• Karar No: 2007/UH.Z-1619
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :12
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1619
Şikayetçi:
 Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,İpekyol Caddesi Akasya Apt. 2 Kat:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü, Atatürk Caddesi Nu: 111 45500 Soma/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10110
Başvuruya konu ihale:
 2006/181080 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Temizlik ve Yardımcı Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 08.08.19.0097/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü’nce 19.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü

ile yapılan “Malzemesiz Temizlik ve Yardımcı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Karahan

Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun,

idarenin 21.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.04.2007 tarih ve 10110

sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda

bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun

bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü

tarafından açık ihale usulü ile yapılan 2006/181080 İKN’li “Malzemesiz Temizlik ve Yardımcı

Hizmet Alımı İşi” ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, firmalarının teklifini 2007 yılının ilk altı

ayı ile ikinci altı ayı için belirlenen brüt asgari ücreti dikkate alarak oluşturduğu, ihaleye teklif

veren diğer isteklilerin ise tekliflerini sadece 2007 yılının ilk altı ayı için belirlenen asgari ücreti

esas alarak verdikleri, idari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceğine dair düzenleme

yapıldığı fakat, fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenlemenin asgari ücrette 2007 yılının ikinci altı

ayında meydana gelecek olan artışa yönelik olamayacağı, fiyat farkının ancak 2008 yılında asgari

ücrette meydana gelen artış için uygulanabileceği, fiyat farkının verilebilmesi için asgari ücretin

değiştirilmesinin şart olduğu, 2007 yılında iki farklı dönemde iki farklı asgari ücret tespit edilip

Resmi Gazete’de yayımlandığından değiştirilecek bir asgari ücret bulunmadığı, bu durumda 2007

yılı içinde fiyat farkı verilmesinin mümkün bulunmadığı, ihaleye teklif veren isteklilerin tekliflerini

oluştururken 2007 yılının ikinci yarısında meydana gelen asgari ücret artışını tekliflerine

yansıtmadıkları, bu nedenle tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı iddialarına yer

verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İhale konusu işin “235 kişi ile 01.05.2007-30.04.2008 tarihleri arasında Ege Linyitleri

İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Bünyesindeki Hizmet Binaları ve Bunların Tamamlayıcı Fiziki

Unsurlarının Malzemesiz Temizliği ile Personel Çalıştırmaya Dayalı İkram Servisi Hazırlığı ve

Gerekli Olduğunda Taşıma Fotokopi, Faks vb. Hizmetler” olduğu görülmüştür.

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

çalıştırılacak her personel için her ay 26 gün üzerinden ödenecek yiyecek bedelinin brüt 3,00 YTL

olduğu, yemek bedelinin nakdi olarak ödeneceği, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü

çalışılacak gün sayısının 12, her gün için çalıştırılacak personel sayısının 42 (12x42=504 fiili gün)

olduğu, yemek bedeli ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için çalıştırılacak personele

ödenecek ücretin teklif fiyata dahil olduğu, ayrıca iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim

oranının % 2 olduğu belirtilerek, isteklilerden tekliflerini buna göre belirlemeleri istenmiştir.

Birim fiyat teklif cetvelinde de ücret kalemleri 12 ayx235 kişi olarak, resmi ve dini

bayramlar ile yılbaşı ödemesi 42 kişi/günx12 gün olarak düzenlenmiştir.

İhale tarihinde (19.01.2007) geçerli olan brüt asgari ücret ve birim fiyat tariflerinde yer alan

ücret kalemlerine göre; çalışılacak gün sayısının 26 ve işçi sayısının 235 olduğu, ihale tarihi

itibariyle brüt asgari ücretin 562,50-YTL olduğu, idari şartnamenin 26.3. maddesine göre yemek

bedelinin 3,00 YTL olarak öngörüldüğü ve % 3 sözleşme giderleri dikkate alındığında teklif

edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 2.251.006,91- YTL’ye karşılık geldiği görülmektedir.

İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü

çalışılacak gün sayısı 12 günx42 kişi=504 gün olarak belirlenmiş ve % 3 sözleşme giderleri dikkate

alındığında 11.877,47-YTL tutar resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak işçilere

ödenecek toplam ücreti göstermektedir.

Dolayısıyla teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 2.251.006,91+11.877,47=

2.262.884,38 YTL tutara karşılık gelmektedir.

İdari Şartnamenin 49.2. maddesinde ise; işin başlangıç ve bitiş sürelerinin 01.05.2007-

30.04.2008 (12 Ay) olduğu, İdari şartnamenin 48 inci maddesinde ise fiyat farkı verileceği

düzenlenmeleri yapılmıştır.

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin mevzuat hükümlerine bakıldığında ise;

28.12.2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/1 sayılı Asgari Ücret

Tespit Komisyonu Kararı neticesinde; 01.01.2007-30.06.2007 tarihi arasında brüt asgari ücret aylık

562,50-YTL; 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında ise 585,50-YTL tutara karşılık gelmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı G.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlığı

altında;

“…2-Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı

ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet

hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı

veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama

modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı

günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek

ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır…”

şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XII-Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı başlıklı düzenlemesinde

ise;

“Fiyat farkı; ihale tarihi itibarıyla geçerli olan brüt asgari ücret ile işin gerçekleştirildiği

tarihte geçerli olan brüt asgari ücret dikkate alınarak hesaplanacaktır.

….

Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere

bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak

gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet

alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret

artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı şük hale gelmesinin önlenebilmesi için

söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı

hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.”

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’da temel asgari

ücretin, ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan asgari ücret olduğu belirtilmekte ve “Asgari

ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı 8 inci maddesinde

ise;

“…İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal

Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş

işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki

fark,

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal

sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya

sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen

ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik

sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve

hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci

maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.”

hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Kurumunun 19.02.2007 tarihinde internet üzerinden yayımlanan duyurusunda

da;

“Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; İhale (son teklif

verme) tarihi itibarıyla geçerli asgari ücrette meydana gelen artışların fiyat farkı olarak verileceği

hükme bağlanmıştır.

2007 yılında ilk 6 ay ve ikinci 6 ay olmak üzere 2 ayrı asgari ücret belirlenmiştir.

Bu çerçevede ihale tarihi 1/1/2007 tarihinden sonra olan ihalelerde;

1- Fiyat farkı verilecek ise 1/1/2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif

verilecek ve değerlendirme yapılacak, daha sonra meydana gelen asgari ücret değişiklikleri

(1/7/2007 tarihindeki dahil) fiyat farkı olarak hesaplanacaktır.

2- Fiyat farkı verilmeyecek ise ilk 6 ay için 1/1/2007 tarihinde geçerli asgari ücret, ikinci 6

ay için ise 1/7/2007 tarihinde geçerli asgari ücret dikkate alınarak teklif verilecektir.”

şeklinde gereken açıklamalar yapılmıştır.

Dolayısıyla; Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Kararnamesinin 8 inci maddesinde; ihale

(son teklif verme) tarihi itibarıyla geçerli asgari ücrette sonradan meydana gelen değişikliklerin

fiyat farkı olarak verileceği hükme bağlanmıştır. Teklif verilirken ihale tarihinde geçerli olan asgari

ücretin esas alınması gerekmektedir. Fiyat Farkı Kararnamesine göre, ihale tarihinden sonra asgari

ücrette meydana gelen değişiklikler işin yerine getirilmesi sırasında yüklenicilerin alacağı hak

edişlere yansıtılır. Bu nedenle, ihale dokümanında yer alan düzenlemeye göre Fiyat Farkı

Kararnamesi dikkate alındığında; ihale tarihi olan 19.01.2007 tarihinden sonra 01.07.2007

tarihinde asgari ücrette bir artış meydana gelmektedir. Bu nedenle; isteklilerce ihale tarihi olan

19.01.2007 tarihinde geçerli olan asgari ücretin esas alınması, 01.07.2007 tarihinde asgari ücrette

meydana gelen artışın ise, idari şartnamenin 48 inci maddesi uyarınca ihale üzerinde bırakılan

istekliye fiyat farkı olarak ödenmesi gerekmektedir.

Zira idarece 01.01.2007 tarihinde geçerli olan asgari ücretin dikkate alınarak yaklaşık

maliyet hesabı oluşturulduğu ve firmalarca sunulan teklif bedellerinin buna göre değerlendirildiği,

ihaleye teklif veren diğer isteklilerin de tekliflerini 01.01.2007 tarihinde geçerli olan brüt asgari

ücreti dikkate alarak oluşturdukları görüldüğünden, ihale dokümanında yapılan düzenlemenin

isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna

varılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun

bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul