• Karar No: 2007/UH.Z-1520
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :35
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1520
Şikayetçi:
 Öztaşlar Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:12 Bucak/BURDUR
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yeni Mah. 15030 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 9954
Başvuruya konu ihale:
 2006/134048 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 08.08.06.0092/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Burdur Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 02.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öztaşlar Nak. Gıda Tem. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  03.04.2007 tarih ve 9954 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başka bir firma tarafından yapılan şikayet üzerine , verilen 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-659 sayılı düzeltici işlem yapılması kararına uygun hareket edilmediği, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı, üzerinde ihale bırakılan firmanın fiyatının bu iş için öngörülen bedelden daha aşağıda kaldığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın bu işi layıkıyla yapmasının imkansız olduğu, bu yanlışlığın düzeltilmesi, düzeltilemiyor ise ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayet konusu edilen ihalenin, malzeme dahil 91.030 öğün kahvaltı, 305.304 öğün normal yemek ve 123.696 öğün diyet yemeği alımı ve bunların pişirme ve dağıtımı işini kapsadığı, Sofa Sağlık Ltd. Şti. tarafından 10.01.2007 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun aldığı 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-659 sayılı Karar uyarınca gerçekleştirilen düzeltici işlem neticesinde, teklifi geçerli hale gelen istekliler arasında yeniden yapılan değerlendirme ile ihalenin sonuçlandırıldığı, ancak başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen fiyatlar için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği halde, hiçbir sorgulama yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı iddialarıyla Kuruma ikinci kez itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu belirlenmiştir.

 

Anılan Kamu İhale Kurulu Kararı doğrultusunda idare tarafından yapılan tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri neticesinde, geçerli olarak belirlenen 6 teklif arasında en düşük fiyatı veren firma üzerine ihalenin bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi firmaca idareye yasal teklif sınırının altında teklif veren istekliye “aşırı düşük teklif sorgulaması” yapılmadan ihalenin verildiği iddiasıyla yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta; “söz konusu ihalede tekliflere ve yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif olarak değerlendirme yapılmamıştır. Anılan Kanun hükmü uyarınca aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi ve sorgulanması işlemi idarenin takdir yetkisi kapsamındadır. İhaleye ait teknik şartnamede yapılacak işin ayrıntılı açıklaması geniş bir şekilde yapılmış olup, istekli de teklif mektubunun 1 inci paragrafında “İdarenizce 02/11/2006 tarihinde ihalesi yapılacak olan [Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Alımı] işine ait ihale dokümanını oluşturan  bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Alımı İhalesine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.” demekle tüm koşulları kabul etmiş sayılmaktadır. Ayrıca ihaleye ait sözleşmenin 17 ve 27 nci maddesinde ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak getirilmemesi halinde buna ait yaptırımlar düzenlenmiştir” hususları belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.” hükmü yer almakta olup, anılan maddenin gerekçesinde de konuya; “..işin gerektiği şekilde yapılmasına imkan verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek üzere, ihale komisyonunun yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine, bu teklif sahiplerinden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istemesine ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini yapmasına imkan tanınmıştır.” şeklinde açıklama getirilmiştir.

 

İdare tarafından diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif olarak değerlendirme yapılmadığı anlaşılmış olup, anılan Kanun hükmü ve hükme ilişkin getirilen gerekçe uyarınca, aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi ve sorgulanması işlemi idarenin sorumluluğundadır. Bu itibarla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul