• Karar No: 2007/UH.Z-1516
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :31
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1516
Şikayetçi:
 Ulusal Temz. Özel Sağ. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhan No:66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Aliağa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yeni Mahalle Rumeli Caddesi No:7 35800 Aliağa/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9045
Başvuruya konu ihale:
 2007/7423 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 08.07.58.G014/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aliağa Devlet Hastanesi Baştabipliği ’nce 21.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım  ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Temz. Özel Sağ. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.03.2007 tarih ve 9045 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Dokümanda giyimin özelliklerine yer verilmediği,

 

            2) Teklif fiyata dahil masraflar kısmında hiçbir maliyete yer verilmediği, bunun teklif hazırlanmasını engellediği,

 

            3) Teknik şartnamede istenilen alet ve ekipman sayıları bölümünde çatal, bıçak,tepsi gibi malzemeler sayıldıktan sonra “yetecek kadar” ifadesinin yer aldığı, bu ifadenin belirsizliğe yol açtığı,

 

            4) Teknik şartnamede,  “firmanın frigorik aracının olması ve bunu kanıtlaması gerektiği” yönündeki düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen “kendi malı olma şartının aranmaması esastır” hükmüne aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

  1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             Teknik Şartnamenin “Çalıştırılacak Personel Hakkında Yükümlülükler” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde; “Yüklenici çalıştıracağı personelin temizliğine çok dikkat edecek ve firma personeli idare ve diyet uzmanlarının tespit ettiği iş elbisesini giyeceklerdir(Kep, flor, ceket, pantolon, önlük, yelek, çizme, terlik vs.). Yemekhanede personelin iş kıyafetlerinin yırtığı veya söküğü olmayacak şekilde her zaman ütülü ve temiz olacaktır. Kılık kıyafeti olmayan personel kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Personelin giyeceği kıyafetler eskimiş, yıpranmış ve rengi atmış olmayacaktır. Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen iş kıyafetlerinin değiştirilmesi, temin, temizlik ve bakımı yükleniciye ait olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/XIII/G/13 bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdarece işçi kıyafetlerinin özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtilmediği, sadece kıyafetin nelerden oluştuğunun düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarece yapılan düzenleme ile Tebliğ hükmü birlikte değerlendirildiğinde; ihale konusu işin  niteliği itibariyle personel çalıştırılmasına dayalı işlerden sayılmadığı ve giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kıyafetlerin fazla özellik gerektirmediği ve piyasadan kolaylıkla temin edilebileceği de dikkate alındığında, giyeceklerin ayrıntılı özelliklerine yer verilmemiş olması anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda bir eksiklik olarak değerlendirilmiş olsa dahi, bu durumun isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek ve idarece tekliflerin ele alınmasında objektif tespit yapılmasını engelleyecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci BölümXIII/H/b bendinde; “…Malzeme dahil yemek hazırlama, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım, çöp toplama ve nakline ilişkin işler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olarak değerlendirilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Bu çerçevede, ihale konusu işin niteliği gereği maliyet hesabı yapılırken çalışacak işçi sayısı esas alınmaksızın günlük alınmak istenen öğün sayısı ve teknik şartname düzenlemesine göre bu sayının sağlanması için gerekli tüm maliyet kalemleri dahil edilerek  ulaşılacak maliyet üzerinden tekliflerin hazırlanması ve idarece değerlendirilmesi gerektiği, idarece öğün birim fiyatları üzerinde ihaleye çıkıldığı anlaşılmış olup, teklif fiyata dahil masraflar kısmında herhangi bir belirleme yapılmamasının mevzuata aykırı olmadığı ve teklif verilmesini engelleyici sonuç doğurmayacağı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin “Kullanılan Malzeme Alet ve Ekipman Hakkında Yükümlülükler” başlıklı bölümünde; “ Çatal, kaşık, bıçak, tepsi, tuzluk, biberlik, bardak, peçetelik, kürdan, v.s.(yetecek kadar)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarece şikayet üzerinden alınan kararda; kurumun yataklı tedavi veren bir kurum olması nedeniyle sürekli hasta sirkülasyonunun mevcut olduğu, bu nedenle de bahsi geçen malzemeler konusunda sabit bir sayı vermenin mümkün olmadığı, “yetecek kadar” ifadesiyle ihaleye çıkılan öğün sayıları net olarak belirtildiğinden adı geçen malzemelerin bu sayılara yetecek kadar olması gerektiğinin vurgulandığı ifade edilmiştir.

 

            İhale konusu işin malzemeli yemek olması ve personel çalıştırılmasına dayalı olmaması nedeniyle, istekliklerin idarece istenen öğün sayısını sağlamak için gerekli ekipmanı bulundurmaları gerekmekte olup, öğün sayısı üzerinden ihaleye çıkıldığı dikkate alındığında, yüklenici tarafından idarenin düzenlemesinde belirtilen çatal, kaşık vb. ekipmanın yetecek kadar bulundurulması işin gereğidir. Bu nedenle iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından bu iddianın, idareye yapılan başvuruda ileri sürülmediği tespit edilmiş olup, bu iddianın esasa yönelik itirazen şikayet olarak ele alınması mümkün bulunmadığından iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

            Teknik şartnamede yüklenici firmanın frigorik aracının olması ve bunu kanıtlaması gerektiği belirtilmiştir. İdarece bu husus teknik şartnamede düzenlenmiş olup, işin yürütülmesi aşamasına ilişkindir. Bu düzenlemenin idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirtilmediği dikkate alındığında bu düzenlemenin ihaleye teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmış olup, bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Açık ihale usulü ile yapılan şikayete konu ihaleye, 14 firmanın ihale dokümanı satın almasına rağmen 2 isteklinin teklif verdiği, bunlardan birisinin geçici teminat tutarının yeterli olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, üzerinde ihale bırakılan isteklinin teklif tutarının 692.895,25 YTL ve tek geçerli teklif olduğu, yaklaşık maliyet tutarı ile arasında çok az bir fark bulunduğu göz önüne alındığında ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı anlaşılmıştır. 

            Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalenin açık ihale usulü ile yapıldığı ve ihalede geçerli teklif bulunduğu göz önüne alındığında, ihale dokümanı satın alanlar ile ihaleye teklif verenlerin sayısı kriter kabul edilerek salt ihaleye teklif veren isteklilerin sayısının az olmasının rekabetin oluşmadığına karine teşkil edemeyeceği kanaatiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

                                                                                                          Dr. Hasan GÜL

                                                                                                          Kurul Başkanı

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul