En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-154
  • Toplantı No: 2007/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/003
Gündem No :7
Karar Tarihi:22.01.2007
Karar No :2007/UH.Z-154
Şikayetçi:
 Partem Parlayan Temiz. Taah. İnş.- Pırıltı Temiz. Taah. İnş. Med.San.Tic.(Ortak Girişim) Babalık Mah. Demirci İş Merkezi Nu: 20/k KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Devlet Hastanesi Baştabipliği Şelale Yolu Üzeri 07600 Manavgat/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2006 / 40786
Başvuruya konu ihale:
 2006/152162 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2007 tarih ve 08.17.65.0041/2006-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 22.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Partem Parlayan Temiz. Taah. İnş.- Pırıltı Temiz. Taah. İnş. Med.San.Tic.(Ortak Girişim)’inin 07.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2006 tarih ve 40786 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinden işçilik ücreti ile zorunlu yasal giderler düşüldükten sonra giyim gideri için kişi başına 1,50 YTL bedel öngörüldüğünün anlaşıldığı; teknik şartnamede özellikleri belirlenen giysilerin, bu bedelle temin edilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin “Teklif fiyatına dahil olan masraflar”  başlıklı 26.3 üncü maddesinde; yol bedelinin günlük 2,00 YTL olduğu ve yüklenicinin personelin gidiş-gelişini dikkate alarak nakdi olarak ödeme yapacağı, personelin yemeğinin hastane idaresince karşılanacağı, teknik şartnamede cins ve miktarı belirlenen giysinin ayni olarak karşılanacağı ve teklif fiyata dahil edileceği; aynı şartnamenin 26.5 inci maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %1,5 olarak alınacağına ilişkin düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Teknik şartnamenin B.1 inci maddesinde firmanın 65 işçi çalıştıracağı, işçilere asgari ücret ödeneceği; B.2 nci maddesinde haftalık çalışma saatinin 45 saat olduğu, resmi tatil, bayram tatilleri ile idari tatillerde de hizmetin 24 saat kesintisiz olarak yürütüleceği, çalışma saatlerinin idare tarafından belirleneceği F.4 üncü maddesinde işçilere 1 adet yazlık ve 1 adet kışlık olmak üzere toplam 2 adet iş önlüğü verileceği belirtilmiştir.

 

İhale ilanı 31.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlandığından işçilik hesabı anılan tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapılmıştır.

 

İhale konusu hizmetin ifası için idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde öngörülen yol bedeli ile yaklaşık maliyet hesabında öngörülen giyim bedeli esas alınarak 65 işçinin 12 ay çalıştırılabilmesi için asgari maliyet (bayram ve resmi tatil günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave işçilik ücreti hariç) 570.159,59 YTL hesaplanmıştır.

 

İhale komisyonunca, geçerli teklifler arasında idarece hesaplanan asgari maliyet tutarı olan 570.159,59 YTL’den düşük teklif veren üç istekliden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede istihdam edilecek personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol bedeli esas alınarak yapılan hesaplamada asgari maliyetin (giyim ve resmi bayram ve tatil günleri çalıştırılacak personel ödenecek ücret hariç % 3 sözleşme gideri dahil) 569.088,39YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 569.289,24 YTL olduğu; idarece 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde teklif bileşenlerine ilişkin olarak istenilen yazılı açıklamanın süresinde idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu açıklama ekinde;

 

-İstihdam edilecek 65 personel için teknik şartnamede belirlenen giysi bedeline  toplam 195,00 YTL (kişi başı 2x1,50=3,00YTL) bedel öngörüldüğü ve buna ilişkin olarak Cönger İş Güv.Ltd.Şti.nden alınan proforma fatura ile Mars Grup End. İş Kıyafetleri ve Konf. Ürünleri’nden alınan proforma faturanın sunulduğu tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, teklifi oluşturan maliyet bileşenlerinin temin bedeline ilişkin olarak sunulan belgelere göre idari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde işin yapılması için teklif edilmesi gereken asgari teklif tutarının (resmi bayram ve tatil günleri ödenecek ücret hariç) 569.289,24 YTL olduğu ve bu tutarın ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeline eşit olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, yukarıda yapılan değerlendirmede; ihalenin ilanının 31.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tespit edildiğinden tekliflerin değerlendirilmesinde sözleşme gideri %3 alınması gerektiği hususunda Kamu İhale Genel Tebliğinin 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren hükümleri  dikkate alınmış olup resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personel ödenecek ilave işçilik ücreti hesaba katılmamıştır.

 

Ancak, 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5 inci maddesiyle Kamu İhale Genel Tebliğinin "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar" maddesinin (2) numaralı fıkrası “Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.” şeklinde değiştirilerek  ve aynı maddeye eklenen  (16) numaralı fıkrada  “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Tebliğin bahse konu hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; bayram ve resmi tatil günlerinde ödenecek ek işçilik ücretinin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirmesinde teklif fiyata dahil edilmesi; bunun temini için personel çalıştırılacak bayram ve resmi tatil günleri ile bu günlerde çalıştırılacak personel sayısının  ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

          Şikayete konu ihalenin ilanı 31.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde  yayınlandığından ihale dokümanının anılan Tebliğin 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren  bahse konu hükümlerine göre düzenlenmesi gerektiği açıktır.

 

Teknik şartnamenin B.2 nci maddesinde haftalık çalışma saatinin 45 saat olduğu, resmi tatil, bayram tatilleri ile idari tatillerde de hizmetin 24 saat kesintisiz olarak yürütüleceği, çalışma saatlerinin idare tarafından belirleneceği belirtilmiş ise de resmi tatil günlerinde çalışacak gün ve personel sayısı belirtilmemiştir.

 

Teknik şartnamede yapılan bahse konu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan hükümlerini karşılamadığı; resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak işçi sayısı ve ödenecek ilave ücretin vardiya programına göre değişiklik göstereceği dikkate alındığında mevcut verilerle resmi tatil ve bayram günlerinde ödenecek ilave ücretin, dolayısıyla da asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale dokümanının mevzuata uygun olarak düzenlenmemesinin tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine doğrudan etkili olduğundan, bu aşamada tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması mümkün görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Şikayet konusu ihalede, şikayet başvurusunda bulunan isteklinin iddiaları uygun bulunmamakla beraber, teknik şartnamede, resmi tatil ve bayram günleri için yapılan düzenlemenin isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu gerekçesi ile ihalenin iptaline karar verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin B.1 maddesinde yapılan düzenleme ile söz konusu hizmet işi için 65 personelin istihdam edileceği, B.2 maddesinde ise haftalık çalışma saatinin 45 saat olduğu, hafta sonu, resmi tatil ve bayram günlerinde çalışmaların 24 saat kesintisiz devam edeceği, çalışma saatlerinin (vardiyaların) idare tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemede, istihdam edilen personelin tamamının söz konusu günlerde üç vardiya halinde kesintisiz çalışacağı açıkça ortaya konulmuştur. Dolayısı ile bu düzenlemede isteklileri tereddüte düşürecek bir durum yoktur.

 

Açıklanan nedenlerle, şikayet başvurusunun uygun olmadığı görüşü ile kurulun ihalenin iptaline ilişkin kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

Dr. Hasan GÜL                    Hakkı USTAÖMER                     Ahmet ÜLKER

   Başkan                                   Kurul Üyesi                                Kurul Üyesi                                      

 

 

FARKLI GEREKÇE

           

            4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “veri hazırlama ve kontrol işletmeni  hizmeti alımı” olarak belirlenmiştir. Söz konusu iş anılan Kanunda yer verilen “hizmet” tanımına uygun olmayıp, doğrudan personel istihdamını öngörmektedir. Bu tür istihdamın ilgili mevzuatı uyarınca yapılması zorunlu olup, 4734 sayılı Kanun uyarınca ihale konusu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

           

            Nitekim, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında, işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara sonucu itibarıyla katılıyoruz.

 

 

 

     Adnan ZENGİN                                                     Muzaffer EREN                            

                                Kurul Üyesi                                                             Kurul Üyesi

 

 

 

 

               

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul