• Karar No: 2007/UH.Z-1526
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :44
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1526
Şikayetçi:
 Mert İnşaat Turz. Teks. Güv. ve Sist. Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Atakan Sokak Savaş Apt. No:6 D.4 Mecidiyeköy İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü,Hipodrom Cad. No:113 06330 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 10032
Başvuruya konu ihale:
 2007/5035 İhale Kayıt Numaralı “Aliağa Hurda Müd. Temizlik, Bahçıvanlık, Aşçılık, Garsonluk ve Sos. Tesisler ısı Santrali Yakım İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.04.2007 tarih ve 08.08.11.0188/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nce 13.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Aliağa Hurda Müd. Temizlik, Bahçıvanlık, Aşçılık, Garsonluk ve Sos. Tesisler ısı Santrali Yakım İşi.” ihalesine ilişkin olarak Mert İnşaat Turz. Teks. Güv. ve Sist. Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.04.2007 tarih ve 10032 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İlanda belirtilen benzer iş tanımı ile idari şartnamedeki benzer iş tanımı arasında uyuşmazlık olduğu,

 

            2)İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlığını taşıyan 26.3.2. alt bendinde “Yüklenici kendi işe getirme olanağına sahip değilse, çalıştırdığı personele işin yürütüldüğü yerdeki belediye tarafından belirlenmiş mutat taşıt bileti verecektir. Mutat taşıt bileti değerlendirmede esas ölçü olarak alınacak olup, bir kişinin günlük yol bedeli KDV dahil 3.00 YTL’dir” ifadesi bulunduğu, Bu ifadenin teklif hazırlama sırasında tereddüte yol açtığı,

 

            3)Kamu İhale Kurumu resmi sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülüne idari şartnamede yol, yemek tutarları ile brüt asgari ücret ve işveren sigorta primleri girildiğinde toplam 207.199,37 asgari işçilik maliyeti çıktığı, 200.374,17 YTL teklif veren İpek Peysaj firması ile, 205.246,05 YTL teklif veren Ay-Tem Medikal firmasının aşırı düşük olduğu ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            4)İşin ağırlık kısmını temizlik işi oluştursa da Aşçılık ve Kalorifer Kazanı yakımı gibi uzmanlık isteyen hizmetlerin de talep edildiğinden, bu hizmetlerin benzer iş tanımı içerisinde bulunması gerektiği, idarenin yaklaşık maliyeti hesaplarken piyasa şartlarına ve mevzuata göre hareket etmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, idareye şikayet başvurusunun ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı 15 gün içerisinde yapılması gerektiği, ayrıca İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin Başvuru Süresi başlıklı I/A/2 nci maddesi uyarınca ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları nedeniyle bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacakları, dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresinin, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona ereceği, anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan 1 inci ve 4 üncü iddiaları ihale dokümanı içeriğine ilişkin olduğundan, ihale dokümanını 06.02.2007 tarihinde teslim alan başvuru sahibinin 13.02.2007 tarihinde ihaleye yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra 19.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu dikkate alındığında; başvuru sahibinin ihaleye yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, ihale dokümanına ilişkin itiraz konusunun iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılarak iddiaların incelenmesi kapsamında inceleme yapılmıştır.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş “İhale konusu hizmete nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer yöntemlerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan kamu ve özelde gerçekleştirilmiş temizlik, bahçıvanlık, yemek hazırlama, garsonluk ve ısı santrali yakımı hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.”,

 

            İhale ilanının 4.4. maddesinde benzer iş “İhale konusu hizmete nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer yöntemlerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan kamu ve özelde gerçekleştirilmiş temizlik hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İdari şartnamede yer alan benzer iş tanımına, ihale ilanında sayılan benzer işlere ek olarak “bahçıvanlık, yemek hazırlama, garsonluk ve ısı santrali yakımı” işlerinin eklendiği anlaşılmıştır. İlanda ve idari şartnamede benzer işe ilişkin farklı düzenlemeler yer aldığı anlaşılmakla birlikte idari şartnamedeki benzer iş tanımının ilanda yer alan benzer iş tanımını genişlettiği, bu nedenle de rekabeti azaltıcı mahiyette olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan herhangi bir isteklinin olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamede yapılan bu düzenleme ile teklif fiyata dahil edilerek isteklilerin çalıştırılacak personeli kendi olanakları ile işe getirebileceği, böyle bir olanağa sahip olmayan isteklilerin ise teklif fiyatlarını mutat taşıt bileti dikkate alınarak 26 gün üzerinde verilebileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale Komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesi ile İdari Şartnamenin 34 üncü maddesi uyarınca ihaleye katılan 6 isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük olarak değerlendirildiği 14.02.2007 tarihinde açıklama istenildiği, Adalı Güvenlik Op. Tem.İnş.Ltd.Şti. firmasının aşırı düşük açıklamasına cevap vermediğinden değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklamaları ve eki belgeler yeterli görülerek ihalenin İpek Peyzaj Taah. Tem. İnş. Nak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti’nin  üzerine bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde

            26.1 Sözleşmenin yerine getirilmesine ilişkin sözleşme tutarının %o04.5  (binde dörtbuçuk) oranındaki karar damga vergisi, %o7.5 (binde yedibuçuk) oranındaki akit damga vergisi tutarı ile Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (l) numaralı alt bendinde belirtilen miktarı aşması durumunda, Kamu İhale Kurumu payı yükleniciye aittir ve teklif fiyata dahil olacaktır.

         26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

         26.3 Ayrıca, yol, giyim ve yemek  gibi  giderler teklif fiyata dahildir.  Hizmetin  yerine getirilmesine ilişkin çalıştırılacak personelin yemek ve yol ihtiyaçları yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

            Bahçıvan, aşçı ve kaloriferci olarak çalıştırılacak 4(dört) personele brüt asgari ücretin %25(yüzde yirmibeş) fazlası oranında ödeme yapılacaktır.

             26.3.1 Çalışan personelin yemek ihtiyacı aylık 22 gün üzerinden idarenin yemekhanesinden karşılanacak ve bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Bir kişi için günlük yemek bedeli KDV hariç 3,80.-YTL´dir.

             26.3.2 Yüklenici, çalışan personelinin ikametgahından işyerine geliş-gidişini aylık 26 gün üzerinden sağlayacaktır.  Yüklenici kendisi işe getirme olanağına sahip değilse, çalıştırdığı personele işin yürütüldüğü yerdeki belediye tarafından belirlenmiş mutat taşıt bileti verecektir. (Mutat taşıt bileti değerlendirmede esas ölçü olarak alınacak olup, 1 (bir) kişinin günlük yol bedeli KDV dahil 3,00.-YTL´dir.)

         26.4 Temizlik için kullanılacak ihale dokümanı ekinde belirtilen temizlik malzemelerinin giderleri, Teknik Şartnamede belirtilen temizlik ekipmanına ilişkin kullanım bedelleri teklif fiyata dahildir.

         26.5 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

         26.6 İşyerinde uygulanacak İş Kazası ile Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranı %2,5 olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapılan bu düzenlemeler doğrultusunda başvuruya konu ihalede, %2,5 iş kolları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı ve %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin (168.916,33 YTL) olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli İpek Peyzaj’ın teklif fiyatının ise; 200.374,17 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyetini karşıladığı,

 

            İhale üzerine bırakılan İpek Peyzaj Taah. Tem. İnş. Nak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti’nin teklif bileşenleri incelendiğinde yemek için 19.228,00 YTL (23 kişi için günlük 3,80 YTL bedelle 22 gün üzerinden), yol için toplam 10.100,00 YTL (aylık  43.91 YTL x 10 ay x 23 kişi) bedel öngörüldüğü,

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin sahibi Ay & Tem Medikal İnş. Ltd. Şti’nin teklif bileşenleri incelendiğinde yemek için 19.228,00 YTL (23 kişi için günlük 3,80 YTL bedelle 22 gün üzerinden), yol için toplam 15.189,20 YTL (aylık  66.04 YTL x 10 ay x 23 kişi) bedel öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli İpek Peyzaj Taah. Tem. İnş. Nak. Gıda San. Tic. Ltd. Şti’nin teklif fiyatı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin sahibi Ay & Tem Medikal İnş. Ltd. Şti’nin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptığı açıklama ve eki belgelerin ve yukarıda belirlenen asgari maliyetin birlikte değerlendirilmesi sonucunda başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.4. maddesinde benzer iş “İhale konusu hizmete nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer yöntemlerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan kamu ve özelde gerçekleştirilmiş temizlik, bahçıvanlık, yemek hazırlama, garsonluk ve ısı santrali yakımı hizmetleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.”,şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartname düzenlemesinde benzer iş olarak hangi işlerin kabul edileceğinin belirtildiği, bu tanımda yer alan işlerin bir arada değil de ayrı ayrı dikkate alınması gerektiği ve ihalede bu işlerden herhangi birine ait iş deneyim belgesini sunan isteklilerin tekliflerinin geçerli sayıldığı anlaşıldığından şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul