• Karar No: 2007/UH.Z-1568
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :47
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1568
Şikayetçi:
 Ece Yemekçilik Hipermarket Temiz. Yolcu Taşm. İnş. Tic. ve San. Ltd.Şti., Zeki Ayan Mahallesi K.Milliye Cad. Nu:275 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi İhsaniye Mah. 4935 Sok. Nu:3 33079 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9008
Başvuruya konu ihale:
 2007/3311 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 08.07.52.0141/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 05.03.2007 tarihinde Açık İhale ile yapılan “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ece Yemekçilik Hipermarket Temiz. Yolcu Taşıma İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ nin 16.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  23.03.2007 tarih ve 9008 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından yaklaşık maliyetin hesabının ve teklif değerlendirilmesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde “… c Fiziki miktarı ve türü ME.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi için Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı

 

 

 

 

S.No

Öğün Adı

Miktarı

Birimi

1-

Kahvaltı

135.000

Adet

2-

Diyet Kahvaltı

45.000

Adet

3-

Normal Yemek (Öğle-Akşam)

637.500

Adet

4-

Diyet Yemek

88.500

Adet

5-

Ara Öğün

133.500

Adet

6-

Kumanya

61.500

Adet

 

d) Yapılacağı yer: ME. Ü Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi…"  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar” başlıklı 10 uncu maddesinde “Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

Esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler…” hükmü bulunmaktadır.

 

İdare tarafından yaklaşık maliyet tespit edilirken, yukarıdaki Yönetmelik hükmüne uygun olarak Mersin Ticaret Sanayi Odasından ihale konusu işle ilgili fiyat istenilerek söz konusu oda tarafından gönderilen fiyatlar üzerinden yaklaşık maliyetin hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca Filiz Gıda Ltd. Şti. ve Metsim Ltd. Şti. tekliflerinin aşırı düşük bulunarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca idare tarafından tekliflerine  ilişkin olarak açıklama istenilmiştir.

 

Filiz Gıda Ltd. Şti. tarafından verilen açıklamada, tekliflerine ilişkin olarak yeniden maliyet hesaplaması yaptıkları, ilk verdikleri teklifte hesaplama hatası olduğu, bu yüzden teklif mektubunda verdikleri tutarla bu işi yapamayacağını,

 

Metsim Ltd. Şti. tarafından verilen açıklamada ise, tekliflerine sözleşme giderlerini dahil  etmedikleri, bu durumda da firmalarının zarara uğrayacağını, belirterek açıklama sundukları anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister…

Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilirhükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm uyarınca her iki firmanın teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhaleye ait idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü  başlıklı” 19 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlenmesine yer verildiği,

 

İdare tarafından isteklilere satılan ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde idare tarafından doldurulması gereken iş kalemlerinin yazılmadığı, isteklilere boş olarak verildiği, tespit edilmiştir.     

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmının ikinci fıkrasında “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esas olacaktır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir. Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

Düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından, isteklilere satılan ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde idare tarafından doldurulması gereken iş kalemlerinin doldurulmadığı, bu durumun da yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) İhale ilanının “İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:” başlıklı 4.1 maddesi “…4.1.7 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz…”

 

Yine ihale ilanının “Kalite ve standartta ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4 maddesi “İstekliler Yemek Pişirme,Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri işi ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış;

a) TSE 8985-ISO 9000 veya ISO 9001-2000 Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,…”

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

İlanda ki bu düzenlemelere karşılık gelen idari şartnamenin 7.3.4 ve 18 inci maddelerinde de aynı şekilde düzenleme yapıldığı, daha sonradan idare tarafından 23.01.2007 tarihli zeyilname ile düzeltme ilanı yapılmadan 7.3.4 maddesinin “ISO 9001-2000 Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti” şeklinde, yine idareye yapılan bir şikayet başvurusu üzerine düzeltme ilanı yapılmadan 20.02.2007 tarihli zeyilname düzenlendiği ve bu zeyilname ile idari şartnamenin 18 inci maddesinin “Yüklenici firma yemekhane klinik servis ofisleri ve gıda ambarlarının haşerelere karşı ilaçlama işini T.C. sağlık bakanlığından alınan 27.01.2005 tarih ve 25709 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Halk Sağlığı alanında Haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda çalışan yetkili olan kişilere/firmaya yaptıracağına dair noter tasdikli taahhütname verecektir. Yüklenici firma alt yüklenicilere sadece işin bu kısmını yaptırabilir. ” şeklinde değiştirildiği tespit edilmiştir.

           

4734 sayılı Kanunun “İlanın uygun olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde, “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilanların yayımlanmasını takip eden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde ise; “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır. İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez

 

            Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde ise “…30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı XII/C maddesinde,  “4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükmü gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

Ayrıca zeyilname ile ihale dokümanında değişiklikler yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin de en fazla yirmi gün süreyle aynı zeyilname ile ertelenebilmesi de mümkündür.

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.”  şeklinde açıklamalar yapılmış olup,

 

Bu durumda idarece yapılan değişiklikler Kanunun “İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde düzenlenen ilanlarda belirtilmesi zorunlu hususlardan olan yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlere ilişkin olduğundan başvuru konusu ihalede idarece zeyilname ile kaldırılan bu hükümlerin Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında düzeltme ilanını gerektiren hususlar olduğu, ancak düzeltme ilanının yapılabilmesi için ilanın yayımlanmasını takip eden 10 günlük süre içinde idarece düzeltme ilanının yapılmadığı, bu nedenle yeterlik kriterlerine ilişkin olarak zeyilname ile değişiklik yapılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) İhale ilanının ve idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4 ve 7.3.4 maddeleri  “…b) 5179 Sayılı Kanun gereği Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Gıda Üretim belgesinin aslı veya noter onaylı suretini,

…c) 5179 Kanun gereği Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Gıda Sicil  Sertifikasının aslı veya noter onaylı suretini,

…d) İl Sağlık Müdürlüğünden veya ilgili Belediyelerden alınmış II. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselere ait çalışma izin belgesi ve açılma ruhsatının aslı veya noter onaylı suretini,

 İş ortaklıklarında pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. ” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde ise; “… Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yukarıda yer alan düzenlemenin kalite ve standarda ilişkin belgeler başlığı altında düzenlenmesi ayrıca söz konusu belgelerin sadece pilot ortak tarafından sunulmasının yeterli kabul edilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesine aykırıdır.

 

Ayrıca, idare tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden veya ilgili Belediyelerden alınmış II. sınıf gayrisıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve açılma ruhsatının aslı veya noter onaylı suretini istenildiği anlaşılmıştır.

 

İhale tarihinde geçerli olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini,

d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,

e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini,

,… ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca, gayrisıhhi müesseselere ait belgenin, kurulduğu yer itibariyle faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri sınıflandırmak için verildiği anlaşılmaktadır.

 

İhale konusu hizmet alımı dikkate alındığında, idare tarafından yüklenicinin kullanımına tahsis edilen mutfak ve yemekhanelerin idareye ait olduğu ve yemek üretiminin bu yerlerde yapılacağı dikkate alındığında, İl Sağlık Müdürlüğünden veya ilgili Belediyelerden alınmış II. sınıf gayrisıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve açılma ruhsatının aslı veya noter onaylı suretinin istenilmesi ve anılan belgenin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak belirlenmesi mevzuata aykırıdır.

 

            Kaldı ki ihaleye teklif veren firmalardan birinin elenme sebebinin söz konusu belge olduğu dikkate alındığında, II. sınıf gayrisıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesinin istenilmesinin ihalede rekabeti daralttığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul