• Karar No: 2007/UH.Z-1603
  • Toplantı No: 2007/024
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/024
Gündem No :18
Karar Tarihi:10.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1603
Şikayetçi:
 Süper Vizör İnş. Temz. İlaç. Bilgi İşl. San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. Nu 62/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tarsus Devlet Hastanesi, İsmet Paşa Mah. Rasim Dokur Cad. Nu:1 33400 Tarsus/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.05.2007 / 13036
Başvuruya konu ihale:
 2007/2611 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri (91 Kişi İle)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 08.10.32.0041/2007-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tarsus Devlet Hastanesi tarafından 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri (91 Kişi İle)” ihalesine ilişkin olarak Süper Vizör İnş. Temz. İlaç. Bilgi İşl. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.05.2007 tarih ve 13036 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun süre yönünden reddine ve iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli ile açıklaması yeterli görülen diğer isteklilerin teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin olarak yaptıkları açıklamaların ve ek olarak sunulan belgelerde öngörülen bedellerin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, açıklamaların yeterli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından 13.03.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan 09.03.2007 tarihli dilekçe ile 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararına ilişkin olarak idareden açıklama talebinde bulunulduğu; idarece, 16.03.2007 tarih ve 954 sayılı yazı ile verilen cevabın şikayetçi tarafından 19.03.2007 tarihinde tebellüğ edilmesi üzerine 02.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmaksızın doğrudan Kuruma başvuruda bulunulduğu; anılan başvuru dilekçesin Kurumca 04.04.2007 tarih ve 4685 sayılı yazı ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca idareye gönderildiği ve dilekçenin 09.04.2007 tarihinde idare kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 19.03.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, 02.04.2007 tarihinde Kuruma başvuruda bulunulduğu, Kurumca idareye gönderilen başvurunun 15 günlük süre geçtikten sonra 09.04.2007 tarihinde idare kayıtlarına alındığı, bu başvuruya idarece verilen cevap verilmediği gerekçesiyle Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan şikayete konu ihale hakkında, Belpa İnş. Tem. Otom. Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 03.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1527 sayılı Kararı ile “ ….
1 ) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Teklif bileşenlerinin maliyetine ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapılan açıklaması mevzuata aykırı olduğu tespit edilen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine… ” Karar verildiğinden bu konuda iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait  Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul