• Karar No: 2007/UH.Z-1580
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :62
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1580
Şikayetçi:
 Atlantik Güvenlik Koruma ve Özel Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Cumhuriyet Mahallesi Uzun Sokak İnci Sitesi A Blok No:3/1 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Adilcevaz Devlet Hastanesi, Atatürk Mah. 13500 Adilcevaz/BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 10022
Başvuruya konu ihale:
 2007/985 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2007 tarih ve 08.08.07.G017/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Adilcevaz Devlet Hastanesi’nce 08.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel

Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Atlantik Güvenlik Koruma ve Özel Eğt. Hizm. Ltd.

Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.03.2007 tarihli yazısı ile

reddi üzerine, başvuru sahibinin 03.04.2007 tarih ve 10022 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

02.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin

ve ihale kararının iptaline,

Atlantik Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin değerlendirmeye

alınarak, teklifinin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a)

bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece yapılan özel güvenlik hizmet alımı ihalesine

katıldıkları, firmalarına gönderilen kesinleşen ihale kararı yazısında vekaleten kendi firmaları adına

katılan kişilerin dosyada imza sirküleri olmadığı için değerlendirmeye alınmadığının belirtildiği,

ihale esnasında ihale komisyonuna şirket vekili olarak gözlemci niteliğinde katılan Behçet GÜL’e

kendisine ait imza sirkülerinin teklif dosyasında bulunmadığı ve bu sebeple firmaya ait teklifin

değerlendirme dışı bırakılacağının şifahi olarak söylendiği, firma vekili Behçet GÜL’ün teklif

dosyasının şirket merkezi olan Trabzon’dan kapalı bir şekilde gönderildiğini kendisinin sadece

idareye teslim ettiği, ihalenin açık ihale olduğu, kendisinin vekaletnamesinin bulunduğu ve idarenin

izni ile komisyona gözlemci olarak katıldığı, teklif dosyasında kendisine ait imza bulunmadığı için

imza beyannamesinin de konmadığı ayrıca böyle bir zorunluluk olmadığını bu kişinin belirtmesine

rağmen bu talebinin ihale komisyonunca dikkate alınmadığı, söz konusu ihaleye vermiş oldukları

teklif dosyasında Atlantik Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. adına

taahhütnameler ve beyannamelerde imzası bulunan şirket vekili olan Mehmet BİRİNCİ’ye ait

vekaletnamenin ve imza beyannamesinin olduğu, ancak ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı ve

firmalarına ait teklif dosyasını idareye teslim edip açık ihaleye idarenin ismi ile gözlemci sıfatı ile

katılan ve yine şirket vekili olan Behçet GÜL’ün teklif dosyasında imza beyannamesinin

bulunmasına gerek bulunmadığı, zira teklif dosyasında kendisine ait imzanın bulunmadığı, sadece

kapalı olan teklif dosyasını idareye teslim ettiği, idarenin uygulamasının yanlış olduğu iddialarına

yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 nci maddesinde vekaleten ihaleye

katılma halinde, “istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı

vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesinin isteneceği” hüküm altına

alınmıştır.

İdari Şartnamenin 7.1.(h) maddesinde; “Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına

katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza

beyannamesi” düzenlemesine yer verilmiştir. Ancak, bu düzenleme istekli tarafından sunulan ihale

dosyasında bulunan ve istekli tarafından imzalanması gereken taahhütname, beyanname, teklif

mektubu vs. belgelerin istekli adına vekil tarafından imzalanması ile istekli adına ihaleye katılma

durumunda sunulması gerekli olan vekaletnameye ilişkin bir düzenlemedir. Atlantik Güvenlik

Koruma ve Özel Eğitim Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. adına müdür Resul ÖZOĞLU tarafından Mehmet

BİRİNCİ’ye vekalet verildiği, teklif dokümanlarında yer alan teklif mektubu dahil diğer belgelerin

Atlantik Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. adına Mehmet BİRİNCİ

tarafından imzalandığı ve Mehmet BİRİNCİ’ye ait imza sirküsünün de sunulduğu tespit edilmiştir.

İhale teklif zarfını idare yetkilisine teslim eden kişiye ait vekaletname ya da başka bir yetki belgesi

bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunduğundan bu

yöndeki iddia yerinde bulunmuştur. Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık

taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu

aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi

gerekmektedir.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında;

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet

tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan

karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda,

şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir.

Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun

bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini

izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

Şikayet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle

ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale

işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en

az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere

gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme

imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü,

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6

ncı maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete

konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15

gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen

şikayet başvurusu süresi 15 gündür…” hükmü,

Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ilk fıkrasında; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai

kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen

günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri

yerine getirir.” hükmü yer almaktadır.

İncelenen ihalede, başvuru sahibi firmanın 26.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda

bulunduğu, idarenin 02.03.2007 tarihli yazı ile şikayet başvurusunu cevaplandırdığı, söz konusu

kararın başvuru sahibine 21.03.2007 tarihinde tebliğ edildiği, sözleşmenin yukarıda anılan mevzuat

hükümlerine aykırı olarak Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15

günlük süre beklenmeksizin 22.03.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı görülmüştür.

Bu nedenle incelenen ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna aykırı olarak sözleşme

imzalandığı anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Atlantik Güvenlik Koruma ve Özel Eğitim Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin değerlendirmeye

alınarak, teklifinin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a)

bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.


  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul