçinin 12.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu 14.07.2007 tarihli idarenin cevabının 20.03.2007 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, şikayetçi tarafından 27.03.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından Orpaş Tem. Paz. Taah. Müm. San. ve Tic. A.Ş.’nin başvurusuna istinaden önce başvurunun cevaplandığı daha sonra ivedilik ve kamu yararı kararı alarak ihale işlemlerine devam kararına istinaden sözleşmenin imzalanmasının mevzuata aykırı olduğu düşünülmekle birlikte, sözleşmenin mevzuattaki sürelere uyulmadan imzalanmasının başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı değerlendirildiğinde esasa etkili olmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul