• Karar No: 2007/UH.Z-1618
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :11
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1618
Şikayetçi:
 Turnam Temz. Hizm. Yemek Ürt. Güv. Mad. Hizm. Taah. Tic. San. Ltd. Şti., Kurt İsmail Paşa 7.Sokak Buhara Apt. No:16 Ofis DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. 18100 ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2007 / 11787
Başvuruya konu ihale:
 2007/9153 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Toplama ve Temizlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 08.09.37.G017/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce 21.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü

ile yapılan “Çöp Toplama ve Temizlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Turnam Temz.

Hizm. Yemek Ürt. Güv. Mad. Hizm. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 30.03.2007 tarihinde yaptığı

şikayet başvurusunun, idarenin 04.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin

19.04.2007 tarih ve 11787 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen

şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi

(b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdare tarafından 21.03.2007 tarihinde ihalesi yapılan

Temizlik ve Çöplerin Toplanarak Nakledilmesi ihalesine iştirak etmek için ilgili idareden 500 YTL

bedelle ihale dokümanı satın aldıkları, ancak ihale dokümanının birçok kısmında Kamu İhale

Kanununa ve ikincil mevzuata aykırı düzenlemeler olduğunun tespit edildiği, ihale ilanının 4.3.3.

maddesinde ve idari şartnamenin 7. maddesinde makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

başlığı altında belirtilen işin ifası için gerekli olan ve istekli tarafından karşılanması istenen makine

ekipmanların isteklinin kendi malı olmasının yeterlilik kriteri olduğu, bu hususun Hizmet Alımı

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44. maddesi ve Kamu İhale Kanunun 5. maddesine aykırı

olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İhale ilanının “Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler” başlıklı 4.3 üncü maddenin alt bendi olan 4.3.3 üncü maddesinde;

“4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu 2005 model ve üzeri asgari (110 HP) en az 5-8 m3 arası

kapasiteli (Kendi Malı)

1 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu 1990 model ve üzeri asgari (140 HP) en az 10 m3 ve üzeri

kapasiteli (Kendi Malı)

1 adet Vakumlu süpürge makinesi 2005 model ve üzeri asgari (130+80 HP) en az 6 m3 kapasiteli

(Kendi Malı)

1 Adet Arazöz (Su tankeri) 1995 model ve üzeri asgari (110 HP) en az 10 ton ve üzeri kapasiteli

(Taahhüt)

1 adet Tıbbi atık aracı 1995 Model ve üzeri asgari (80 HP) Kamyonet ( Taahhüt)

1 adet Kontrol aracı 2005 Model ve üzeri Çift kabinli kamyonet (Kendi Malı)

3 adet traktör 1990 model ve üzeri asgari 70 HP römorklu (Taahhüt)

Makine tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin , kendi malı olan makine, tesis ve ekipman fatura yada demirbaş veya amortisman

defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest

muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise

noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarih ve

3226 sayılı finansal kiralama kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanda, kira sözleşmesi

eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin

kendi malı sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde yapılan düzenlemede de; bu araçlardan 3

adet 2005 model ve üzeri en az 5-8 m3 Hid.Sık.Çöp kamyonu, 1 adet 1990 model ve üzeri en az 10

m3 Hid.Sık.Çöp kamyonu, l adet 2005 model ve üzeri vakumlu süpürge makinesi, l adet 2005 model

ve üzeri kontrol aracının isteklinin kendi malı olması gerektiği, kalan araçların ise taahhüt

edilebileceği, kendi malı olan makine, tesis, ekipmanın fatura yada demirbaş veya amortisman

defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir yada serbest

muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilebileceği, isteklinin kendine ait araçlar dışında taahhüt

edeceği araçlar için noter onaylı taahhütname sunmak zorunda bulunduğu belirtilmiştir.

Diğer yandan; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde;

İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer

ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır” hükmü

bulunmaktadır.

İdarece ihale konusu işin yürütülmesine ilişkin olarak idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesi

ile ilanın 4.3.3 üncü maddesinde istenilen makine ve ekipmana ilişkin araçların bir kısmının

isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi hükmüne aykırılık teşkil ettiği gibi, bu haliyle Yönetmelik ile

belirlenen mevzuata uygun olmadığı ve katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Söz konusu ihaleye ilişkin 9 adet ihale dokümanının satın alındığı, ancak sadece 1 istekli

tarafından teklif verildiği anlaşılmıştır. 4734 sayılı Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci

maddesinde; idarelerin rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır. İhalede katılımın

ve rekabet ortamının sağlanamadığı ve bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı

olduğu anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle,

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul