En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1527
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :45
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1527
Şikayetçi:
 Belpa İnş. Tem. Otom. Gıda San ve Tic. Ltd. Şti. Bahçelievler Şair şevket Mah. 2. Sok. Gözgülü Apt. Nu:49/6 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Tarsus Devlet Hastanesi İsmet Paşa Mah. Rasim Dokur Cad. Nu:1 33400 Tarsus/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.03.2007 / 9676
Başvuruya konu ihale:
 2007/2611 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri (91 kişi ile)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 08.07.97.0041/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tarsus Devlet Hastanesi’nce 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri (91 Kişi İle)” ihalesine ilişkin olarak Belpa İnş. Tem. Otom. Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.03.2007 tarih ve 9676 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden ihale kararının iptaline ve idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına yeterli açıklamayı yapmadığı tespit edilen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine kaldığı yerden devam edilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif  olduğu; ayni olarak karşılanacak malzeme ve giyim için öngörülen 483,75 YTL ile söz konusu malzemelerin temininin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A-Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; aylık 26 gün üzerinden brüt 1,60 YTL yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği; idare yemekhanesinden karşılanacak yemek için bedel öngörülmeyeceği; özellikleri teknik şartnamede belirlenen yazlık ve kışlık kıyafetin (iş önlüğü -4 Adet/kişi ) yüklenici tarafından ayni olarak verilerek bedelinin teklif fiyata dahil edileceği; sözleşme süresince resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için brüt asgari ücretin fazlası üzerinden hesaplanacağı; resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı 21 gün ve çalıştırılacak personel 28 kişi olarak belirlendiği ve teknik şartnamede belirtilen malzeme ve cihazların maliyetinin teklif fiyata dahil edileceği; 26.5. inci maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranları tehlike sınıfı prim oranı %2  olduğu; 48.1 inci maddesinde sözleşmenin uygulanması sürecinde fiyat farkı verileceği belirtilmiştir.

 

            Teklif fiyata dahil olan ve sözleşmenin ifasında kullanılacak malzeme ve ekipmanın teknik şartnamenin 3.e.1 inci maddesinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde isteklilere nakdi olarak ödenecek olan yol, genel tatil ve işçilik ücreti esas alınarak yapılan hesaplamada (giyim ve malzeme hariç, % 3 sözleşme gideri dahil) asgari işçilik maliyetinin 1.464.516,25 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonunca geçerli teklif olarak belirlenen en düşük teklif bedelli dört isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük  teklif olarak belirlenip açıklama istenildiği belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin 1.465.000,00 YTL bedelli teklifine ilişkin olarak yapılan açıklamada;

 

İş önlüğü için (KDV Dahil) toplam 120,00 YTL bedel öngörüldüğü ve buna ilişkin olarak Tarsus’ta faaliyet gösteren Halil Polat Kavafiye’den  alınan 11.01.2007 tarihli ÇZ-029654 seri-sıra numaralı faturanın sunulduğu; 3 kalem çöp torbası için Özak Plastik Amb. San ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan 25.12.2006 tarihli ve A-13013 seri sıra numaralı 100.80 YTL bedelli faturanın sunulduğu; teknik şartnamede cins ve miktarları belirlenen temizlik malzemesinin 3 kalemine ilişkin olarak Altınözler Gıda İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan 20.02.2006 tarih ve A-168725 seri sıra numaralı (KDV dahil) 45,00 YTL bedelli faturanın sunulduğu; temizlik malzemesinin 7 kalemine ilişkin Uygun Fırça Sanayi-Uğur ÇAYNAK’tan alınan 21.02.2006 tarihli ve A-95892 seri-sıra numaralı 167,00 YTL bedelli faturanın sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin XIII.H.2.b maddesinde “…Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacak malzemelere ilişkin olarak hazırlanan listede 16 kalem malzeme/teçhizat belirlenmiş olup bunlardan 4 üncü sırada yer alan ve demirbaş niteliğini haiz 2 adet yer yıkama ve emme makinesi hariç, 15 kalemi için bedel öngörülmesi gerektiği anlaşılmıştır. Ancak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bileşenlerinin maliyet bedellerine ilişkin olarak sunduğu belgelerde malzeme listesinin 10 uncu sırasında yer alan 1.000 adet temizlik bezi ile 16 ncı sırada yer alan 100 kg’lık haşere ilacına ilişkin bedel öngörülmediği tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca idareye sunduğu açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.H.2.b maddesinde yer alan yukarıda belirtilen hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin  1.465.000,00 YTL olmasına karşın, ihale konusu hizmette kullanılacak temizlik sarf malzemesi ve ekipman ile giyim için sunulan belgelerde yer alan malzeme bedellerinin KDV hariç tutarları esas alınarak yapılan hesaplamada teklif edilmesi gereken asgari bedelin 1.464.926,94 YTL olduğu bu bedelin teklif bedelinden düşüldüğünde geriye kalan 73,06 YTL ile malzeme listesinin 10 uncu sırasında yer alan 1.000 adet temizlik bezi ile 16 ncı sırada yer alan 100 kg’lık haşere ilacının temin edilebilmesinin piyasa şartları ve hayatın olağan akışı içerisinde mümkün olmadığı açıktır.

 

Sonuç olarak; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif bileşenlerinin maliyet bedellerine ilişkin olarak yapılan açıklamada teknik şartnamede belirtilen sarf malzemelerinden temizlik bezi ve ilaç için bedel öngörülmediğinden ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasının geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

İhale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen şikayetçinin, teklif bileşenlerine ilişkin olarak yapılan açıklamada; giyim bedeli için toplam 5.460,00 YTL tutarında İstanbul İş Elbiseleri Sanayi- Fevzi ASLAN’dan alınan 27.02.2007 tarihli proforma fatura ile teknik şartnamede belirtilen sarf malzemeleri için toplam 13.275,00 YTL bedelli proforma faturanın sunulduğu söz konusu belgelere göre şikayetçi tarafından teklif edilmesi gereken bedelin 1.483.415,05 YTL olduğu ve 1.499.000,00 YTL tutarındaki teklif bedelinin teklif bileşenleri ekinde sunulan belgelere göre hesaplanan asgari maliyeti karşıladığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirmeye alınmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda;

 

Şikayetçinin 14.03.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayetin uygun bulunmadığına ilişkin idare kararının idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile şikayetçiye gönderildiği ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile 30.03.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca idareye şikayet başvurusu hakkında idarece alınan kararın şikayetçiye tebliğinden itibaren sözleşme imzalanabilmesi için 15 gün beklenilmesi gerekirken bu süre tamamlanmadan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede, teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapılan açıklamasının mevzuata aykırı olduğu tespit edilen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapılan açıklaması mevzuata aykırı olduğu tespit edilen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul