• Karar No: 2007/UH.Z-1608
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :1
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1608
Şikayetçi:
 Burcum Plastik inş. Tur. Tem. Med. Otom Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Yeşilırmak Sokak 10/1 Demirtepe Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Türkocağı Sokak No:3 Sıhhiye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2007/13043 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılları 20 Aylık Malzeme ve İlaçlama Dahil 85 İşçi İle Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 08.08.42.G017/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 28.03.2007

tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Yılları 20 Aylık Malzeme ve İlaçlama Dahil

85 İşçi ile Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Burcum Plastik İnş. Tur. Tem. Med.

Otom Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin

28.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.04.2007 tarih ve 10454 sayı ile

Kurum kayıtlarına alınan 06.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1)İdari şartnamenin 7.5.6 maddesinde “mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu

belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde belirtilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde “kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim

sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin” bir düzenleme yapılması durumunda

aşağıdaki metne yer verileceği” denildiği ve idarenin şartnamede “mesleki ve teknik yeterliliğe

ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri” istemediği,

2)İdari şartnamenin 18. maddesinde “İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere

yaptırmayı şündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir”,

denildiği, bu düzenlemenin Tip İdari Şartnamenin 18. maddesinin alt bendinde ise “İstekliler,

ihale konusu hizmetin alt yüklenicilere yaptırmayı şündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak

tekliflerine dahil edeceklerdir, ihalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması

durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin

onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu,

yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” denildiği ve sözleşmeden önce listenin idareye

sunulması gerektiği ve yüklenicinin sorumluluğu hakkındaki bir bilginin eksik verildiği,

3)İdari şartnamenin 26.3 maddesinde “Firma ulaşım için her bir işçiye aylık 52,52-YTL

nakdi olarak ödeyecektir” denildiği, oysaki Kamu İhale Genel Tebliğinde “…yemek ve yol

bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde,

yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak” denildiği,

ancak söz konusu ihaleye ilişkin idari şartnamede yol bedelinin aylık olarak yazıldığı,

4)İdari şartnamenin 53. maddesinde “kısmi kabul yapılıp yapılmayacağının

belirtilmediği”, ancak Tip İdari Şartnamenin alt bendine göre kısmi kabul yapılıp yapılmamasına

ilişkin 53 üncü maddeye ilgili düzenlemenin eklenmesi gerektiği,

5)İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde işin süresi ile ilgili olarak 01.05.2007-31.12.2008

tarihleri arası 611 takvim günü olarak belirtildiği ancak ihale dokümanı eki olan Tip Sözleşmenin

10. maddesinde 01.05.2007 tarihinden itibaren 639 takvim günü olarak belirtildiği, her iki

düzenlemenin birbiri ile çelişkili olduğu ve teklifin niteliğini değiştirici olduğu,

6)Teknik Şartnamenin sarf malzeme listesinin 29 uncu sırasında istenilen “tek

kullanımlı havlu muhafazası (Z Katlı) aylık 50 adet” istenildiği, bu havlu aparatının aylık olarak

istenilmesi durumunda bu rakamın yıllık 1000 adet ettiği, bu ekipmanın sarf malzemesi olarak

nitelendirilmediği, yaklaşık maliyet oranını yükselttiği ve kamu zararına yol açtığı iddialarına yer

verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanunun 19 uncu

maddesine göre gerçekleştirilen başvuru konusu ihalede, işe ait idari şartnamenin 7.5.6

maddesindeki şikayet konusu düzenlemenin “Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet

Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname” hükümleri doğrultusunda doğrudan aktarıldığı

tespit edilmiştir. Bu hususla ilgili olarak; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin

İdari şartnameler” başlıklı 22 nci maddesinde; İdareler, hizmet alımında hangi ihale usulünü

uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas

alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnameler’de doldurulmak üzere boş bırakılan ve

dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı

olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir”, hükmü yer almaktadır. İdarenin söz konusu işte,

anılan Yönetmelik ekinde yer alan ve söz konusu ihale usulüne göre hazırlanan tip idari

şartnameye uygun şekilde işe ait idari şartnameyi hazırlayıp ihale dokümanında yer vermesi

gerekmektedir.

Her ne kadar işe ait İdari Şartnamenin 7.5.6 maddesindeki düzenleme Tip İdari Şartname

hükümleri doğrultusunda doğrudan aktarılmış ise de, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliğinin “İstenecek Belgeler” başlığı altında yer alan 36 ncı maddesinde isteklinin

ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek

üzere istenecek zorunlu belgelerin bu düzenlemeler doğrultusunda işe ait idari şartnamede

düzenlenerek istendiği, söz konusu işe ait idari şartnamenin 7.5.6 maddesindeki düzenlemenin tip

idari şartnamedeki düzenleme üzerinde düzeltme yapılmayarak doğrudan aktarıldığı ancak

yapılan düzenlemenin de teklif oluşturulmasını ve verilmesini de engelleyecek nitelikte olmadığı

tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

“Alt Yükleniciler” başlıklı 15 inci maddesinde, İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç

görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı şündükleri işleri

belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına

sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu

yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü yer almaktadır.

ık İhale Usulü ile ihale edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari şartnamenin

Alt Yükleniciler başlıklı 18 inci maddesinde yer alan 8 nolu dipnotta; idare, ihale konusu işte

yüklenicinin alt yüklenici çalıştırmasını öngörmediği durumlarda madde metnini; İhale konusu

hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” şeklinde düzenleyeceği,

İdarenin, isteklilerin ihale konusu işte alt yüklenicilere yaptırmayı şündükleri işlere ait listeyi

vermelerini öngörmesi halinde ise madde metnini: İstekliler, ihale konusu hizmetin alt

yüklenicilere yaptırmayı şündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil

edeceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe

ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir. Bu

durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu

ortadan kaldırmaz” şeklinde düzenleyecekleri belirtilmiştir. İdarenin söz konusu işte alt

yüklenici çalıştırılabileceğini öngördüğü, idari şartnamede yapılan söz konusu düzenleme Tip

İdari şartnamedeki düzenlemeye göre eksik ise de 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Alt

Yükleniciler” başlıklı 15 inci maddesine aykırılık taşımadığı ve Kanun düzenlemesinin her

halükarda söz konusu ihaleye ilişkin tatbik edilmesi gerektiği anlaşıldığından şikayetçinin bu

konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Genel Tebliğinin XIIITekliflerin

Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı

Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı kısmında; “Yemek ve yol

bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde,

yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt

tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her

ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate

alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden

hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır.

Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net

olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin

brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem

yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “… firma ulaşım için her bir işçiye, aylık

52,52-YTL nakdi olarak ödeyecektir” düzenlemesinin yer aldığı, yapılan bu düzenleme yukarıda

anılan Kamu İhale Genel Tebliği hükmüne uygun kalmamakta ise de anılan Tebliğ hükmü

çerçevesinde yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacağı göz

önüne alındığında aylık olarak verilecek olan 52,52-YTL’nin günlük 2,02-YTL’ye tekabül ettiği

görülmüş olup bu durumun doğru teklif verilmesini engellemediği anlaşıldığından başvuru

sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak; İhaleye ait İdari Şartnamenin

“Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar” başlıklı 53 üncü maddesinde;

Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve Hizmet İşleri

Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir” ifadesi yer almakta olup

kısmi kabul yapılıp yapılmamasına ilişkin herhangi bir ifade yer almamaktadır. Açık İhale Usulü

ile ihale edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari şartnamenin “Denetim, Muayene ve

Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar” başlıklı 53 üncü maddesinde yer alan 29 no’lu dipnotta ise;

Kısmi kabul yapılıp yapılmamasına göre 53 üncü maddeye aşağıdaki bentlerden biri eklenir:

“Kısmi kabul yapılamaz”, “Sözleşme konusu hizmet işinde, işe ait sözleşmede belirtilen kısımlar

için, yine sözleşme taslağında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan esas ve usuller

çerçevesinde kısmi kabul yapılacaktır” şeklindeki açıklama göz önüne alındığında idarenin

yaptığı söz konusu düzenlemede kısmi kabul yapılıp yapılmamasına ilişkin herhangi bir

ıklamada bulunmadığı ancak süreklilik arz eden hizmet alımlarında kısmi kabul yapılması söz

konusu olmadığından iddia yerinde bulunmamıştır.

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde

işin süresi: 01.05.2007 tarihinden itibaren 611 takvim günü olup, 31.12.2008 tarihinin de işin

bitim tarihi olarak belirtildiği ancak ihale dokümanı eki olan Tip Sözleşmenin 10. maddesinde

sözleşmenin süresi, 01.05.2007 tarihinden itibaren 639 takvim günü olup, 31.12.2008 tarihinin

de işin bitim tarihi olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin Sözleşmenin Ekleri başlıklı 9 uncu maddesinde;

İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.

Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasındaki

çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.” hükmü

yer almaktadır. İdari şartnamenin 49.2 nci maddesi ile Sözleşme Tasarısının 10 uncu maddesi

arasında işin süresine ilişkin çelişki bulunsa da Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 9 uncu

maddesi gereğince ihale dokümanında yer alan hükümlerin esas alınması gerektiğinden

şikayetçinin bu hususa yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak; Teknik Şartnamenin sarf malzeme

listesinin 29 uncu sırasında “tek kullanımlı havlu muhafazası” istenildiği, bu havlu aparatının

yaklaşık maliyet oranını yükselttiği ve kamu zararına yol açtığı yönündeki iddia ile ilgili olarak;

ihale işlem dosyası muhteviyatında herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığından, ayrıca

başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ekinde bu iddiayı destekleyen herhangi bir belge yer

almadığından, söz konusu iddianın ihale işlem dosyası üzerinden değerlendirilmesi mümkün

olmamıştır.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul