• Karar No: 2007/UH.Z-1584
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :66
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1584
Şikayetçi:
 Çırak Ticaret-Hüsnü Çırak, İ. İnönü Caddesi No:81 Bozöyük / BİLECİK
 İhaleyi yapan idare:
 Bozüyük Belediye Başkanlığı, 11300 Bozöyük / BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2007 / 9802
Başvuruya konu ihale:
 2006/194960 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Arıza Bakım ve Tamirlerinin Yapılması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 08.08.01.0120/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından 29.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Arıza Bakım ve Tamirlerinin Yapılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çırak Ticaret-Hüsnü Çırak’ın 02.04.2007 tarih ve 9802 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işe ilişkin olarak 29.11.2005 tarihinde yapılan ihalenin firmaları üzerinde kaldığı halde idarece iptal edildiği, 29.01.2007 tarihinde yapılan şikayete konu ihalenin firmalarında kaldığı ancak keyfi gerekçelerle ihalenin başka bir istekli üzerinde bırakıldığı, idarenin yaptığı emanet usulü işlerde beş yıldır firmalarının hiçbir ihale alamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında yer alan,

·        Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği,

·        Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,

·        İdareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği,

·        İdarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği,

·        İdarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği,

·        Başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği,

·        İhale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği,

·        4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği,

 

            Hükmüne aykırı olduğu, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 07.04.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul