• Karar No: 2007/UH.Z-1576
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :55
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1576
Şikayetçi:
 Kama Elekt. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Lider Müh. Isı Mak. Elek. İnş. San.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Körfez Mahallesi Perşembe Pazarı Yanı Birleşim İş Merkezi 206 K.2 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş. (SEDAŞ), Maltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.04.2007 / 12413
Başvuruya konu ihale:
 2007/24427 İhale Kayıt Numaralı “SEDAŞ 2007-32 Bolu İli Mudurnu, Göynük ve Seben İlçeleri Belde ve Köyleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 08.09.89.0196/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş. (SEDAŞ) tarafından 21.03.2007 tarihinde açık ihale usulü  ile yapılan “SEDAŞ 2007-32 Bolu İli Mudurnu, Göynük ve Seben İlçeleri Belde ve Köyleri Arıza Onarım ve Bakım İşleri” ihalesine ilişkin olarak Kama Elekt. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Lider Müh. Isı Mak. Elek. İnş. San.Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının 27.04.2007 tarih ve 12413 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Kama Elekt. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yasaklanmasını gerektiren hiçbir fiil ve davranış bulunmamasına rağmen Genel Müdürlük Makamının 05.03.2007 tarih ve 107 sayılı oluru ile firmalarının yasaklanmasının haksız ve dayanaksız olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde;

 

 “2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını (dörtmilyon dörtyüzyirmisekizbin beşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirasını) aşmayan mal veya hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır.

 

Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, “enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 03.11.2003 tarih ve 2003/DK.D-393 sayılı Kararıyla Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ)´nin "arıza bakım onarım" işlerine ait hizmet alımları Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin “SEDAŞ 2007-32 Bolu İli Mudurnu, Göynük ve Seben İlçeleri Belde ve Köyleri Arıza Onarım ve Bakım” işi olduğu, bu haliyle başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen  şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

            Ayrıca başvuru sahibinin iddiası yasaklama işleminin haksız olduğuna yönelik olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53 üncü maddesinin (b) bendinde bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri:

       “1)İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.

            2) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek.

              3) İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak.

              4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak.

              5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak.

              6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

              7) İhale ilânları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak.

              8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.

              9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak.” olarak sayılmıştır.

 

              Şikayet konusu, yasaklama işleminin iptaline yönelik olup, Kamu İhale Kurumuna ihalelerden yasaklama kararlarına dair yetki ve görev verilmemiştir. İhalelerden yasaklama kararlarına karşı idari yargıda dava açılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (a) bendi uyarınca görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul