• Karar No: 2007/UH.Z-1609
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :2
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1609
Şikayetçi:
 Çağan Güv. Tem. İnş. Sos. Hizm. İlaç San. Tic. Ltd. Şti., Bozkurt Mahallesi Çankırı Caddesi Nu:45/400 Ulus Altındağ/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Türkocağı Sokak No:3 Sıhhiye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.04.2007 / 10455
Başvuruya konu ihale:
 2007/13043 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılları 20 Aylık Malzeme ve İlaçlama Dahil 85 İşçi İle Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 08.08.43.G017/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 28.03.2007

tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Yılları 20 Aylık Malzeme ve İlaçlama Dahil 85

İşçi İle Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çağan Güv. Tem. İnş. Sos. Hizm. İlaç

San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.04.2007

tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.04.2007 tarih ve 10455 sayı ile Kurum

kayıtlarına alınan 06.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi

(b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Yıllara sair kullanım özelliğine sahip bir ekipmanın her ay yenileriyle değiştirilmesini

öngörmenin idarenin yaklaşık maliyet oluşumunda, isteklinin de fahiş fiyat çıkarmasına sebep

olacak bir uygulamaya yol açtığı,

2) Teknik şartnamede ilaçlama süresi, ilaçlanacak alanın metrekaresi ve alınması gerekli

tedbirlerin belirtilmediği, bu şartlar altında sağlıklı fiyat teklifi hazırlamalarının mümkün olmadığı,

bu durumun şu an hizmet vermekte olan firmaya haksız avantaj sağladığı,

3) Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olarak izah edilebilme imkanı olmadan 52,52 YTL

yol bedeli öngörüldüğü,

4) İhale dokümanında; firmanın hastanenin özel işlerinde kullanacağı elektrik, su giderini

aylık hak edişin %0,5 (binde beş) oranında ödeyeceği, ayrıca firmanın özel işlerinde kullanacağı

telefon giderinin aylık hak edişin merkez kontur hesaplaması yapılarak ödeyeceği düzenlemesine

yer verildiği, ancak bu giderlerin istekliler açısından hangi şekilde belgelendirileceğinin

anlaşılamadığı dolayısıyla teklif fiyatının oluşturulmasında bilinmeyen bir durumla karşı karşıya

kalındığı, idare açısından bunun belgelendirilmesinin de mümkün olmadığı,

5) Teknik şartnamede hafta sonu temizliğine ilişkin olarak her hafta Cumartesi ve Pazar

günleri kesintisiz olarak temizlik yapılacağı düzenlemesine yer verildiği, ancak 4857 sayılı İş

Kanununa göre hafta sonu çalışmanın fazla mesaiye tabi olduğu, ayrıca sevk ve idareden sorumlu

koordinatör, müdür, şef gibi yönetici personele ücret ödenmesine ilişkin idari şartnamenin 26.3

maddesinde düzenleme yapılmadığı,

6) İdari şartnamede işin süresine ilişkin çelişkili düzenlemelere yer verildiği iddialarına yer

verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; Teknik Şartnamenin sarf malzeme

listesinin 29 uncu sırasında “tek kullanımlı havlu muhafazası” istenildiği, bu havlu aparatının

yaklaşık maliyet oranını yükselttiği ve kamu zararına yol açtığı yönündeki iddia ile ilgili olarak;

ihale işlem dosyası muhteviyatında herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığından, ayrıca başvuru

sahibinin şikayet dilekçesi ekinde bu iddiayı destekleyen herhangi bir belge yer almadığından, söz

konusu iddianın ihale işlem dosyası üzerinden değerlendirilmesi mümkün olmamıştır.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; Söz konusu ihaleye teknik şartnamenin

1 inci ve 2 nci sayfasında hizmetin ifa yerine ilişkin olarak işin yapılacağı yer hakkında ayrıntılı

olarak düzenlemeye gidildiği, ayrıca işe ait idari şartnamenin 13 üncü maddesinde İşin yapılacağı

yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli

olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin

görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim

şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak

malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet

ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve

benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin

işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna

göre hazırladığı kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu itibarla, ihale konusu işin niteliği

itibariyle, ihale dokümanında yer alan teknik şartnamede, isteklilerin teklif vermelerine imkan

sağlayacak şekilde her türlü ayrıntıya ve özelliğe yer verildiğinden, diğer taraftan işin yapılacağı

yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli

olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğunda olduğundan, şikayetçinin bu

konudaki iddiası uygun bulunmamıştır.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; Kamu İhale Genel Tebliğinin XIIITekliflerin

Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet

Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı kısmında; “Yemek ve yol bedelinin

nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol

bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi

olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak

kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır.

İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve

31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün

sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak

ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu

belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.”

düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “… firma ulaşım için her bir işçiye, aylık 52,52-

YTL nakdi olarak ödeyecektir” düzenlemesinin yer aldığı, yapılan bu düzenleme yukarıda anılan

Kamu İhale Genel Tebliği hükmüne uygun kalmamakta ise de anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde

yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacağı göz önüne

alındığında aylık olarak verilecek olan 52,52-YTL’nin günlük 2,02-YTL’ye tekabül ettiği

görülmüş olup bu durumun doğru teklif verilmesini engellemediği anlaşıldığından başvuru

sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin VI- Diğer

Hususlar Bölümünde; “1-Firma hastanedeki özel işlerinde kullanacağı elektrik ve su giderini aylık

hak edişinin %0,5 (Bindebeş) oranında ödeyecektir.”, “ 2- Firma özel işlerinde kullanacağı telefon

giderini aylık hak edişinin merkez kontör hesaplaması yapılarak ödeyecektir.” şeklinde

düzenlendiği belirlenmiştir.

İ

dari Şartnamede istenilen elektrik ve su giderine aylık hak edişinin %0,5 (Bindebeş) ve

telefon giderine aylık hak edişinin merkez kontör hesaplaması yapılarak öngörülen katılım payının

tekliflerin oluşturulmasını ve değerlendirilmesini etkilemediğinden başvuru sahibinin bu iddiası

yerinde bulunmamıştır.

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 2 nci maddesinde;

İşin fiziki miktarı ve türü” başlığı altında 20 aylık malzeme ve 85 işçi ile temizlik hizmeti alımı

olarak belirtilmiştir. Yönetici konumunda olacak kişinin 85 işçi içerisinde olduğu yönünde

düzenleme yapılmadığından, idarenin bu düzenlemeyi yaparken iradesinin 85 işçi dışında bir

temsilci ya da amir bulundurma yönünde olmadığı, dolayısıyla, idari şartname düzenlemesinden,

yönetici konumunda kişi veya kişilerin maliyetinin teklif fiyata dahil edilmesinin gerekmediği

anlaşılmaktadır. İdarece temsilci ya da amir olarak görevlendirilecek personele ilişkin düzenlemeye

idari şartnamede yer verilmediği bu durumun da isteklilerce tekliflerin mevzuata uygun ve sağlıklı

bir şekilde hazırlanmasını etkileyecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

6) Başvuru sahibinin 6 ıncı iddiasına ilişkin olarak; İdari Şartnamenin 49.2 maddesinde işin

süresi: 01.05.2007 tarihinden itibaren 611 takvim günü olup, 31.12.2008 tarihinin de işin bitim

tarihi olarak belirtildiği ancak ihale dokümanı eki olan Tip Sözleşmenin 10. maddesinde

sözleşmenin süresi, 01.05.2007 tarihinden itibaren 639 takvim günü olup, 31.12.2008 tarihinin de

işin bitim tarihi olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin Sözleşmenin Ekleri başlıklı 9 uncu maddesinde; İhale

dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak,

sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasındaki çelişki ya da

farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesi ile Sözleşme Tasarısının 10 uncu maddesi arasında işin

süresine ilişkin çelişki bulunsa da Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 9 uncu maddesi gereğince

ihale dokümanında yer alan hükümlerin esas alınması gerektiğinden şikayetçinin bu hususa yönelik

iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul