• Karar No: 2007/UH.Z-1610
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :3
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1610
Şikayetçi:
 Bayıktem İnş. Temz. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aydınlar Mah. Fehmi Tacer Sok. Nu:12/15 Dikmen Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karaköprü Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Karayolu 5. Km Karaköprü / ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 10038
Başvuruya konu ihale:
 2007/6027 İhale Kayıt Numaralı “İşçi Çalıştırılması ve Yol Süpürme Aracı Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2007 tarih ve 08.08.16.0177/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Karaköprü Belediye Başkanlığı’nca 07.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşçi

Çalıştırılması ve Yol Süpürme Aracı Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Bayıktem İnş. Temz.

Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin

29.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 03.04.2007 tarih ve 10038 sayı ile

Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Tespit edilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; asgari işçilik maliyeti altında kalan ve birim fiyat teklif

cetvelinin 8 inci sırasında yer alan araç için masraf göstermeyen teklif sahibi firmanın üzerine

ihalenin bırakıldığı ve bu hususun mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İdare Asgari İşçilik Maliyetinin altında teklif veren Divanlı İnş. Ltd. Şti.-Lider Ltd. Şti.’nin

teklifini değerlendirme dışı bırakmış ve asgari işçilik maliyetinin 6 YKR altında teklif veren Şerdil

İnş San. Tic. Ltd. Şti.’nden aşırı şük teklif konusunda açıklama talep etmiştir.

Şerdil İnş. San. Tic. Ltd. Şti. yaptığı ıklamada Toplam İşçilik Maliyetinin 433.432,76

YTL olduğunu, yol süpürme aracı için ayrılacak olan amortisman giderinin ise Kamu İhale Genel

Tebliğine istinaden % 3 sözleşme gideri içerisinde yer aldığını, firmaları için herhangi bir kar

öngörmediklerini ve bu sebeple tekliflerine artı bir fiyat ilave etmediklerini belirtmiştir.

İdare söz konusu açıklamayı yeterli görerek ihalenin Şerdil İnş San. Tic. Ltd. Şti.’nin

üzerine bırakılmasına karar vermiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin I. Bölümünün XIII.H.b maddesinde; “Personel

çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının

belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı

ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme,

tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere,

verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu

İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği,

ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti

üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde

amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel

giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı şük teklif sorgulamasında bu giderler,

önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı şük teklif sorgulamasına

verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel

giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin teklif fiyata dahil olan masraflar

kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin I. Bölümünün XIII.G maddesinde; “Bu çerçevede malzeme

dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da

çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak

değerlendirilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

Belirtilen hükümler çerçevesinde çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceğinden bu hizmetlere ilişkin

ihalelerde amortisman genel giderler içerisinde yer almayacaktır.

İnceleme konusu ihalede aşırı şük teklif sorgulamasına ihale üzerine kalan firmanın

verdiği cevapta kullanacağı araç için herhangi bir maliyet öngörülmemiş olduğundan, söz konusu

firmanın teklifinin aşırı şük olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin

bu firmanın üzerine bırakılması mevzuata uygun görülmemiştir.

İdarenin aşırı şük teklif sorgulamasına yeterli cevap vermeyen ihale üzerine kalan firmanın

teklifini değerlendirme dışı bırakarak, diğer isteklilere aşırı şük sorgulaması yaptıktan sonra

teklifleri yeniden değerlendirmesi gerekmektedir.

ıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Tespit edilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul