• Karar No: 2007/UH.Z-1523
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :38
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1523
Şikayetçi:
 Onur Endüstriyel Temiz. İlaçl. Gıda Peyzj. Turz. ve Sos. Hizm. Tic. A.Ş., Sümer 2 Sokak No:37/15 06440 Kızılay Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi,Fatih Mahallesi Sincan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2007 / 10814
Başvuruya konu ihale:
 2007/7165 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılları 21 Aylık 90 Kişi İle Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alım İşi İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.04.2007 tarih ve 08.08.67.0102/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr.Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Yılları 21 Aylık 90 Kişi İle Malzeme Dahil Genel Temizlik Hizmeti Alım İşi” İhalesi ihalesine ilişkin olarak Onur Endüstriyel Temiz. İlaçl. Gıda Peyzj. Turz. ve Sos. Hizm. Tic. A.Ş.’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.04.2007 tarih ve 10814 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 12.03.2007 tarihinde yapılan 2007-2008 yılları 21 aylık 90 kişi ile malzeme dahil genel temizlik hizmet alımı ihalesine katıldıkları, tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve açıklama istendiği, 20.03.2007 tarihinde açıklamaları idareye teslim ettikleri, 22.03.2007 tarihli kesinleşen ihale kararında ihalenin Bayık İnş. Tem. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği, aşırı düşük açıklaması ile ilgili olarak idareye ibraz edilen proforma faturaların hayatın olağan akışına aykırı olduğu yönündeki itirazlarının idarece reddedildiği, idarenin verdiği cevapta 2006 yılı için işi yapan firmanın teklifinin baz alındığını belirttiği, ancak idarenin yaklaşık maliyeti oluştururken işin 21 aylık oluşu ve 21 aylık hizmetin bitiminde işçilerin kıdem tazminatları ile ilgili herhangi bir maliyet kalemi koymadığı, çalışan personelin hak mağduriyetinin önlenmesi ve Genel Şartnamenin 12 nci maddesi hükümlerine aykırı işlem yapılan ihalenin iptali gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi ihale üzerinde kalan isteklinin teklif bileşenlerine ait tutarların hayatın olağan akışına uygun olmadığı, 21 aylık işte kıdem tazminatının da dikkate alınması gerektiği iddialarına yer vermiştir.

 

            Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi tarafından 12.03.2007 tarihinde yapılan ihaleye 17 istekli firma teklif vermek suretiyle katılmıştır.

 

            İhale komisyonu belgelerinin uygun olduğuna karar verdiği isteklilerin teklifinin aşırı düşük teklif olduğunu değerlendirerek, isteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerini talep etmiştir.

 

            İhaleye 1.448.685,00YTL teklif fiyat ile en düşük fiyat teklifi veren Teknik Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama vermemiştir. İhale komisyonu bu isteklinin ihale dışı bırakılmasına karar vermiştir.

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasına yapılan açıklamalar sonucunda, ihale komisyonu; ihalenin 1.466.358,54YTL teklif fiyat ile ikinci sırada teklif fiyat veren Bayık Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar vermiş ve ihale komisyonunca alınan bu yöndeki karar 21.03.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanmıştır.

 

            İhale konusu iş idari şartnamesinde 90 işçi ile 21 aylık malzemeli temizlik hizmeti alımı olarak tanımlanmıştır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü maddesinde; “Yol ve giyim bedeli yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Personelin gidiş ve dönüş yol ücreti  aylık 26 gün ödemesi zorunlu olup yol ücreti Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları taşıma ücretine yapılacak zam ve indirim personel yol ücretine aynen yansıtılacaktır. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Yol bedeli nakdi olarak verilmeyecek olup ayni bilet, kart v.b. olarak verilecektir. Çalışan personele her yıl için yazlık bir takım  ve kışlık bir takım olmak üzere iki takım iş elbisesi ve bir çift terlik firma tarafından verilecek, bu konuda yüklenici idareden herhangi bir ücret talep etmeyecektir, her yıl için ayrı ayrı verilecektir, teklif fiyata dahildir” düzenlemesi, 26.5 inci maddesinde; “Personelin iş kazaları sigorta prim oranı ve meslek hastalıkları   sigorta prim oranı   % 2 (İki)olarak tespit edilmiştir.Yaklaşık maliyet bu oran üzerinden tespit edilmiştir” düzenlemesi, 26.6 ncı maddesinde; “Resmi tatil günleri teknik şartnamede belirtilmiş olup, mesai ücreti teklif fiyatına dahildir” düzenlemesi yer almaktadır.
 

            Teknik şartnamenin 3.A.c maddesinde; “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışacak personel sayısının 30 olacağı, çalışılacak gün sayısı ise 2007 yılı için 12,5 gün, 2008 yılı için 13,5 gün olmak üzere toplam 26 gün olduğu, bu günler için 4857 sayılı İş Kanunu gereğince ücret hesaplanacağı” düzenlemesi yer almaktadır.

           İdari ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler dikkate alınarak Kurum işçilik modülünde yapılan hesaplamada giyim ve yol hariç asgari işçilik maliyeti 1.335.922,88YTL olarak,  resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatili için ödenmesi gereken ücret 26x30=780gün üzerinden 18.381,79YTL olarak oluşmaktadır. Bu haliyle toplam işçilik maliyeti 1.354.304,67YTL olarak ortaya çıkmakta olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı asgari işçilik maliyetinin üzerindedir. İhale üzerinde bırakılan Bayık Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif sorgulamasında yaptığı açıklamada; 1.466.358,54YTL tutarında ki teklif içerisinde, giyim için 3.244,50YTL, yol için 86.783,88YTL, teknik şartnamenin EK:1 nolu listesinde düzenlenen malzeme için 20.013,00YTL, EK:2 ve EK:3 nolu listelerinde açıklanan ekipmanlar için 2.000,04YTL ve 12,45YTL kar öngörüldüğünü belirtmiş ve bunlara ilişkin proforma faturalarını sunmuştur. İhale komisyonu Bayık Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından belgelendirmek suretiyle yapılan açıklamaları uygun görerek ihalenin üzerinde bırakılmasına karar vermiştir.
            4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;  
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,  
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,  
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, 
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almakta olup, ihale komisyonunca tesis edilen; belgelendirmek suretiyle yaptığı açıklama yeterli görülen isteklinin üzerinde ihalenin bırakılması işleminde belirtilen bu mevzuat hükmüne aykırılık bulunmadığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.    

          Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.H.b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir”  hükmü yer almaktadır. Tebliğ hükmünde; kıdem tazminatının % 3 oranındaki sözleşme gideri içerisinde yer alacağı, kıdem tazminatı için ayrıca bir bedel öngörülmeyeceği belirtildiğinden, başvuru sahibinin kıdem tazminatı hesaba katılmadan değerlendirme yapıldığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul