• Karar No: 2007/UH.Z-1613
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :6
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1613
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. Tic. A. Ş., Atatürk Bul. Abdullatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Silifke Devlet Hastanesi Baştabipliği, Göksu Mahallesi Atatürk Caddesi 33960 Silifke / İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11836
Başvuruya konu ihale:
 2007/20357 İKN|li “Malzemeli Genel Temizlik ve Malzemeli İlaçlama Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2007 tarih ve 08.09.41.0167/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Silifke Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile

yapılan “Malzemeli Genel Temizlik ve Malzemeli İlaçlama Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin

olarak Edessa Yemekhanecilik San. Tic. A. Ş.’nin 04.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet

başvurusunun, idarenin 10.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.04.2007

tarih ve 11836 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet

başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi

gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İdare tarafından aşırı şük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde sunduğu belgelerin asıl belgeler olmadığı, asıl

belgelerin noterden tasdik edilen belgeler olduğu,

3) İhale üzerinde bırakılan istekliye ait bilançoların Kanunda belirtilen yeterlik kriterlerini

sağlamadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde ihale konusu işin miktarı ve türü; 75

(yetmişbeş) kişilik malzemeli genel temizlik ve malzemeli ilaçlama hizmet alımı işi olarak

belirtilmiştir.

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

“26.1. Genel Temizlik için gerekli olan temizlik malzemeleri (Teknik şartnamede

belirtilmiştir.) ile çamaşır yıkama, katlama, kurutma, ütüleme ile genel haşere mücadelesi için

gerekli olan ilaç ve ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak makineler için

öngörülen amortisman giderleri ve diğer malzemeler ile mevzuat gereğince ulaşım, sigorta, vergi,

resim, harç vb. giderlerin tamamı teklif fiyata dahil olacaktır.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider

kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı

içerdiği kabul edilecektir.

26.3. Ayrıca, temizlik işçilerine 1’er adet iş önlüğü, 1’er adet pantolon, 1’er çift lastik çizme

verilecek ve yaklaşık maliyet hesabına ayni olarak dahil edilecek olup teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer

Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2’dir.

26.6. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş

Kanunun 47. maddesi uyarınca hesaplanacak ücret brüt asgari ücret üzerinden olacaktır. Resmi ve

dini bayram günleri (01/05/2007 – 31/12/2007 tarihleri arası 11,5 gün bayram tatili olup her gün 25

işçi çalıştırılacaktır. 11,5 X 25 = 287,5 gün çalıştırılacaktır.)” şeklinde düzenlenmiştir.

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresi; 01.05.2007 ile 31.12.2007 arası 245

(ikiyüzkırkbeş) takvim günü olarak belirtilmiştir.

İhale konusu işin asgari işçilik maliyetinin (Resmi ve dini bayram günleri için toplam ücret

ile %3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri, temizlik malzemesi gideri ile ilaçlama gideri hariç)

430.877,84 YTL olduğu tespit edilmiştir.

İhale komisyonunca aşırı şük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandığı

görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı şük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer

tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı şük olanları tespit

eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli

olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin

yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı ıklamaları dikkate alarak, aşırı

şük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya

yazılı ıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (h /b) bendinde;

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel

sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı

ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme,

tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere,

verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu

İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar

ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3

oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri

hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı

kabul edileceği için aşırı şük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak

belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı şük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler

için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel

giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar"

kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim

bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen

işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri

ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca

hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari

ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin

değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı şük görülen

isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama

istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar

verilecektir.

Aşırı şük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme

ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet

üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari

şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle

değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de

asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer

aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri

hesaplanmayacaktır.

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı şük tekliflerin

değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif

mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan

sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi

ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı şük teklif

sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu

tespit edilen bileşenler belirtilerek" açıklama istenecektir.

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge,

faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı

şük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini

tevsik eden belgeler sunulacaktır.”

Düzenlemesine yer verilmiştir.

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve

sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme

giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri

karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler

hesaplanacağı, ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile

ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağının kabul edileceği için aşırı şük teklif

sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyeceği ve isteklilerden aşırı şük

teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyeceği,

amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler

içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu

giderler için bir bedel öngörülmeyeceği, asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede

öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluştuğu, asgari ücretin

üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutarın yazılacağı,

resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun

47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücretin, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari

ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirleneceği, işçilik, malzeme ve diğer maliyet

kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci

maddesi uyarınca teklifi aşırı şük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen

önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara

ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verileceği, aşırı şük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra

asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin

reddedileceği, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve

genel giderleri karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme

vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılacağı, söz konusu ihalelere ait

malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti

üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul

edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacağı,

hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı şük tekliflerin

değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif

mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyeceği, ihale sonuçlandırıldıktan

sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi

ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacağı, hizmet alım ihalelerinde 4734

sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı şük teklif sorgulaması yapılması durumunda

idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler belirtilerek"

ıklama isteneceği, temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez,

süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı

şük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini

tevsik eden belgelerin sunulması gerekmektedir.

İhale konusu işe ait teknik şartnamede yer alan giyim, temizlik malzemesi ile ilaçlama

hizmeti giderlerine ait yaklaşık maliyet tespitinde yer alan tutarlar dikkate alındığında, ihale

komisyonunca aşırı şük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması anılan mevzuat

hükümlerine aykırı bulunmuştur.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 ncİ maddesinin birinci ve ikinci

fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu

noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adaylar veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön

yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek

şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına

eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden

önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti

veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek

bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9

uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili

Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

Adayların veya isteklilerin istenen belgelerin aslı yerine, ön yeterlik veya ihaleden önce idare

tarafından “aslı görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen

belgelerin suretlerini teklif veya başvurularına eklemeleri mümkün olduğundan, adaylar ve istekliler

tarafından yapılacak bu yöndeki taleplerin idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

İhale üzerinde bırakılan Ek-Kar Özel Güv. Sis. İnş. Gıda Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin

teklifinde sunduğu belgeler incelendiğinde, “ISO 9001:2000 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi”, “İş

Deneyim Belgesi”, “Ticaret Sicil Gazetesinin” ile “İmza sirkülerinin” üzerinde “aslı idarece

görülmüştür” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

Bu nedenle, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası uygun bulunmamıştır.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi uyarınca; yaklaşık maliyeti

4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik

değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde isteklinin ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin

idarelerce istenilmesinin zorunlu olduğu, söz konusu ihalede, yaklaşık maliyetin 4734 sayılı

Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değerin altında olduğundan, idare

tarafından idari şartnamede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenilmemesinin mevzuata

uygun olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak resmi veya özel

kurum ve kuruluşlarda yapılan Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmet Alımı işlerinde ihale konusu

hizmet veya hizmetin bölümleri ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya

benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık gerekleri bakımından

benzerlik taşıyan hizmetlerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yılmazlar Gıda İnş. Mob. Teks. İml. İhr. Ürt. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş

deneyim belgesinin operatör makinist, sürücü operatörü çalıştırılması işlerine ait olduğu ve ihale

komisyonunca anılan isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

Yılmazlar Gıda İnş. Mob. Teks. İml. İhr. Ürt. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş

deneyim belgesine konu işin temizlik hizmetine ait olmadığı anlaşıldığından, ihale komisyonunca

anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge Düzenlenmeyen Hallerde İş

Deneyimi “ başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin

yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini

tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura

asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca

gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı

suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri

bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren

belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar.

Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.” hükmü yer

almaktadır.

ATC Sos. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyiminin özel sektöre taahhüt edilen işe ait olup, iş

deneyime konu hizmetin; alışveriş merkezinin bina, arsa, otopark ve müştemilatının tüm temizlik

işleri ve alışveriş sepetlerinin müşteriye bulundurma, koruma ve toplama işlerine ait, personel

çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olduğu anlaşılmıştır.

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, iş deneyimini tevsik için, işe ait sosyal sigorta prim

ödemelerini gösteren belgelerinde sunulması gerekmektedir.

ATC Sos. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyimini tevsik için, işe ait sosyal sigorta prim

ödemelerini gösteren belgelerin sunulmadığı görüldüğünden değerlendirme dışı bırakılması

gerekmektedir.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, Yılmazlar Gıda İnş. Mob. Teks. İml. İhr. Ürt. Tic. ve

San. Ltd. Şti. ile ATC Sos. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, geçerli

teklifler üzerinden aşırı şük teklif sorgulaması yapılarak, ihale işlemlerine devam edilmesi

gerekmektedir.

ıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin

ve ihale kararının iptaline,

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734

sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul