• Karar No: 2007/UH.Z-1616
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :9
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1616
Şikayetçi:
 Thyssenkrupp Asansör San. Tic. A. Ş. VEKİLİ: Av. M. Cengiz Sönmez, A.Menderes Blv. Gazi Mah.1328 Sk. Sönmez Apt. 4/1 33130 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Kadıköy Belediye Başkanlığı, 34722 Hasanpaşa -Kadıköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.05.2007 / 13538
Başvuruya konu ihale:
 2007/22047 İKN|li “Caddebostan Kültür Merkezi 3 Adet Asansörün ve 10 Adet Yürüyen Merdivenin Yıllık Bakımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 08.10.70.0158/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Kadıköy Belediye Başkanlığınca 08.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan

başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 19.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet

başvurusunun, idarenin 24.04.2007 tarihli işlemi ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.05.2007

tarih ve 13538 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet

başvurusunda bulunduğu,

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen

ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Başvuru sahibinin birinci

iddiası yönünden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi uyarınca

itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, Başvuru sahibinin ikinci iddiası yönünden,

başvurunun görev yönünden reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle;

1-Sözleşmenin imzalanması için gerekli olan teminat mektubunun verildiği halde,

sözleşmenin imzalanmayarak başvuruya konu ihalenin iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu,

2-İhalelere katılmaktan yasaklama kararı verildiğinden bahisle, idarenin kendisinin

ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verme yetkisi bulunmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibinin 20.04.2007 tarih ve 11854 sayılı dilekçe ile doğrudan Kuruma itirazen

şikayet başvurusunda bulunduğu belirlenerek İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait

Yönetmeliğin “Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler” başlığı altında yer alan 18 inci maddesinin 2

nci fıkrasında yer alan; “Daire Başkanlığı tarafından öncelikle başvurunun itirazen şikayet

başvurusu niteliğinde olup olmadığı araştırılır. Doğrudan Kuruma yapılan şikayet başvuruları,

idareye başvurulmuş olmakla birlikte Kurumun da bu başvurudan haberdar edilmesine yönelik

başvurular, idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir karar alınmadan ve 30 günlük

karar verme süresi beklenilmeden yapılan başvurular, Daire Başkanlığı tarafından ihaleyi yapan

idareye gönderilir.” hükmü uyarınca 24.04.2007 tarihli yazı ekinde idareye gönderilmiştir. Bunun

üzerine idarece gönderilen 03.05.2007 tarih ve 1498 sayılı yazı ve eklerinden 19.04.2007 tarihinde

idareye de şikayet başvurusunda bulunulduğu ve şikayet başvurusunun 24.04.2007 tarih ve 1374-

813952 sayılı işlem ile reddedildiği ve bunlara ilişkin belge ve bilgilerin yer aldığı görülmüştür.

Anılan belge ve bilgilerin incelenmesinden, ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı ve

22.03.2007 tarihinde elden tebliğ edilen yazı ile sözleşmeye davet edildiği, ancak başvuru sahibinin

sözleşme imzalamadan önce sunması gereken belgelerden kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu

olmadığına ilişkin belgenin ihale tarihi olan 08.03.2007 itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim

borcu bulunmadığını göstermediği ve kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgenin de

süresinde verilmediği gibi kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını göstermediği gerekçesiyle uygun

görülmediği ve sözleşmenin imzalanmadığı, ihaleye katılan başka bir istekli de bulunmadığından

ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, söz konusu belgeler, başvuru sahibi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; İhaleye katılan aday veya

isteklilerden ihale tarihi itibariyle (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda

olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle

birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu

durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur.

Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c),

(d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmü uyarınca

ihale tarihi itibariyle belirtilen durumlarda olmadığını belgelendiremediğinden ve teminat

mektubunun verilmiş olması tek başına sözleşme imzalanması için yeterli olmadığından, başka bir

istekli de bulunmadığından başvuruya konu ihalenin iptaline ilişkin işlemde mevzuata aykırılık

bulunmamıştır.

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görev alanı ihalenin

başlangıcından itibaren sonuçlandırılması aşamasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan

ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin

şikayetlerin incelenmesi ile sınırlıdır.

Bu itibarla; ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınmasına ilişkin olarak idarelerce tesis

edilen işlemler Kamu İhale Kurumunun görev alanına girmediğinden söz konusu iddianın

incelenmesi hususunda Kurumun görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

ıklanan nedenlerle:

1- Başvuru sahibinin birinci iddiası yönünden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 2

nci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

2-Başvuru sahibinin ikinci iddiası yönünden, başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari

Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca görev

yönünden reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul