• Karar No: 2007/UH.Z-1574
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :53
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1574
Şikayetçi:
 Kötter Güvenlik A. Ş., Tugayyolu Cad. Nu: 45 Cevizli Kartal/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Beyazıt/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2007 / 9454
Başvuruya konu ihale:
 2007/1892 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Üniversitesi Genel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2007 tarih ve 08.07.86.0196/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi’nce 01.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İstanbul Üniversitesi Genel Güvenlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kötter Güvenlik A. Ş.’nin 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.03.2007 tarih ve 9454 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalenin birinci kısmına ilişkin olarak tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, ihalenin birinci kısmında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; işin tamamına teklif verdikleri, teklif mektuplarının standart forma uygun olmaması nedeniyle herhangi bir sorgulama yapılmadan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun mevzuata aykırı olduğu, ayrıca idari şartnamenin 22 nci maddesinde işin tamamı için teklif verilebileceği gibi yoruma açık bir ibarenin olmaması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 İdare tarafından düzenlenen Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta başvuru sahibi firmanın götürü bedel teklif mektubunun standart forma uygun hazırlanmamış olduğunun belirlendiği, ihale komisyonu kararında da anılan firmanın teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin “Kısmi Teklif Verilmesi” başlıklı 22 nci maddesinde;

 

            “Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilebileceği gibi 1 inci ve 2 inci kısımlar için kısmi teklif de verilebilir. Kısmi teklif verilmesi halinde, isteklilerin üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından kısmi teklif verilmesine ilişkin bu düzenlemenin mevzuata uygun olduğu ve düzenlemede isteklileri tereddüde düşürecek bir husus bulunmadığı görülmüştür.                     

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Teklif mektuplarının şekli başlıklı 63 üncü maddesinin ilk fıkrasında;

 

“Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/H ve KİK019.0/H).” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde;

 

            “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” hükmü;

           

            Anılan şartnamenin “Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği” başlıklı 24 üncü maddesinde;

 

            “24.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde  yazılı ve imzalı olarak sunulur.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından isteklilere verilen standart formlar arasında yer alan Götürü Bedel Teklif Mektubu Standart Formu (KİK018.0/H)’nun 2 numaralı dipnotunun (a) bendinde;

 

            a) Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, istekliler, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer vereceklerdir:

 

………… Kısım/Kalem           : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

 

……….... Kısım/Kalem           : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

 

………… Kısım/Kalem           : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)

 

      Toplam                   : .........=.............. (KDV hariç olarak rakam ve yazıyla ayrı ayrı yazılacaktır)” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen düzenlemeler gereğince, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerin tekliflerini kısımlar için ayrı ayrı belirtmeleri ve bu kısımlar için öngörülen tutarların toplamına da toplam teklifleri olarak ayrıca yer vermeleri gerekmektedir.

            Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, I. Kısmi Teklif” kısmında da;

“İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir.

 

            Kısmi teklife açık ihalelerde işin tamamına teklif verilmesi ancak tüm kısımlar için ayrı ayrı teklif vermek suretiyle yapılacaktır…” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi firmanın ise teklif mektubunda kısımlar için teklif ettiği bedelleri ayrı ayrı belirtmediği, sadece ihalenin tamamı için verdiği toplam teklif bedelini yazmış olduğu görülmüştür. Başvuru sahibi firmanın teklif mektubunda sadece toplam teklif miktarının belirtilmesi nedeniyle teklif mektubunun mevzuata uygun bir şekilde düzenlenmemiş olduğu, bu durumun idarenin kısımlar itibariyle değerlendirme yapma imkanını ortadan kaldırdığı, bu nedenle idare tarafından başvuru sahibi firmanın teklifinin götürü bedel teklif mektubunun standart forma uygun hazırlanmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle de başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin güvenlik hizmeti alımı işi olduğu, 19 uncu maddesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, 22 nci maddesinde ise işin tamamı için teklif verilebileceği gibi birinci ve ikinci kısımlar için kısmi teklif de verilebileceği düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 2 nci maddesinin (d) bendinde işin yapılacağı yer;

 

            “1. Kısım İstanbul Tıp Fakültesi ve Bağlı Birimleri, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Bağlı Birimleri, Diş Hekimliği Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü” olarak düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde ; ihalenin 1. kısmında 274 kişi güvenlik personeli, 12 kişi amir ve 2 kişi güvenlik müdürü olmak üzere toplam 288 işçinin çalıştırılacağı düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 49 uncu maddesinde ise 1. kısımda 01.04.2007 tarihinden itibaren işe başlanacağı ve 30.06.2007 tarihinde (bütün vardiyalar çalışmalarını tamamladıktan sonra) hizmetin son bulacağı, işin süresinin toplam 91 takvim günü olduğu düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 26.1. maddesinde;

 

            “1. Kısımda teklif fiyata dahil masraflar; hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak noter masrafı, ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, yol, yemek, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelleri ve sözleşme bedellerinin tümü, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

           

            26.3. maddesinde;

 

            “Ayrıca,

 

            26.3.1 her personele günlük brüt 3,20 YTL yemek bedeli ve günlük brüt 4,60 YTL yol bedeli nakdi olarak 26 gün üzerinden ödenecek ve bordoda gösterilecektir.

 

            26.3.2.

 

            “a) Güvenlik Personeli (1. kısımda 274 kişi, 2. kısımda 228 kişi) brüt asgari ücretin % 25 fazlası ücret ödenecektir.

            b) Güvenlik Amirine (1. kısımda 12 kişi, 2. kısımda 12 kişi) brüt asgari ücretin % 75 fazlası ücret ödenecektir.

            c) Güvenlik Müdürüne (1. kısımda 2 kişi, 2. kısımda 1 kişi) brüt asgari ücretin % 100 fazlası ücret ödenecektir.

 

           

 

            26.3.3. Resmi ve dini bayramlar, arife günleri ve yılbaşında 1. kısımda toplam 2 takvim günü, 2. kısımda toplam 12,5 takvim günü çalışacak güvenlik personeli, güvenlik amirine ve güvenlik müdürüne ödenecek ücret 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 26319 sayılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5. maddesinin 3. bendinde belirtilen 4857 Sayılı İş Kanunun 57. maddesi uyarınca her gün için fazladan, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden hesaplanan 1 günlük ücret ödenecektir ve buda teklif fiyata dahildir. [Resmi ve dini bayramlar, arife günleri ve yılbaşında (1. Kısımda toplam 2 takvim günü, 2. kısımda toplam 12,5 takvim günü) çalışacak personel;

 

1.      Kısımda toplam 245 kişi (1 müdür, 9 amir, 235 güvenlik görevlisi)

 

2.      Kısımda Toplam 159 kişi (1 müdür, 9 amir, 149 güvenlik görevlisi)]’dir

 

...

 

26.3.4. Yaptırılması zorunlu olan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası ilgili talimat ve tariflerde belirtilen tutarlar dikkate alınarak teklif fiyata dahil edilecektir. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 (birnoktabeş) olarak tespit edilmiştir.

 

            26.3.5. Teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetine % 3 sözleşme gideri dahil edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            Teknik şartnamenin 3.33. maddesinde trafik düzenlemesi görevi yapacak elemanlar için birinci kısımda 44 adet fosforlu yelek ve 36 adet yağmurluk; ikinci kısımda 46 adet fosforlu yelek ve 47 adet yağmurluk bulundurulacağı, ayrıca işçi başına 2 adet yazlık ve 2 adet kışlık olmak üzere 4 adet gömlek, 2 adet yazlık ve 2 adet kışlık olmak üzere 4 adet pantolon, 2 adet kravat, 1 adet mont, 1 çift ayakkabı, 1 çift kışlık bot, 1 adet kazak, 1 adet kep, 1 adet kaban, 1 adet kemer ve 1 adet palaska verileceği düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 3.34. maddesinde yüklenicinin hizmetin ifası için gerekli teçhizatı ekli malzeme, teçhizat ve ekipman listesine göre özel güvenlik personeline sağlamak zorunda olduğu, anılan şartnamenin 3.35. maddesinde ise birinci kısımda 4 yaşını geçmemiş 2 adet motosikletin yüklenici tarafından tedarik edileceği, birinci kısımlardaki araçların toplam 910 km yol yapacağı düzenlenmiştir. Ayrıca teknik şartnamede yüklenici tarafından tedarik edilecek malzeme, teçhizat ve ekipmanın listesine yer verildiği görülmüştür.

 

            Dokümanda yer alan bu düzenlemeler doğrultusunda birinci kısımda yol ve yemek bedeli ile % 3 sözleşme gideri dahil, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeli hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 1.004.404,75 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

            Birinci kısımda ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 1.004.686,99 YTL olduğu, bu tutarın asgari maliyet toplamının 282,24 YTL üzerinde olduğu görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

       “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

       Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında;

 

          “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

           

        

 

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, G. Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımlarında Yeterlik” kısmında;

 

          “İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde giyime ilişkin düzenlemede giyimin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacağı ihale dokümanında  belirtilecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” hükmü yer almaktadır. İhalenin birinci kısmında işin süresi 3 ay olduğundan, yukarıda yer verilen hükme uygun olarak idare tarafından giyim bedelinin teklif fiyata dahil olduğu yönünde bir düzenlemenin yapılmadığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında;

 

            “Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

 

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

 

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Bu düzenlemeler doğrultusunda şikayete konu ihalenin birinci kısmında giyim gideri teklif fiyata dahil olmadığından istekliler bu gider için bir bedel öngörmeyecekler; güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceğinden istekliler bu giderleri % 3 sözleşme gideri içerisinde hesaplayacaklar, bu giderler için de ayrıca bir bedel öngörmeyeceklerdir. Araçların akaryakıt ve diğer maliyetleri de önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir. Bununla beraber aşırı düşük teklif sorgulamasında mali sorumluluk sigortası önemli bir bileşen olarak kabul edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan firma olan Metropol Güv. Koruma ve Eğt. Hiz. Ltd. Şti.’nin asgari işçilik maliyeti toplamının 282,24 YTL üzerindeki teklifinin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firma olan Lider Güv. Koruma ve Eğt. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin asgari işçilik maliyeti toplamının 1.220,25 YTL üzerindeki teklifinin ve Ulusal Özel Güv. ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin asgari işçilik maliyeti toplamının 5.085,25 YTL üzerindeki teklifinin birinci kısımda çalıştırılacak 288 işçinin Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası giderini karşılayıp karşılayamayacağı konusunda idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

1) İhalenin birinci kısmına ilişkin olarak tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


            2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda ihalenin birinci kısmında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul