• Karar No: 2007/UH.Z-1519
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :34
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1519
Şikayetçi:
 Cumaoğlu İlaçlama Peyz. Tarm. İnş. Turz. Taşm. San. Tic. Ltd. Şti., A.Hisar Mahallesi Güllük Cad. 4540 Sokak Gençlik Apt. No:1 Manavgat/ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat (MATAB) Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birlik Başkanlığı, Titreyengöl Arıtma Tesisi Hizmet Binası 07330 Manavgat/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8862
Başvuruya konu ihale:
 2007/22673 İhale Kayıt Numaralı “Sivrisinek ve Karasinek Mücadelesi İçin İlaçlama Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2007 tarih ve 08.07.45.0092/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat (MATAB) Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birlik Başkanlığı’nca 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sivrisinek ve Karasinek Mücadelesi İçin İlaçlama Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Cumaoğlu İlaçlama Peyz. Tarm. İnş. Turz. Taşm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.03.2007 tarih ve 8862 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; formülasyonunda % 10 Novaluron bulunduran ilacın sadece Oscar 100EC markalı ilaç olduğu, bu ilacın satış yetkisinin verilmesinin istendiği, böylece ihaleye katılımın sınırlandığı, ihalenin belirli bir firmaya yönlendirildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından, 05.03.2007 tarihi itibariyle zeyilname yapılmak suretiyle teknik şartnamede yer verilen düzenlemelerin, ihaleye katılımı sınırladığı ve rekabeti engellediği iddiasıyla idareye başvuruda bulunulduğu, idare tarafından “belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olduğu, rekabeti engelleyici hususlar içermediği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağladığı” cevabı verilmek suretiyle şikayetin reddedildiği, bunun üzerine ihaleye teklif vermeksizin Kuruma şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartnamenin “Kullanılacak ilaçlar için istenecek belgeler” başlıklı 8 inci maddesinin (e) bendinde 05.03.2007 tarihi itibariyle yapılan zeyilname ile “Sivrisinek ve karasinek larva mücadelesinde kullanılacak 100 litre ilaç; e- Aktif madde olarak formülasyonda en az % 10 oranında Novaluron bulunmalıdır” düzenlemesi ile aynı şartnamenin (g) bendinde ise “g- İlaçları üreten firmadan alınmış yetkili satıcılık belgesi sunulmalıdır” düzenlemelerine yer verilmiştir

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde;

 

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece yapılan söz konusu düzenlemeler ile itirazen şikayet başvurusunda yer alan iddialar hakkında teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 03.04.2007 tarihli bir yazı ile şikayet incelemesine esas olmak üzere ilgili konular hakkında görüş istenmiş, 11.04.2007 tarihi itibariyle alınan cevabi görüş yazısında; “Türkiye’de T.C. Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ürünler arasında EC formülasyonunda % 10 oranında Novaluron içeren tek ürün BAYER’in ruhsatlı ürünü olan Oscar 100 EC’dir. Bu ürün haricinde Novaluron içeren ruhsatlı bir ürün bulunmamaktadır.” hususları belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, formülasyonunda % 10 Novaluron bulunduran ilacın tek bir firma tarafından üretilmesi ve bu ilacı üreten ilgili firmanın satış yetkisi verdiği firmaların ihaleye katılımının öngörülmesi hususları dikkate alındığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden rekabet ilkesinin ihlal edildiği belirlenmiştir.

 

Netice itibariyle, ihale işlem dosyası içerisinde bulunan bilgi ve belgeler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri ve şikayet konusuna ilişkin olarak alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde; ihaleye ilişkin olarak hazırlanmış bulunan teknik şartnamenin 8 inci maddesinde yer alan şikayet konusu düzenlemelerin, tek bir markayı işaret ettiği ve ihaleye katılımı sınırladığı anlaşıldığından, yapılan şikayetin yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul