En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1585
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :67
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1585
Şikayetçi:
 HAF-M Enerji Temizlik Müh. İnş. Gıda Sağlık Nakliye Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Oğuzlar Mah. 45. Sokak No: 19/12 Balgat Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Umuttepe Merkez Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10. Km 41380 Umuttepe / İzmit / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8973
Başvuruya konu ihale:
 2007/4083 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 08.0748.0160/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 26.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak HAF-M Enerji Temizlik Müh. İnş. Gıda Sağlık Nakliye Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 22.03.2007 tarih ve 8973 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 26.02.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine dokümandaki mevzuata aykırı düzenlemeler nedeniyle katılamadıkları,

 

       a) İdari Şartnamede ilaçlamanın zamanında yapılmaması ve haşerelerin görülmesi halinde ceza kesileceğinin belirtildiği, ancak ilaçlama yapılacak zaman aralıklarının ve ilaçlama yapılacak alanın ölçüsünün verilmediği,

       b) Amortismana tabi olmayan faraş, paspas, paspas takımı gibi temizlik malzemelerinin Teknik Şartnamede demirbaşlar arasında gösterildiği,

       c) Sözleşme Tasarısının 9 uncu maddesinde ihale dokümanını oluşturan belgelerin belirtildiği ancak bu belgeler arasında Teknik Şartnamenin bulunmadığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

            Açıklanan nedenlerle ihaleye katılamadıkları iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) İdari Şartnamede haşerelerle mücadelede ilaçlamanın zamanında yapılmaması ve haşerelerin görülmesi halinde ceza kesileceğinin belirtildiği, ancak ilaçlama yapılacak zaman aralıklarının ve ilaçlama yapılacak alanın ölçüsünün verilmediği, bu durumun teklif verilmesini engellediği hususundaki iddiaya ilişkin olarak;      

           

İhale konusu işe ait İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu genel temizlik hizmeti işinin yapılacağı yer; Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimler ile Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Binalarının iç ve dış çevresi olarak belirtilmiştir.    

 

İhale konusu işe ilişkin Teknik Şartnamenin şikayete konu “İlaçlamaya İlişkin Hususlar” başlıklı 2 (D) numaralı maddesinde; “İlaçlama, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilecek olup, Yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlama izin belgesine sahip olanlara yaptırılacaktır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.       

 

İdari Şartnamenin 52 nci maddesi kapsamında cezalar ve kesintiler hususunda düzenleme yapılmış olup bu maddenin başvuru sahibince şikayete konu edilen (h) bendinde; “Teknik Şartnamenin 2 D ilaçlamaya ilişkin hususlar başlıklı maddesinde belirtilen haşerelerle mücadelenin zamanında yapılmaması ve haşerelerin görülmesi durumunda her bir durum için 172,80 YTL ceza kesilir” şeklinde ifade edilen düzenleme bulunmaktadır.     

 

Hizmetin yerine getirilmesi sırasında yüklenici firma tarafından yapılacak ilaçlamanın periyodu ihale dokümanında belirtilmemiştir. Bununla birlikte ilaçlamanın (27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı R.G.’de yayımlanan) Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği belirtilmiştir. İlaçlamanın zamanında yapılmaması halinde yükleniciye yaptırım uygulanacağı ihale dokümanında belirtilmiş olduğundan ilaçlama zamanının da dokümanda belirtilmesi gerekirdi. Dolayısıyla, ilaçlama zamanının ihale dokümanında belirtilmemiş olması bu hususta eksik bir düzenleme yapıldığı anlamına gelmektedir.

 

İdari Şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 14 üncü maddesinde; işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmenin, inceleme yapmanın, teklifi hazırlamak ve taahhüdü girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmenin isteklilerin sorumluluğunda olduğu, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesi ile ilgili bir talep geldiğinde idarenin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girilmesi için izin vereceği hususları belirtilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, başvuru sahibinin ihale öncesinde işin yapılacağı yeri görüp incelemek hususunda bir talebinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan hüküm ile ihale ilân süreleri ve kuralları belirlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümlere göre, işin ihaleden belli bir süre önce ilân edilmesi sağlanmakta ve isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmektedir. Ayrıca, işin ihaleden belli bir süre öncesinde ilân edilmesi ile potansiyel isteklilerin ihale dokümanına ilişkin itirazlarının ve/veya önerilerinin idarece değerlendirmeye alınmasına ve gerekiyorsa dokümanda değişiklik yapılmasına imkân tanınmaktadır. İhale konusu genel temizlik hizmeti işi ihaleden 41 gün önce, 16.01.2007 tarihinde ilân edilmek suretiyle duyurulmuştur. Başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ise ihale tarihinden yedi gün sonra idare kayıtlarına alınmıştır. İhale tarihinden sonra kayıtlara alınmış olan dilekçe üzerine ihale dokümanında yapılmış bir düzenlemenin değiştirilmesi yada yapılan düzenleme hakkında açıklama yapılması  mümkün bulunmamaktadır. İhale dokümanında değişiklik yapılması yönündeki taleplerin hangi tarihe kadar yapılabileceği hususları Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Tip İdari Şartnamede (ve idarece düzenlenen İdari Şartnamede) belirtilmiş bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, ihale dokümanındaki düzenlemeye ilişkin olarak ihale tarihinden önce ve mevzuata uygun olarak açıklama ve/veya değişiklik talebinde bulunulmadığından, başvuru sahibinin, ilaçlama zamanının ve ilaçlama alanının ihale dokümanında belirtilmemiş olması mevzuata aykırı olmakla birlikte söz konusu aykırılık ihale konusu işin yerine getirilmesine yönelik olduğundan esasa müessir görülmemiştir.

 

2) Amortismana tabi olmayan faraş, paspas, paspas takımı gibi temizlik malzemelerinin Kamu İhale Genel Tebliğine göre temizlik malzemesi olduğu, ancak Teknik Şartnamede demirbaşlar arasında gösterildiği, bu durumun isteklileri tereddüte düşürdüğü ve teklif verilmesini engellediği hususundaki iddiaya ilişkin olarak; 

 

Teknik Şartnamenin şikayete konu “Temizlik Ekipmanları” başlıklı 2 (B) numaralı maddesinde;

 

“1- Elektrik Süpürgesi                          45 adet

2- Çift Kovalı Pres                            136 adet

3- Faraş                                            380 adet

4- Püsküllü Paspas (35’lik)               225 adet

5- Püsküllü Paspas (40’lık)               225 adet

6- Mop Paspas Takımı (35’lik)          225 adet

7- Mop Paspas Takımı (35’lik)          225 adet

 

Çevre İçin;

8- Sert büyük boy fırça                       80 adet

9- Çöp Arabası (2 tekerlekli plastik)   20 adet

10- Saplı Faraş                                 150 adet”

 

Şeklinde düzenleme yapılmış ve bu maddenin devamında istenilen ekipmanların özellikleri belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin şikayete konu edilen “Ortak Hükümler” başlıklı 2 (E) numaralı maddesinde ise;  Teknik Şartnamede belirtilen makine ve ekipmanların demirbaş niteliğinde değerlendirileceği ve iş bitiminde yüklenici firmaya iade edileceği hususunda düzenleme yapılmıştır. 

   

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrasında;

“………

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

………”  Düzenlemesi bulunmaktadır.

Teknik Şartnamenin ortak  hükümlere ilişkin bölümünde makine, ekipman malzeme ismi belirtilmeden genel bir ifade ile makine ve ekipmanın demirbaş niteliğinde olduğu belirtilmişse de bu düzenleme ile kastedilenin fırça, paspas ve faraş gibi temizlik malzemeleri olmadığı, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde nasıl değerlendirileceği hususunda tereddüt bulunmadığı,  ayrıca yukarıda belirtildiği üzere, isteklilerin ihale dokümanına ilişkin olarak ihale tarihinden önce ve mevzuata uygun sürelerde idareye başvurarak tereddüt edilen konularda açıklama talep edebileceği, ancak şikayetçi firmanın ihale tarihinden önce idareye herhangi bir hususta müracaatının bulunmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; şikayetçinin Teknik Şartnamenin 2 (B) ve 2 (E) numaralı maddelerinde yapılan düzenlemenin isteklileri tereddüte düşürdüğü ve teklif verilmesini engellediği hususundaki şikayeti yerinde bulunmamıştır.  

 

3) Sözleşme Tasarısının 9 uncu maddesinde ihale dokümanını oluşturan belgelerin belirtildiği ancak bu belgeler arasında Teknik Şartnamenin bulunmadığı, ihale konusu iş Teknik Şartnameye göre yerine getirileceğinden bu çok önemli belgenin Sözleşme Tasarısında ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu hususundaki iddiaya ilişkin;

      

İhale konusu işe ait olan Sözleşme Tasarısının şikayete konu edilen “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı 9 uncu maddesinde; ihale dokümanının bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğu, idareyi ve yükleniciyi bağladığı ifade edilmiş ve ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması belirtilirken Hizmet İşleri Genel Şartnamesine, İdari Şartnameye Sözleşme Tasarısına, varsa birim fiyat tariflerine ve (……. şeklinde) bir boşluk bırakıldıktan sonra  zeyilnamelere yer verilmiştir.

 

İhale konusu işe ait İdari Şartnamenin “İhale Dokümanının Kapsamı” başlıklı 6  ncı maddesinde ise;

 

“6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

a) İdari Şartname,

b) Teknik Şartname,

c) Sözleşme Tasarısı,

d) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,

e) Standart formlar:

 

6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

 

………….” Şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İhale konusu hizmet işine ait Teknik Şartname ihale işlem dosyasında bulunmaktadır. Hizmet alımının teknik özelliklerine ve yüklenicilerce karşılanacak teknik kriterlere Teknik Şartnamede yer verilmiştir. Teknik Şartnamenin ihale dokümanın bir parçası olduğu çok açıktır. Sözleşme Tasarısının 9 uncu maddesinde ihale dokümanı belirtilirken Teknik Şartname yazılmamış olsa da aynı maddede İdari Şartname ihale dokümanının bir parçası olarak gösterildiğinden ve İdari Şartnamenin yukarıda yer verilen 6 ncı maddesinde Teknik Şartnamenin ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu belirtildiğinden; Sözleşme Tasarısının 9 uncu maddesinde Teknik Şartname yazılmamış olması esasa etkili bir eksiklik değildir. Bu husustaki şikayet yerinde görülmemiştir.    

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul