En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1570
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :49
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1570
Şikayetçi:
 ZHS İnş. Proje Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti., 159. Sokak Nu:10/1 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş., Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Nu:23 34349 Gayrettepe, Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2007 / 9340
Başvuruya konu ihale:
 2007/132 İhale Kayıt Numaralı “Teknik Bakım Onarım Hizmeti Alım İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.05.2007 tarih ve 08.07.82.0202/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. tarafından 05.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Teknik Bakım Onarım Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak ZHS İnş. Proje Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.03.2007 tarih ve 9340 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. tarafından 05.02.2007 tarihinde gerçekleştirilen 2007/132 İKN’li “Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı” ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmaları tarafından verilmesine rağmen idarenin 13.02.2007 tarihli yazısı ile ihalenin; teklifler arasından aşırı nispetsizlik bulunması, bu nispetsizliğin idari ve teknik şartnameler arasındaki çelişkiden kaynaklandığı ve ortaya çıkan fiyatın işin gerçek bedelini yansıtmaması nedenleriyle iptal edildiğini öğrendikleri, karar üzerine idareye şikayet başvurusunda bulundukları, aldıkları yanıtta, istekli olabilecekler kapsamında bulunan bir kişi tarafından yapılan şikayet başvurusuna dayanılarak bu kararın alındığının belirtildiği, tesis edilen işlemin 4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi karşısında şüpheye yer verecek nitelik taşıdığı, öte yandan ihale konusu işin Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı olarak tanımlanması karşısında Kamu İhale Genel Tebliği de dikkate alınarak ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olarak algılanıp algılanmayacağı hususunun bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiği, Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/(C) bendi düzenlemesi göz önüne alındığında, idarece teklifler arasındaki aşırı nispetsizlik gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu, taraflarınca sunulan teklifin yaklaşık maliyet ile kıyaslandığında gerçeği yansıttığı ve kamu yararı açısından uygun olduğu iddia edilmekte ve ihalenin iptali kararının iptal edilerek ihalenin kendileri üzerinde bırakılması talep edilmektedir

 

İdare tarafından söz konusu ihalenin iptaline ilişkin olarak belirtilen gerekçeler ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            12.02.2007 tarihli ihale komisyonu kararında “…yeterlilikleri tam olan iki firmanın teklif ettiği fiyatlar ve idarenin yaklaşık maliyeti arasında nispetsizlik olduğu görülmüş ve bunun için aşırı düşük teklif sorgulaması için idari ve teknik şartnameye bakıldığında teklifte önemlilik arz eden bileşenlerin idari ve teknik şartnamede yer almadığı, söz konusu işte personel çalıştırılacağı ve bu personelin mesaisinin tamamını bu işte geçireceği, buna karşılık idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar kısmında personele verilecek ücret ve personelin özlük haklarından bahsedilmemiş olmasının sorgulama yapılmasını güçleştirdiği, aslında söz konusu işin personel çalıştırmaya dayalı bir iş olması, buna karşılık ihale dokümanında çelişki bulunması sebebiyle tekliflerden birinin yüksek diğerinin ise düşük olması sonucunu doğurduğu, bu nedenle verilen tekliflerin işin yapılması için gereken teklif olup olmadığı belli olmadığından ihalenin iptal edilmesi kanaatine varılarak…” gerekçeleriyle ihalenin iptaline karar verildiği, yönetim kurulunun aynı tarihli kararında ihale komisyonu kararında yer alan iptal gerekçelerine ek olarak, istekli olabilecekler kapsamında bulunan bir tüzel kişinin idareye dokümana yönelik olarak yaptığı şikayet başvurusunda belirtilen, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflara, SSK risk oranına ve çalışılacak gün sayısına yer verilmemesi hususlarına yer verildiği, ihale yetkilisinin yönetim kurulunun anılan kararına istinaden ihalenin iptali kararını onayladığı görülmüştür.
            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;
            “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” ve “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında;
            “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
            İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükümleri yer almaktadır.

            İhale komisyonu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olarak değerlendirilen mezkur ihalede, idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde personele verilecek ücret ile yol ve yemek gibi gider kalemlerine ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarına yer verilmediği, teknik şartnamede de bu hususlara ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır. Geçerli iki teklifin yaklaşık maliyetin altında bulunması, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına karar verilmesi ve akabinde tesis edilecek işleme dayanak olacak sorgulamanın halihazırdaki şartname düzenlemeleri karşısında gerçekleştirilmesinin, somut olayda gerçeği yansıtan sonuçlara ulaşılmasına hizmet etmeyeceğinin açık olması karşısında, idarece ihale kararının iptali yönünde alınan kararın mevzuata aykırılık içermediği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul