• Karar No: 2007/UH.Z-1525
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :43
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1525
Şikayetçi:
 Av.Sedat Aksakallı, Temay Temizlik Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Vekili, Atatürk Bulvarı 11.Kat No:211 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eminönü Belediye Başkanlığı, Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:2 34400 Çemberlitaş Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.04.2007 / 12677
Başvuruya konu ihale:
 2006/91888 İhale Kayıt Numaralı “İlçe Dahilindeki Tüm Katı Atık ve Tıbbi Atıkların Toplanarak Nakledilmesi, Cadde,Sokak, Meydan ve Pazar Yerlerinin Araçla ve Elle Süpürülerek Yıkanması İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2007 tarih ve 08.10.05.0168/2007-32 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eminönü Belediye Başkanlığı tarafından 15.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlçe Dahilindeki Tüm Katı Atık ve Tıbbi Atıkların Toplanarak Nakledilmesi, Cadde,Sokak, Meydan ve Pazar Yerlerinin Araçla ve Elle Süpürülerek Yıkanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Temay Temizlik Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Sedat Aksakallı’nın, 30.04.2007 tarih ve 12677 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı kararının kaldırılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece 03.04.2007 tarihinde ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemelerine devam kararı alındığı, ancak alınan söz konusu kararın hukuka uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu idare kararında, her ne kadar ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İdarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünden alınan kararın iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul