• Karar No: 2007/UH.Z-1513
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :28
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1513
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 Gaziosmanpaşa / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Devlet Hastanesi, Şelale Yolu Üzeri 07600 Manavgat/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.03.2007 / 9626
Başvuruya konu ihale:
 2007/17073 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanıcısı Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2007 tarih ve 08.07.93.0182/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat Devlet Hastanesi’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Kullanıcısı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.03.2007 tarih ve 9626 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın yeterli kabul edilmemesi gerekirken yeterli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 9 ay süreyle 65 kişiyle hastane bilgi yönetim sistemi kullanıcısı hizmeti olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde yol bedeli olarak günlük 2,00 YTL ödeneceği, teknik şartnamede belirtilen giyeceklerin teklif fiyata dahil olacağı ve SSK iş kolu tehlike derecesinin 1,5 olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “F. Personelle ilgili yüklenicinin yükümlülükleri” başlıklı maddesinde bir adet yazlık ve bir adet kışlık olmak üzere kişi başı 2 adet iş önlüğünün verileceği düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            Bu düzenlemelere göre giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı 449.875,88 YTL olmaktadır.

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

            İdare açıklamasını teklifi ile birlikte sunan Birim Bilgi Tekn. Tic. A.Ş. dışında teklif bedelleri düşük bulunan 4 (dört) istekliden anılan madde hükmü uyarınca tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Emin Müt. Tem. Yem. Posta Dağ. Tic. Ltd. Şti.’nin verdiği açıklamasında giysi bedeline ilişkin olarak Güray Teks. Toptan Tekstil Ticareti Güray KURU’dan alınan toplam bedeli 0,10 YTL olan proforma faturayı sunduğu tespit edilmiştir.

 

65 adet yazlık ve 65 adet kışlık iş önlüğünün toplam 0,10 YTL’ye temin edileceğine ilişkin bu belgenin piyasa koşulları göz önüne alındığında gerçeği yansıtmadığı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu düşünüldüğünden şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Giyim bedellerine ilişkin olarak istekliler tarafından sunulan proforma faturaların piyasa koşulları da dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi, yeterli görülmeyen proforma faturaların değerlendirmeye alınmaması, yeterli görülenlerin değerlendirmeye alınarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiğine karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul