• Karar No: 2007/UH.Z-1582
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :64
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1582
Şikayetçi:
 Budak Temizlik İlaç. Gıda Özel Güv. ve Korm. Bilg. ve Yazılım Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Aşağı Mumcu Caddesi Subaşı Kurbu Sokak No:7 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Yenişehir Cad. 600 Evler Kavşağı 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9175
Başvuruya konu ihale:
 2007/1698 İhale Kayıt Numaralı “Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Özel Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2007 tarih ve 08.07.64.G015/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nce 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Özel Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Budak Temizlik İlaç. Gıda Özel Güv. ve Korm. Bilg. ve Yazılım Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.03.2007 tarih ve 9175 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 )  İdari şartnamenin 25 inci maddesinde, tekliflerin geçerlilik süresinin 60 gün olarak belirlenmesine rağmen, standart formlar kısmında bu sürenin 30 gün olarak belirlendiği, bu hususun geçici teminatın hazırlanmasında tereddüte sebep vereceği,
2 ) Teklifleri ile birlikte tüm evraklarını eksiksiz sundukları, ancak kendilerine bazı evraklarının eksik olduğunun bildirildiği, buna karşılık kendilerinin en avantajlı teklif sahibi olduğu, ihale üzerinde kalan istekliyle teklifleri arasında 222.177,60 YTL’lik bir fark olduğu, ihalenin yaklaşık maliyetten kat kat fazla teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı, bunun nedeninin 210.000,00 YTL’lik temizlik malzemesi ve karının öngörülmesinin olduğu,
3 ) İdari şartnamenin 26.3.2 maddesinde yazlık ve kışlık olmak üzere, 2 takım iş kıyafeti öngörülmesine rağmen, birim fiyat teklif cetveline bu iş kalemine yer verilmediği,
4 ) Resmi ve tatil günlerinde çalışacak olan personel sayısının ve kaç gün çalışılacağı hususunun idarece belirlenmediği,
5 ) İdarenin aynı iş kalemlerine, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde aynı iş kalemi mahiyetindeki kalemlere ayrı satırlarda yer vermesinin mevzuata uygun olmadığı,
iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İşe ait idari şartnamenin 25 inci maddesinde teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 60 gün olması gerektiği hususuna yer verilmiş olup, aynı sürenin, ihale dokümanı kapsamında yer alan teklif mektubunda 30 gün olarak idarece belirlenerek, isteklilere verildiği tespit edilmiştir.                    

              Teklif geçerlilik süresine ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde, “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Birim Fiyat Teklif Mektubu-standart form-KİK019.0/H’nin 1 nci dipnotunda, teklif geçerlilik süresiyle ilgili olarak, “idari Şartnamenin ‘Tekliflerin geçerlik süresi’ maddesinde belirtilen süre esas alınarak doldurulacaktır” ibaresine yer verilmiştir.

              İdarece teklif mektubuna ilişkin standart formda teklif geçerlilik süresi 30 gün olarak belirtilmiş olsa da, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Birim Fiyat Teklif Mektubu-standart form-KİK019.0/H’nin 1 nci dipnotunda, teklif geçerlilik süresiyle ilgili olarak, “idari Şartnamenin ‘Tekliflerin geçerlik süresi’ maddesinde belirtilen süre esas alınarak doldurulacaktır” ibaresine yer verildiği, ihaleye teklif veren isteklilerin de teklif mektuplarında tekliflerinin, idari şartnamedeki “en az 60 günlük” süreyle ihale tarihinden itibaren geçerli olacağını belirttikleri, diğer taraftan, isteklilerin geçici teminat mektuplarını idari şartnamede yer alan bu teklif geçerlilik süresini dikkate alarak sundukları dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            02.03.2007 tarihli ihale komisyon kararında şikayetçinin teklifinin özetle, “Teklif mektubunun geçersiz olduğu, iş deneyim belgesi, mali durum bildirimi ve banka referans mektubunun sunulmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, idarece hazırlanan 28.02.2007 tarihli “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda, şikayetçinin teklifi kapsamında sunduğu belgelere ilişkin Belge 1’in uygun olmadığı, Belge 9, 10 ve 14 ün ise “yok”  olduğunun tespit edildiği anlaşılmış olup, 01.03.2007 tarihli “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak”ta, anılan isteklinin teklif mektubu ve eki cetvelinin uygun olmadığı, mali durum bildirimi, banka referans mektubunun ve iş deneyim belgesinin sunulmadığı hususlarına yer verildiği, tespit edilmiştir.

 

           İdari şartnamenin 7 nci maddesinde, bu şartnamede belirtilen teklif mektubu ile banka referans mektubu ve mali durum bildirimi ve iş deneyim belgesine ihaleye katılımda istenecek belgeler arasında yer verildiği, ayrıca, aynı belgelerin ihale ilanında da yer aldığı anlaşılmıştır.

 

 

           Kuruma gönderilen ihale dosyası kapsamında yer alan ve şikayetçinin teklifi kapsamında sunduğu anlaşılan belgeler kapsamında, mali durum bildirimi, banka referans mektubunun ve iş deneyim belgesinin bulunmadığı, ayrıca, şikayetçinin teklif mektubunda, “Teklifimiz ihale tarihinden itibaren teklifimiz 60 gün geçerlidir” ibaresi yer alması gerekirken, “Teklifimiz ihale tarafından itibaren teklifimiz 60 gün geçerlidir” ibaresine yer verildiği ve aynı isteklinin anılan teklif mektubunda, teklif fiyatının 966,462,90 YTL olarak belirtildiği halde, teklif mektubu eki cetvelde bu fiyatın aritmetik hata niteliğini haiz olmaksızın 966,442,90 YTL olarak belirtildiği, tespit edilmiştir.

       

          Bu itibarla, yukarıda belirtilen belgeleri teklif dosyası kapsamında ve teklif mektubunu da usulüne uygun olarak sunmadığı anlaşılan şikayetçinin, teklifinin değerlendirilme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu yolundaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde, tüm çalışanlara yazlık ve kışlık olmak üzere 2 takım iş kıyafeti verileceği belirtilmiş olup, ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, iş kalemlerinin:

 

            “- Temizlik hizmeti (Asgari ücret+Tem. Malz.+Yol+Yemek)-8 kişi

 

            - Bakım hizmeti (Asgari ücretin % 40 fazlası+Tem. Malz.+Yol+Yemek)-81 kişi

 

            - Kalorifer yakma (Asgari ücret+Yol+Yemek)-4 kişi

 

            -Bakım elemanları için resmi ve dini tatil giderleri (Asgari ücretin % 40 fazlası)-54 kişi

 

            -Temizlik ve kalorifer elemanları için resmi ve dini tatil günleri giderleri (Asgari ücret üzerinden)-4 kişi”,

 

            olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Birim fiyat teklif alınan işlerde, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden değerlendirme yapılacağından, isteklilerin her bir iş kalemi için fiyat teklif etmeleri gerekmektedir.

 

Temizlik malzemeleri ve giyecek hariç olmak üzere, ihale konusu işe ilişkin olarak teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı sözleşme giderleri dahil, 956.085,90 YTL’dir. Diğer taraftan, Kuruma gönderilen dosya kapsamında, idari şartnamede öngörülen iş kıyafetinin yaklaşık maliyet tutarının hesaplanmasında göz önünde bulundurulduğuna ilişkin bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır.

 

 Bu itibarla, idarenin sunulan teklifleri, idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar arasında öngörülen iş kıyafetini de yaklaşık maliyet tutarının hesaplanmasında dikkate almak suretiyle değerlendirmesi gerekirken, bu hususa aykırı olarak değerlendirmesi, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmekle birlikte, idarece birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, yazlık ve kışlık iş kıyafetleri ayrı bir kalem olarak öngörülmemiş ise de, idari şartnamede söz konusu kıyafetlerin teklif fiyata dahil olduğu hususuna yer verildiğinden, isteklilerin, anılan cetveldeki kalemlere giyeceğe ilişkin maliyetlerini ekleyerek teklif fiyatlarını sunmaları mümkün bulunduğundan, şikayetçinin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kıyafetinin öngörülmemesi hususuna yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işte 8 kişinin temizlik, 81 kişinin özürlü bakımı, 4 kişinin kalorifer yakma işinde çalışacağı ve toplamda 93 kişinin çalıştırılacağı hususuna yer verilmiştir.

 

            İşe ait idari şartnamede ve teknik şartnamede, personel çalıştırılacak resmi ve dini bayramlar ile bu günlerde kaç personel çalıştırılacağı hususuna yer verilmemiş olmakla birlikte, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, resmi ve dini bayramlarda çalıştırılacak işçi sayısı ile ilgili olarak:

 

           “ -Bakım elemanları için resmi ve dini tatil giderleri (Asgari ücretin % 40 fazlası)-54 kişi

 

            -Temizlik ve kalorifer elemanları için resmi ve dini tatil günleri giderleri (Asgari ücret üzerinden)-4 kişi”, iş kalemleri arasında belirlenmiş, ayrıca aynı cetvelde, 11 günlük resmi tatil giderleri toplamının ayrıca belirtileceği bölüme de yer verilmiştir.

 

           Bu hususla ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil masraflarla ilgili olarak, “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

          Bu itibarla, idarece birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, resmi ve dini bayram günlerinin kaç gün olduğu ve bu günlerde kaç işçi çalıştırılacağı hususlarına yer verildiği dikkate alındığında, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

          5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

         İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde, iş kalemlerinin:

 

            “- Temizlik hizmeti (Asgari ücret+Tem. Malz.+Yol+Yemek)-8 kişi

 

            - Bakım hizmeti (Asgari ücretin % 40 fazlası+Tem. Malz.+Yol+Yemek)-81 kişi

 

            - Kalorifer yakma (Asgari ücret+Yol+Yemek)-4 kişi

 

            -Bakım elemanları için resmi ve dini tatil giderleri (Asgari ücretin % 40 fazlası)-54 kişi

 

            -Temizlik ve kalorifer elemanları için resmi ve dini tatil günleri giderleri (Asgari ücret üzerinden)-4 kişi”,

 

            olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendinde “…mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarece hazırlanarak birim fiyat teklif mektubu ekine konulan cetvelin, yukarıda belirtilen haliyle isteklilerce teklif verilmesine engel teşkil edici nitelikte olmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin miktar ve türünün 8 kişilik temizlik, 81 kişilik özürlü bakımı, 4 kişilik kalorifer yakma olduğunun belirtildiği, teknik şartnamenin 1 inci maddesinde ise işin konusunun, gıda, ilaçlama hariç olmak üzere, giysi ve alt bezlerinin kuruluşça, temizlik malzemelerinin yüklenici firma tarafından karşılanarak, ilaçlama, bina, bahçe ve çevrenin temizliği ile çamaşırların yıkanması, korunma ve bakım altında bulunan kişilerin temizliklerinin yapılması, yakıtın idare tarafından karşılanması suretiyle, kaloriferlerin yakılması ve tesisatın işletilmesi olduğu hususlarına yer verildiği, tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, işe ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde, “kamuda veya özel sektörde çocuk, genç, yaşlı, özürlü ve hasta bakımı veya temizlik işleri”ne, benzer iş tanımı kapsamında yer verilmiştir. Ayrıca, anılan şartnamenin 26 ncı maddesinde, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış “Bakım Sertifikası” sahibi olan yüksekokul mezunu olanlara brüt asgari ücretin % 40 fazlası ücret ödeneceği hususuna yer verilmiştir.

 

İhale konusu işin kapsamında yer alan temizlik ve kalorifer yakma hizmeti ile özürlü bakımı hizmetinin nitelik itibariyle birbirinden bağımsız ve farklı işler olduğu, zira, idarece işe ait idari şartnamede, bakım hizmetlerinde çalıştırılacak personele ilişkin olarak, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış “bakım sertifikasına sahip olma” niteliğine yer verildiği,  bu durumda, idarenin benzer iş tanımına göre, sadece temizlik işine ilişkin iş deneyim belgesi sahibi isteklilerin de bu ihaleye katılımının mümkün bulunması sonucunu doğuracağı, anılan nedenlerle de, söz konusu işlerin bir arada ihale edilerek, benzer iş tanımının yukarıda belirtildiği şekilde idarece belirlenmesinin, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul