• Karar No: 2007/UH.Z-1605
  • Toplantı No: 2007/024
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/024
Gündem No :25
Karar Tarihi:10.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1605
Şikayetçi:
 SFK Özel Güvenlik Korm. ve Eğt. Sist. ve Hizm. Tic. Ltd. Şti., Yeniyol Mahallesi Gazi Cad. Hayribey İş Merkezi No:36 K.6/13 ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Mecitözü Devlet Hastanesi, Sarıdede Mahallesi 19700 Mecitözü/ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.04.2007 / 12468
Başvuruya konu ihale:
 2007/30555 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 08.09.90.0102/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mecitözü Devlet Hastanesi’nce 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak SFK Özel Güvenlik Korm. ve Eğt. Sist. ve Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.04.2007 tarih ve 12468 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 13.04.2007 tarihinde yapılan "Güvenlik Hizmeti Alımı" ihalesine katıldıkları, ihalenin idari şartnamesinin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı maddesinin 26.3. alt bendinde dini bayram-resmi tatil ve yılbaşı günleri için kaç gün ve kaç güvenlik görevlisinin çalıştırılacağının belirtilmediği, ancak teknik şartnamede “her gün 24 saat süreyle bayram ve resmi tatiller dahil 4 personel ile hizmet sağlanacak” denildiği, bu durumun 26.3. alt bendinde belirtilmesi gerekirken belirtilmediği, teknik şartnameyi baz alarak teklif hazırladıkları, bu nedenle teklif fiyatlarının ihaleye teklif veren diğer firmaların teklif fiyatlarından yüksek olduğu, ihalenin Poligart Güvenlik firmasının üzerinde kaldığı, ancak bu firmanın teklifinin teknik şartnamede belirtilen bayram mesailerini, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk ve personel kıyafetini piyasa koşullarına göre karşılayamadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre bunların teklifi oluşturan önemli bileşenlerden olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin resmi tatil ve dini bayram günlerini kapsamadığını, dolayısıyla sözkonusu firmanın teklifinin aşırı düşük olduğunu ileri sürmektedir.

 

İhaleye Poligard Özel Güvenlik Ltd. Şti. ve SFK Özel Güvenlik Korm. Eğt.Tic. Ltd. Şti. olmak üzere 2 istekli teklif vermiştir. Poligard Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin teklif fiyatı 22.671,20YTL, SFK Özel Güvenlik Korm. Eğt.Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatı ise 23.584,51YTL’dir.

 

İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında Poligard Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin teklif fiyatını aşırı düşük teklif olarak değerlendirmiş ve teklifine açıklama getirmesini talep etmiştir. Poligard Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasından sonra da ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasına, SFK Özel Güvenlik Korm. Eğt.Tic. Ltd. Şti.’nin de ikinci en avantajlı teklif olduğuna karar vermiştir.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2.c maddesinde ihale konusu işin miktarı ve türü; “4 güvenlikçi ile 8 ay güvenlik hizmetinin sunulması” olarak tanımlanmıştır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 üncü  maddesinde; “…yemek hastanemizde çıkarılan yemekten bedelsiz olarak verileceğinden yemek bedeli teklif fiyat dahil değildir. Ancak güvenlikçilere verilecek olan teknik şartnamede yazılı giyecek ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahildir. Bu ihalede işçilere yol bedeli ödenmez” düzenlemesi, 26.5 inci maddesinde; “bu hizmet işinin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 tir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi tatil ve bayram günleri için bir belirleme ya da düzenleme yapılmamıştır.

 

Teknik şartnamenin 4.1 inci maddesinde; “hafta sonu özel ve resmi tatil günlerinde de yönetimin belirlediği sayıdaki elemanla istenen şekilde hizmet verecek, güvenlik hizmeti aksamayacaktır” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 5.B.1 inci maddesinde; “yüklenici, hastane ve hastaneye bağlı birim ve alanların genel güvenliğinin sözleşme süresince her gün 24 saat süreyle (her türlü resmi ve dini tatil günleri dahil) aralıksız olarak 4 personel ile sağlayacaktır. Çalışma saatleri ise idare tarafından belirlenecektir” düzenlemesi yer almaktadır. İdari ve teknik şartnamede ihale konusu işin yürütülmesine ilişkin çalışma saatleri hakkında bir düzenleme ise yer almamaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII. bölüm G. 3 üncü maddesinde; “işin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işte 4 personel çalışacağı belirtilmesine karşın resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin kaç işçinin çalışacağı, kaç gün çalışacağı ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Bu düzenleme şartnamelerde yer almadığından teklif fiyatın belirlenmesi ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması mümkün görünmemektedir. Mevzuata uygun düzenleme yapılmayan ihalenin iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul