• Karar No: 2007/UH.Z-1583
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :65
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1583
Şikayetçi:
 Orpaş Temizlik Paz. Taah. - Süpervizör İnş. Temz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Tunus Caddesi No: 50/13 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi Başhekimliği Hüdavendigar Mah. Hat Cad. No: 2 16090 Acemler Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11367
Başvuruya konu ihale:
 2007/15845 İhale Kayıt Numaralı “173 Kişi İle Genel Temizlik Hizmeti, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği, Teknik Bakım ve Onarım İşleri Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 08.09.03.0119/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi Başhekimliği’nce 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “173 Kişi İle Genel Temizlik Hizmeti, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği, Teknik Bakım ve Onarım İşleri Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Orpaş Temizlik Paz. Taah. - Süpervizör İnş. Temz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişminin 05.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.04.2007 tarih ve 11367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye firmalarının teklifi verdiği, 02.04.2007 tarih ve 1434 sayılı Kesinleşen İhale Kararında “İdari Şartnamenin 26.3.4 maddesinde 173 kişi haricinde çalıştırılması istenilen 1 müdür ve 2 ekip sorumlusunun ücretlerinin firmalarının aşırı düşük teklife ilişkin açıklamasında gösterilmediği, ayrıca bu kişilere ait maliyetin 173 kişiye ait işçilik maliyetleri içerisinde de yer almadığı, söz konusu maliyetin firma karından ödeneceği belirtilmesine rağmen firma karının 5.143,05-YTL olarak gösterildiği, halbuki bu 3 kişinin asgari ücret bedelinin 16.672.56-YTL tuttuğu, bu nedenle teklifin aşırı düşük olduğu” gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idari şartnamenin 26.3.4. maddesinde yapılan düzenlemede; “ Müdür (1 Kişi) ve Ekip sorumluları (2 Kişi) için firma tarafından ödenecek ücretin birim fiyat teklif mektubunda gösterilmeyeceği, ancak maliyet hesaplamalarında firmaların bu elemanları en az asgari ücret üzerinden çalıştırması gerektiği, teklif fiyat açıklaması istenildiğinde (aşırı düşük fiyat sorgulamasında) bu personele ödenecek bedelin maliyet hesaplarına dahil edileceğinin” belirtildiği, söz konusu düzenleme uyarınca firmalarının teklif fiyatını oluştururken yönetici personeli de 173 kişi içerisinde kabul ettiği ve bu personel için hesap edilen asgari ücret üzerinde yapılacak olan artı ücretlere ilişkin giderlerin firma karı ile karşılanmasının öngörüldüğü, 1 müdür ve 2 ekip sorumlusunun 173 kişinin haricinde kabul edilmesinin idari şartnamedeki düzenlemeler ile 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla 1 müdür ve 2 ekip sorumlusunun firmalarının değerlendirdiği gibi 173 kişinin içerisinde kabul edilerek hesaplama yapılması,  idarece alınan kesinleşen ihale kararının düzeltici işlem tesisi ile iptal edilmesi ve ihalenin en uygun fiyatı teklif eden firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihalede,  idari şartnamenin 2 nci maddesi ihale konusu işin 173 Kişi İle Genel Temizlik Hizmeti,  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği, Teknik Bakım ve Onarım İşleri Hizmetleri Alımı olduğu, aynı şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat teklif olarak verileceği  belirtilmiştir.

 

            İdarece isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde üç iş kalemine yer verilmiş, bu iş kalemleri, birimleri ve miktarlarının;

 

            İş Kalemi                                                                              Birimi                Miktarı

            Temizlik Hizmetleri (110 kişi)                                               Maaş / Ay            880

            Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği (55 kişi)                     Maaş / Ay             440    

            Teknik Bakım ve Onarım Hizmetleri (8 kişi)                       Maaş / Ay             64         

           

           olduğu belirtilmiştir.

 

          İdari Şartnamenin 26.1. maddesi; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi,resim ve harç giderler ile ihaleye ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, kamu ihale kurumu payı, noter masrafları  gibi  sözleşme giderleri  ile  amortisman,  iş yeri  hekimliği, ihbar ve  kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

 Anılan şartnamenin 26.3.4. maddesi;

 

               Müdür (1 Kişi) ve Ekip sorumluları (2 Kişi) için firma tarafından ödenecek ücret birim fiyat teklif mektubunda gösterilmeyecektir. Ancak yaklaşık maliyet hesaplamalarında firmanın bu elemanları en az asgari ücret üzerinden çalıştırılması gerektiğinden, teklif fiyat açıklaması istendiğinde   (aşırı   düşük   fiyat   sorgulamasında)   bu   personele   ödeyeceği   bedeli  maliyet hesaplarına dahil ettiğini belirteceklerdir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

  İhale dokümanında yapılan bahse konu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde ihale konusu işte 1 Müdür 2 Ekip sorumlusu ile 173 işçi olmak üzere toplam 176 personelin istihdam edileceği anlaşılmaktadır.

 

           İhale işlem dosyasında yer alan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde 1 Müdür 2 Ekip sorumlusu ile 173 işçi olmak üzere toplam 176 personelin istihdam edileceği esas alınarak hesap yapıldığı, idari şartnamenin 26.3.4. maddesinin Müdür (1 Kişi) ve Ekip sorumluları (2 Kişi) için firma tarafından ödenecek ücretin birim fiyat teklif mektubunda gösterilmeyeceği, ancak yaklaşık maliyet hesaplamalarında firmanın bu elemanları en az asgari ücret üzerinden çalıştırılması gerektiğinden, teklif fiyat açıklaması istendiğinde (aşırı düşük fiyat   sorgulamasında) bu   personele   ödeyeceği  bedeli  maliyet hesaplarına dahil edileceği şeklinde düzenlendiği, bunun yanında, idarece hazırlanarak isteklilere bedeli karşılığı teslim edilen ihale dokümanında yer alan teklif mektubu eki fiyat cetvelinde de personel sayısının 173 olarak belirtildiği ve iş kalemlerinin de 173 işçiye göre düzenlendiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin ihalede 1.392.788,00.-YTL teklif verdiği, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında sunduğu açıklamada şikayet ettiği konuya ilişkin olarak;1 Müdür ve 2 Ekip sorumlusunun 173 kişi içerisinde yer aldığının kabul edildiği, tüm mesailerini hastanede geçirecek olan ve ihale konusu hizmetin ifasında çalışacak kişilerin, toplam kişi sayısının haricinde kabul edilmesinin kamu ihale mevzuatına uygun olmayacağı, bu kişilerin yaptıkları görev gereği takdir edilecek asgari ücret üzerindeki özel ücretin firma karından karşılanacağını” belirtildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VII.M.2 nci maddesinde “ Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

                       

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

           

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Tebliğin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G.14. maddesinde; İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu durumda, ihale konusu hizmetin ifası için 1 Müdür, 2 Ekip sorumlusu ile 173 işçi olmak üzere toplam 176 personelin istihdam edilmesi ve tekliflerin buna göre verilmesi gerekirken, idarenin hazırladığı teklif mektubu eki fiyat cetvelinde toplam personel sayısının 173 olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            İhale dokümanında yapılan düzenlemelerde hizmetin ifası için gerekli personel sayısı ile teklif mektubu eki fiyat cetvelinde belirtilen personel sayısının birbirinden farklı olduğu ve bu farklılığın teklifin hazırlanmasına etkili olduğu, nitekim başvuru sahibinin de bu düzenlemenin sonucu olarak 173 kişi üzerinden teklif verdiği, bu durumda bir isteklinin çalıştırılacak personel sayısını 173 kişi alarak teklif verirken, diğer beş isteklinin 176 kişi üzerinden teklif verdiği,  dolayısıyla tekliflerin eşit çerçevede değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı ve ihalenin iptal edilmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İdari şartnamenin 26.3.10. maddesinde; “Teknik Şartnamenin 10.1.10. maddesinde belirlenen nitelik ve sayıdaki demirbaş ve ekipman malzemeleri için amortisman bedeli öngörülmeyip bu giderler genel giderler içinde değerlendirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

           Teknik şartnamenin ilgili maddesine bakıldığında malzeme ve ekipman listesinde;

1  Cila Makinesi                                                                            1 Adet

2  Kombine Yer Yıkama Makinesi                                                 1 Adet

3  Elektrik süpürgesi(Endüstriyel tip kuru vakum makinesi)                   2 Adet

4  Çok Amaçlı Temizlik Arabası(Çift kovalı presli paspas)                     20 Adet

5  Saplı El Faraşı                                                                          40 Adet

6  Saplı Fırça Süpürge                                                                  40 Adet

7  Islak Paspas                                                                              40 Adet

8  Temizlik kovası                                                                         20 Adet

9  Çek paspas                                                                               20 Adet

10   Nemli mob                                                                                 20 Adet

11 Klozet Fırçası                                                                            50 Adet

12 Lavabo Fırçası                                                                          50 Adet

13 Maşrapa                                                                                                                  40 Adet

14 Evsel atık toplama konteyneri (yeşil renk)                                3 Adet

15 Tıbbi atık toplama konteyneri (turuncu renk)                          3 Adet

16         Cam yıkama takımı                                                                   5 Adet

17 Lavobo pompası                                                                                                    10 Adet           

 

           yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı XIII.H maddesinde “… Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır. …”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Bu düzenleme çerçevesinde teknik şartnamenin ilgili maddesinde yer alan cila makinesi, yer yıkama makinesi, elektrik süpürgesi gibi ekipmanın amortismana tabi olacağı, ancak kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, pompa gibi malzemelerin maliyetlerinin temizlik malzemesi olarak kabul edilmesi gerektiği, idarece amortismana tabi olmayan malzeme ile ilgili birim fiyat teklif cetvelinde bir iş kalemi açılmadığı, idari şartnamede yapılan düzenlemelerden bu malzemenin işçi başına alınacak birim fiyat teklife dahil edileceğinin de anlaşılamadığı, nitekim isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevaplar incelendiğinde sadece başvuru sahibinin bu malzemeler için öngörülen bedelleri maliyetine dahil ettiği,  diğer isteklilerin ise bu maliyete ilişkin bir öngörüde bulunmadığı görülmüştür. İdarece bu konuda yapılan düzenlemede Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan maddesine uyarlık bulunmadığı, bu düzenlemenin teklifin hazırlanmasına etkili olduğu ve isteklilerin teklif fiyata dahil ettiği giderler açısından farklılık yarattığı ve sonuca etkili olduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul