• Karar No: 2007/UH.Z-1614
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :7
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1614
Şikayetçi:
 ZHS İnş. Proje Müh. Proje Dek. Tes. Mak. Elk. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., 159. Sokak No:10/1 Bornova / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kuşadası Belediyesi,Belediye Hizmet Binası 09400 Kuşadası / AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2007 / 9339
Başvuruya konu ihale:
 2007/728 İKN|li “Teknik Personel Çalıştırılması Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 08.07.83.0167/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Kuşadası Belediyesi tarafından 12.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Teknik

Personel Çalıştırılması Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak ZHS İnş. Proje Müh. Proje Dek.

Tes. Mak. Elk. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.03.2007 tarih ve 9339 sayı ile Kurum kayıtlarına

alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi

uyarınca başvurunun reddine,

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar

verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar

oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından ihaleye verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin

üzerinde olması nedeniyle ihalenin iptal edildiği, idari şartnamede yer alan hususlar dikkate

alınarak tekliflerinin verildiği, idare tarafından yaklaşık maliyetin doğruluğunun sorgulanmadığı,

bu nedenle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu

İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye

aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz

olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit

edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi

gereğince giderilmesi gerektiği şikayetçiye 12.04.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen

eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d)

bendi uyarınca başvurunun reddine ,

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar

verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar

oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul