• Karar No: 2007/UH.Z-1522
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :37
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1522
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 06440 Kızılay /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Alaşehir Devlet Hastanesi,Şeyh Sinan Mah. Sarısu Cad. No: 218/a 45600 Alaşehir/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10159
Başvuruya konu ihale:
 2006/181549 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2007 tarih ve 08.08.23.0102/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alaşehir Devlet Hastanesi’nce 15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2007 tarih ve 10159 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Alaşehir Devlet Hastanesi tarafından 15.01.2007 tarihinde yapılan Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı ihalesine iştirak ettikleri, ihalenin Şahin Tab. İlaç. Turz. Taş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, kendilerinin ikinci en avantajlı teklif sahibi olduklarının kesinleşen ihale kararı ile bildirildiği, Şahin Tab. İlaç. Turz. Taş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, ihalenin kendi üzerlerinde kalması gerektiği, ihalenin tekliflerinden 1.506,00YTL daha yüksek teklif fiyat veren istekli üzerine yapılmasından dolayı hazinenin zarara uğradığı, bu durumun Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Alaşehir Devlet Hastanesi 83 kişi ile Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesine çıkmış olup, 15.01.2007 tarihinde yapılan ihaleye 13 istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

            İhale komisyonu 3 isteklinin belgelerinin tam olmadığını tespit ederek bu isteklilerin ihale dışı bırakılmasına karar vermiş, diğer isteklilerin ise tekliflerinin aşırı düşük teklif olduğunu değerlendirmiş ve bu isteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerini talep etmiştir.

 

            İhale komisyonu, aşırı düşük sorgulamasına açıklama vermeyen iki istekli ile birlikte  tekliflerini aşırı düşük teklif olarak değerlendirdiği beş isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vermiştir.

 

            İhale komisyonu, ihalenin; ihalede geçerli teklif olarak kalan 3 teklif arasında Şahin Tem. Tic. Ltd. Şti.-Düzey Tem Tic. Ltd. Şti. Ortak girişimi üzerine bırakılmasına, Piramit Ltd. Şti.’nin teklifinin de ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmesine karar vermiştir. Bu yöndeki 07.02.2007 tarihli ihale komisyonu kararı 09.02.2007 tarihinde ihale yetkilisince de onaylanmış ve 12.02.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile isteklilere bildirilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan Şahin Tem. Tic. Ltd. Şti. - Düzey Tem Tic. Ltd. Şti. Ortak girişiminin teklif fiyatı 666.496,00YTL, ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenen Piramit Ltd. Şti.’nin teklif fiyatı ise 664.990,00YTL olup, ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin teklif fiyatı daha düşük tutarda bulunmaktadır.

 

            İhale komisyonu bu kararı ile yüksek fiyatı en avantajlı teklif, düşük fiyatı ise ikinci en avantajlı teklif olarak belirlemiştir.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” 36.1 inci maddesinde; “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; “ 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır” hükmü yer almaktadır. Kanununun 40 ıncı maddesinde ayrıca, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre veya fiyat dışı unsurlara göre belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

            İdari şartnamesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yönünde düzenleme yapılan bir ihalede, geçerli teklifler arasında en düşük fiyatın ikinci en avantajlı teklif, daha yüksek fiyatlı teklifin ise en avantajlı teklif olarak karara bağlanması 4734 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden hazırlanan ikincil mevzuata uygun değildir. Dolayısıyla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde olup, ihale komisyonunca alınan kararın düzeltilmesi gerekmektedir.            

           

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonu, Buzpak Tem. Ltd. Şti., İztaş Temizlik, Belpa İnş. Tem. Ltd. Şti., Edebalı Tem. Ltd. Şti., Temsa İnş. Tem. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılmasına karar vermiştir.

 

İhale konusu iş 83 kişi ile 11 aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı işidir. İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “yol için bir bedel ödenmeyeceği, yemeğin idarece karşılanacağı, 1 takım iş önlüğü, 20 çift çizme ve 83 çift terlikten oluşan giyimin ayni olarak istekli tarafından karşılanacağı, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta pirim oranının % 2 olduğu” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemeler esas alınarak Kurum İşçilik Modülünde yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyeti 645.342,64YTL olarak gerçekleşmektedir.

 

İhale komisyonu, bu bedelin üzerinde teklif fiyat veren Edebalı Tem. Ltd. Şti.  ve Temsa İnş. Tem. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasına verdiği açıklamaları uygun bulmayarak tekliflerini aşırı düşük olarak değerlendirmiştir. Ancak bu isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri açıklamaların belgelendirilmek suretiyle yapıldığı dikkate alındığında tekliflerinin  ihale dışı bırakılması mevzuata uygun değildir.

 

Bu itibarla; ihale komisyonunca alınan ihale kararının iptali, tekliflerin asgari işçilik maliyeti esas alınarak yeniden değerlendirilmesi ve belgelendirmek suretiyle yapılan açıklamaların kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul