• Karar No: 2007/UH.Z-1573
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :52
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1573
Şikayetçi:
 Ulusal Özel Güv. ve Korm. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Koşuyolu Mah. Muhittin Üstündağ Cad. 13/1 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Beyazıt/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 12035
Başvuruya konu ihale:
 2007/1892 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Üniversitesi Genel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 08.09.65.0196/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 01.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İstanbul Üniversitesi Genel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Özel Güv. ve Korm. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.04.2007 tarih ve 12035 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihalenin birinci kısmına ilişkin olarak tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, ihalenin birinci kısmında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Kısmi teklife açık olarak yapılan ihalede hem birinci kısmında hem de ikinci kısımda ihale üzerinde bırakılan firmaların tekliflerinin aşırı düşük olduğu, bu firmaların tekliflerinin giyim, teçhizat ve zorunlu mali sorumluluk sigortası yönünden tahkikinin yapılması ve bu tekliflerin aşırı düşük olduğundan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin ikinci maddesinde işin güvenlik hizmeti alımı işi olduğu, 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, 22 nci maddesinde ise işin tamamı için teklif verilebileceği gibi birinci ve ikinci kısımlar için kısmi teklif de verilebileceği düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin ikinci maddesinin (d) bendinde işin yapılacağı yer;  “1. Kısım İstanbul Tıp Fakültesi ve Bağlı Birimleri, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Bağlı Birimleri, Diş Hekimliği Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü,

            2. Kısım Beyazıt Yerleşkesi (Merkez Bina ve Bağlı Daire Başkanlıkları), Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Su Ürünler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İletişim Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devlet Konservatuarı, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Yabancı Diller Bölümü, Adalet Meslek Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Deontoloji ve Tıp Tarihi, Avcılar Kampüsü ve Kampüs içinde Üniversiteye ait Birimler, Bahçeköy Kampüsünde bulunan Orman Fakültesi ve Kampüs içinde Üniversiteye ait Birimler, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı diğer Birimler.” olarak düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin ikinci maddesinin (c) bendinde ; ihalenin 1. kısmında 274 kişi güvenlik personeli, 12 kişi amir ve 2 kişi güvenlik müdürü olmak üzere toplam 288 işçinin, 2. kısımda ise 228 kişi güvenlik personeli, 12 kişi amir, 1 kişi güvenlik müdürü olmak üzere toplam 241 işçinin çalıştırılacağı düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 49 uncu maddesinde ise 1. kısımda 01.04.2007 tarihinde itibaren işe başlanacağı ve 30.06.2007 tarihinde (bütün vardiyalar çalışmalarını tamamladıktan sonra) hizmetin son bulacağı, işin süresinin toplam 91 takvim günü olduğu, 2. kısımda ise  kısımda 01.04.2007 tarihinde itibaren işe başlanacağı ve 31.12.2007 tarihinde (bütün vardiyalar çalışmalarını tamamladıktan sonra) hizmetin son bulacağı, işin süresinin toplam 275 takvim günü olduğu düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 26.1. maddesinde;  “1. Kısımda teklif fiyata dahil masraflar; hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak noter masrafı, ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, yol, yemek, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelleri ve sözleşme bedellerinin tümü, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

            2. Kısımda teklif fiyata dahil masraflar; hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak noter masrafı, ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, yol, yemek, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelleri ve sözleşme bedellerinin tümü, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir. Giyim ayni olarak teknik şartnamede belirtilen nitelikte ve sayıda 5188 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olarak verilecektir.”

 

            26.3. maddesinde;

            “Ayrıca,

            26.3.1 her personele günlük brüt 3,20 YTL yemek bedeli ve günlük brüt 4,60 YTL yol bedeli nakdi olarak 26 gün üzerinden ödenecek ve bordoda gösterilecektir.

            26.3.2. “a) Güvenlik Personeli (1. kısımda 274 kişi, 2. kısımda 228 kişi) brüt asgari ücretin % 25 fazlası ücret ödenecektir.

            b) Güvenlik Amirine (1. kısımda 12 kişi, 2. kısımda 12 kişi) brüt asgari ücretin % 75 fazlası ücret ödenecektir.

            c) Güvenlik Müdürüne (1. kısımda 2 kişi, 2. kısımda 1 kişi) brüt asgari ücretin % 100 fazlası ücret ödenecektir.

           

            26.3.3. Resmi ve dini bayramlar, arife günleri ve yılbaşında 1. kısımda toplam 2 takvim günü, 2. kısımda toplam 12,5 takvim günü çalışacak güvenlik personeli, güvenlik amirine ve güvenlik müdürüne ödenecek ücret 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 26319 sayılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5. maddesinin 3. bendinde belirtilen 4857 Sayılı İş Kanunun 57. maddesi uyarınca her gün için fazladan, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden hesaplanan 1 günlük ücret ödenecektir ve buda teklif fiyata dahildir. [Resmi ve dini bayramlar, arife günleri ve yılbaşında (1. Kısımda toplam 2 takvim günü, 2. kısımda toplam 12,5 takvim günü) çalışacak personel;

1.      Kısımda toplam 245 kişi (1 müdür, 9 amir, 235 güvenlik görevlisi)

2.      Kısımda Toplam 159 kişi (1 müdür, 9 amir, 149 güvenlik görevlisi)]’dir

...

26.3.4. Yaptırılması zorunlu olan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası ilgili talimat ve tariflerde belirtilen tutarlar dikkate alınarak teklif fiyata dahil edilecektir. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 (birnoktabeş) olarak tespit edilmiştir.

            26.3.5. Teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetine % 3 sözleşme gideri dahil edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

           

            Teknik şartnamenin 3.33. maddesinde trafik düzenlemesi görevi yapacak elemanlar için birinci kısımda 44 adet fosforlu yelek ve 36 adet yağmurluk; ikinci kısımda 46 adet fosforlu yelek ve 47 adet yağmurluk bulundurulacağı, ayrıca işçi başına 2 adet yazlık ve 2 adet kışlık olmak üzere 4 adet gömlek, 2 adet yazlık ve 2 adet kışlık olmak üzere 4 adet pantolon, 2 adet kravat, 1 adet mont, 1 çift ayakkabı, 1 çift kışlık bot, 1 adet kazak, 1 adet kep, 1 adet kaban, 1 adet kemer ve 1 adet palaska verileceği düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 3.34 maddesinde yüklenicinin hizmetin ifası için gerekli teçhizatı ekli malzeme, teçhizat ve ekipman listesine göre özel güvenlik personeline sağlamak zorunda olduğu, anılan şartnamenin 3.35. maddesinde ise birinci kısımda 4 yaşını geçmemiş 2 adet motosikletin, 2. kısımda 3 adet motosikletin ve 3 yaşını geçmemiş 1 adet arazi taşıtının yüklenici tarafından tedarik edileceği, birinci kısımlardaki araçların toplam 910 km yol yapacağı, ikinci kısımdaki araçların ise toplam 37.210 km yol yapacağı düzenlenmiştir. Ayrıca teknik şartnamede yüklenici tarafından tedarik edilecek malzeme, teçhizat ve ekipmanın listesine yer verildiği görülmüştür.

 

            Dokümanda yer alan bu düzenlemeler doğrultusunda birinci kısımda yol ve yemek bedeli ile % 3 sözleşme gideri dahil, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeli hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 1.004.404,75 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

            Birinci kısımda ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 1.004.686,99 YTL olduğu, bu tutarın asgari maliyet toplamının 282,24 YTL üzerinde olduğu görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;  “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
            İhale komisyonu;
            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

       Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında;  “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

             

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, G. Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımlarında Yeterlik” kısmında;

 

          “İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde giyime ilişkin düzenlemede giyimin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacağı ihale dokümanında  belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır. İhalenin birinci kısmında işin süresi 3 ay olduğundan, yukarıda yer verilen hükme uygun olarak idare tarafından giyim bedelinin teklif fiyata dahil olduğu yönünde bir düzenlemenin yapılmadığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında;

 

            “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

 

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

 

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Bu düzenlemeler doğrultusunda şikayete konu ihalenin birinci kısmında giyim gideri teklif fiyata dahil olmadığından istekliler bu gider için bir bedel öngörmeyeceklerdir. Güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceğinden istekliler bu giderleri % 3 sözleşme gideri içerisinde hesaplayacaklar, bu giderler için de ayrıca bir bedel öngörmeyeceklerdir. Araçların akaryakıt ve diğer maliyetleri de önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir. Bununla beraber aşırı düşük teklif sorgulamasında mali sorumluluk sigortası önemli bir bileşen olarak kabul edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan firma olan Metropol Güv. Koruma ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin asgari işçilik maliyeti toplamının 282,24 YTL üzerindeki teklifinin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firma olan Lider Güv. Koruma ve Eğt. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin asgari işçilik maliyeti toplamının 1.220,25 YTL üzerindeki teklifinin ve Ulusal Özel Güv. ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin asgari işçilik maliyeti toplamının 5.085,25 YTL üzerindeki teklifinin birinci kısımda çalıştırılacak 288 işçinin Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası giderini karşılayıp karşılayamayacağı konusunda idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            İhale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda ikinci kısımda yol ve yemek bedeli ile % 3 sözleşme gideri dahil, giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeli hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 2.547.616,09 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

            İkinci kısımda ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 2.561.326,13 YTL olduğu, bu tutarın asgari maliyet toplamının 13.710,04 YTL üzerinde olduğu görülmüştür. Yukarıda yer verilen düzenlemeler doğrultusunda güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceğinden istekliler bu giderleri % 3 sözleşme gideri içerisinde hesaplayacaklar, bu giderler için ayrıca bir bedel öngörmeyecekler; araçların akaryakıt ve diğer maliyetleri de önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir. Asgari maliyet toplamının üzerindeki 13.710,04 YTL’lik tutarın 241 işçinin giyim gideri ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını karşılama konusunda makul nitelikte olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifi ile bu teklifin aşırı düşük olduğunu iddia eden  başvuru sahibi firmanın teklifinin arasında da büyük bir fark bulunmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması konusundaki taktir yetkisini kullanarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi en düşük teklifi veren firma üzerinde bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalenin birinci kısmına ilişkin olarak tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


            2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda ihalenin birinci kısmında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul