• Karar No: 2007/UH.Z-1578
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :60
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1578
Şikayetçi:
 Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti - Hmg Özel Güvenlik Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Babalık Mah. Vatan Cad. Ergün İşhanı Kat 7/701 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Çevre ve Orman Bakanlığı (İdari ve Mali İşler Dai.Başkanlığı),Söğütözü Cad. No:14/e 06560 Beştepeler Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.03.2007 / 9560
Başvuruya konu ihale:
 2007/1539 İhale Kayıt Numaralı “Bakanlık Ana ve Ek Hizmet Binaları İle Çevrelerinin Koruma ve Güvenliğinin Sağlanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2007 tarih ve 08.07.90.G017/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Çevre ve Orman Bakanlığı (İdari ve Mali İşler Dai. Başkanlığı)’nca 02.03.2007 tarihinde

ık İhale Usulü ile yapılan “Bakanlık Ana ve Ek Hizmet Binaları İle Çevrelerinin Koruma ve

Güvenliğinin Sağlanması” ihalesine ilişkin olarak Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti - Hmg Özel

Güvenlik Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 19.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin

20.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.03.2007 tarih ve 9560 sayı ile

Kurum kayıtlarına alınan 29.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti - Hmg Özel Güvenlik Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın

değerlendirmeye alınarak, teklifinin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56

ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece yapılan özel güvenlik ihalesine katıldıkları ve

en düşük teklifi verdikleri, bankalardan temin edilecek belgenin ortak girişimlerden her iki ortağın

da bu belgeyi sunması gerektiği, söz konusu belgeyi sadece bir ortağın koyduğu, bu gerekçe ile

tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak mevzuata göre ortak girişimlerde herhangi bir

ortağın bu belgeyi sunmasının ihale mevzuatı ısından yeterli olduğu, ihaleye ait ilan metni ile

şartname hükümlerinin birbirini tutmadığı, Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesi gereğince

ilanda bulunması zorunlu hususlardan birisinin de yeterlilik değerlendirmesinde yer alacak kriterler

olduğu, İdari Şartnamedeki düzenlemenin rekabeti engellediği ve mevzuata aykırı olduğu

iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler arasında, ihale ilanının Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu

belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.2.1 inci maddesinde: “Teklif edilen bedelin % 5’

inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış

nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli

veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” ihaleye katılmak için gerekli belgeler arasında

sayılmıştır.

İşe ait idari şartnamenin 7.2.1 maddesinde “Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak

üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini

veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya

yabancı bankalardan alınacak belgeler (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) teklif

kapsamında sunulacaktır. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç

ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı

sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir.

Her durum için bu belgeler her bir ortak için ayrı ayrı sunulacaktır.” düzenlemesi yer

almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bankalardan temin edilecek belgelere

ilişkin olarak 38 inci maddesinde ise; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki

hizmetlerin ihalelerinde; teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından

belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış

teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan

alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/H, KİK030.1/H) istenilmesi zorunludur. Banka

referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması

gerekir.

Gerek görüldüğünde bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden

teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı

sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir. Konsorsiyumlarda ise bu belgelerin işin

uzmanlık gerektiren kısımları için teklif edilen bedel üzerinden istenen asgari tutarı sağlayacak

şekilde her bir konsorsiyum ortağı tarafından ayrı ayrı sunulması gerekir.” düzenlemesine yer

verilmiştir.

İdari şartnamenin anılan 7.2.1 maddesinin son paragrafında ifade edilen iş ortaklıklarında

her bir ortak için ayrı ayrı sunulacağını belirten ifadenin yukarıda anılan Yönetmelik hükmü

doğrultusunda iş ortaklıklarında, söz konusu belgelerin hisseleri oranına bakılmaksızın istenen

asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabileceği ifadesiyle çeliştiği ve böylece

idarece mevzuata aykırı bir düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.

Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti.-HMG Özel Güvenlik Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifi

kapsamında söz konusu belgenin pilot ortak konumundaki Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti. tarafından

sunulduğu anlaşılmıştır. Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmü çerçevesinde, idarece bu belgelerin

hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken

sunulabileceği anlaşıldığından işe ait idari şartnamenin 7.2.1 maddesinde istenilen bu belgenin de

pilot ortak konumundaki Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti. tarafından sunulduğu anlaşılmış olmakla

başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunduğundan bu yöndeki iddia

yerinde bulunmuştur. Bu yönden tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık

taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin yeniden

değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden

gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Kök Özel Güvenlik Ltd. Şti - Hmg Özel Güvenlik Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın

değerlendirmeye alınarak, teklifinin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56

ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul