• Karar No: 2007/UH.Z-1565
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :44
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1565
Şikayetçi:
 Asya Lojistik Temizlik İnş. Yak. Gıda Teks. San. ve Ltd. Şti., Horhor Caddesi Çelebi Hamamı Sokak Nu:5/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Pendik Belediye Başkanlığı, Batı Mah. 19 Mayıs Cad. Nu:55 34890 Pendik/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.04.2007 / 11092
Başvuruya konu ihale:
 2007/3986 İhale Kayıt Numaralı “Emanetteki Malların Yükleme, Taşıma, Depolama ve Teslimi İle Kontrollük Çalışmalarına Yardımcı Hizmet Alımı ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 08.08.82.0171/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Pendik Belediye Başkanlığı’nca 12.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Emanetteki Malların Yükleme, Taşıma, Depolama ve Teslimi İle Kontrollük Çalışmalarına Yardımcı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asya Lojistik Temizlik İnş. Yak. Gıda Teks. San. ve Ltd. Şti.’nin 06.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  13.04.2007 tarih ve 11092 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif mektupları ve eki cetvelleri ihale komisyonu tarafından tüm isteklilerin huzurunda,  tek tek incelendiği ve  sonucunda da en avantajlı teklif sahibinin Tempo Ltd. Şti. olarak belirlendiği halde oturum kapatıldıktan sonra aritmetik hata tespiti yapılarak en avantajlı teklif sahibinin değiştirilmesinde olayın yaşanış şekli itibariyle mevzuata aykırılıkların bulunduğu,

 

2) Şikayet başvurularının kayda alındıktan sonra iptal edilerek bir sonraki günlü tarihle kayda alınmak suretiyle mevzuata aykırı şekilde sözleşme imzalandığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasıyla ilgili olarak;

 

Teklif mektupları ve eki cetvellerinin incelenmesinden,

 

İhale üzerinde bırakılan Besttur Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin  ihale komisyonuna sunduğu birim fiyat teklif mektubunda teklif tutarı olarak yazı ve rakamla 946.804,50 YTL ve birim teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde de işin miktarının 450, birim fiyatının 1.504,01 YTL ve tutarı da 946.804,50 YTL’dir.

 

12.02.2007 tarihinde söz konusu birim fiyat cetveli üzerinde ihale komisyonu tarafından yapılan, iş miktarı ile birim fiyatın çarpılması sonucunda oluşan teklif tutarının hatalı olduğu tespit edilerek, söz konusu hata res’en düzeltilerek tutanağa bağlanmıştır.

 

Tespit edilen aritmetik hatanın ihale komisyonu tarafından res’en düzeltilmesi sonucu oluşan yeni teklif tutarının(676.804,50 YTL) kabul edilip edilmeyeceği 12.02.2007 tarihli yazıyla ilgili firmaya sorulmuş, alınan aynı günlü cevapta da idare tarafından res’en yapılan düzeltme işlemi sonucu bulunan teklif miktarının kabul edildiği beyan edilmiştir.

 

Bunun üzerine, Besttur Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti nin sunduğu teklifin aritmetik hatanın düzeltilmesi sonucu oluşan tutar ile en avantajlı birinci teklif olarak belirlediği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun tekliflerin değerlendirilmesi başlığını taşıyan 37 nci maddesinin son bendinde; “….. isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu bağlamda, idarenin ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif mektubundaki aritmetik hatayı res’en düzeltmesi ve akabinde anılan isteklinin kabulünü alması sonucunda verdiği kararda mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasıyla ilgili olarak;

 

Şikayetçi tarafından yapılan başvuru dilekçesi 06.03.2007 tarih ve 7694 sayı ile genel evrak’a teslim edilmiş ve söz konusu başvuru dilekçesinin satınalma birimi tarafından ise 07.03.2007 tarih ve 329 sayı ile teslim alınmıştır.

 

İdareye yapılan diğer başvurularla ilgili olarak;

 

Tempo Kurumsal Hiz. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru 06.03.2007 tarih ve 7691 sayı ile genel evrakta kayda alınmış ve aynı gün saat 16:30‘da da Pendik Belediyesi Satınalma bölümüne 327 sayı ile teslim edilmiştir. 

 

Kattenbeck Tem. Hiz. A.Ş. tarafından yapılan başvuru 06.03.2007 tarih ve 7692 sayı ile genel evrakta kayda alınmış  ve 07.03.2007 tarihinde de satınalma bölümüne 328 sayı ile teslim edilmiştir.

 

Hay-Bil  Taah- Hayriye Kara tarafından yapılan başvuru 07.03.2007 tarih ve 7806 sayı ile genel evrakta kayda alınmış ve aynı gün satınalma bölümüne 330 sayı ile teslim edilmiştir.

 

Diğer taraftan, idare tarafından Kuruma hitaben yazılan  18.04.2007 tarih ve 69549 sayılı yazıda Besttur Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile yapılan sözleşmenin 06.03.2007 tarihinde saat 15:15’te imzalandığı, söz konusu ihaleye yönelik şikayetlerin ise sırasıyla Tempo Kurumsal Hizmetler  Ltd. Şti.’nin aynı gün saat 15:50’de, Kattenback A.Ş.’nin yine aynı gün saat 15:51’de ve 07.03.2007 tarihinde de Haybil Taah- Hayriye Kara tarafından yapıldığı belirtilmiştir.

 

İdareye yapılan başvuruların ilgili birime sevkine ve ulaşmasına bakılmaksızın genel evraka giriş tarihi idareye başvuru tarihi olarak kabul edilmesi gereken tarih olmakla birlikte, her üç başvurunun da sözleşme imzalandıktan sonra yapıldığı, evrakın giriş tarihi üzerinde herhangi bir değiştirmenin söz konusu olmadığı, evrak üzerindeki farklı tarihlerin farklı birimler tarafından da evrak numarası verilmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla ihale komisyonu tarafından res’en yapılan aritmetik hata düzeltme işlemi  ile akabinde yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı, sözleşmenin idareye yapılan başvurulardan önce ve 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde  belirtilen hükümler dikkate alınarak imzalandığı, bu haliyle usulüne uygun olarak işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul