• Karar No: 2007/UH.Z-1620
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :13
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1620
Şikayetçi:
 Polat İnş. ve İnş. Malz. Mak. Kim. Bes. Elk. Gıda Tem. İlaçlama Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı Çömelek Apt. 38 K.4 D.8 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü,Pk 2 46500 Afşin/KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2007 / 11455
Başvuruya konu ihale:
 2007/21909 İhale Kayıt Numaralı “Yemek İmalatı, Servisi, Dağıtımı ve Sonrası Temizliği İşi”İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 08.09.18.0078/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü tarafından 27.03.2007 tarihinde

ık İhale Usulü ile yapılan “Yemek İmalatı, Servisi, Dağıtımı ve Sonrası Temizliği İşi” ihalesine

ilişkin olarak Polat İnş. ve İnş. Malz. Mak. Kim. Bes. Elk. Gıda Tem. İlaçlama Paz. Taah. San. ve

Tic. Ltd. Şti.’nin 02.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.04.2007 tarihli

yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.04.2007 tarih ve 11455 sayı ile Kurum kayıtlarına

alınan 17.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 ) ihale ilan
ının 4.1.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin

7.1.(d) maddesinin birbirini tutmadığı, ilanın 4.1.4 üncü maddesinde (a), (b), (c), (d), (g) ve (i)

bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname istenilirken, idari şartnamenin 7.1.(d)

maddesinde (i) bendinin yazılmadığı, idari şartnamenin 7.1.(o) maddesinin de ihale ilanın da yer

almadığı,
2 ) Lokal ve Alakart i
şletmesi ile Yemek üretiminin tamamen ayrı bir iş olduğu, ihale

makamının bu iki ayrı işi tek iş olarak ihale ettiği iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1)Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilanının ihaleye katılabilmek için gereken belgelerin belirtildiği 4.1.4 üncü maddesinde;

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,”,

İhaleye ait idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için istekliler tarafından sunulması gereken

belgelerin sayıldığı 7.1.(d) maddesinde; “Bu şartnamenin 10.maddesinin (a), (b), (c), (d),(e),(g)

bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.”,

İdari şartnamenin 7.1 inci maddesi son paragrafında; “İsteklinin iş ortaklığı olması halinde

(b), (c), (d), (l), (m), (n), (r), (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı

verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabilmelerinin ön görülmesi halinde (b), (c), (d),

(l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgeleri her bir konsorsiyum ortağının (o) bendine ilişkin olarak

işe işin ilgili kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.” düzenlemesine

yer verildiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51 inci

maddesinde; “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden,

işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı

mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir

durumda olan,

c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik

prim borcu olan,

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm

giyen,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya

meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men

edilmiş olan,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen

veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde

ihaleye katılan,

j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları

tespit edilen,

İstekliler ihale dışı bırakılır.

İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i)

bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı

taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/H ve KİK027.1/H),

ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme

imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin,

ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda

olmadığını göstermesi gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü uyarınca; ihaleye katılan isteklilerin ihale tarihi itibarıyla

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen

durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerini teklifleriyle birlikte

idareye sunmaları gerektiği anlaşılmaktadır.

İdarece düzenlenen ihale dokümanında “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak

Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”ye ilişkin standart formun bulunduğu ve

söz konusu formun isteklilerce düzenlenerek idareye sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının

düzenlenmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile

ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine

uygun olması gerekir…” hükmü bulunmaktadır.

İhaleye ait ilanın 4.1.4 üncü maddesinde ihaleye katılan isteklilerin ihale tarihi itibariyle (a),

(b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya

koyan yazılı taahhütname istenilirken, idari şartnamenin 7.1.(d) maddesinde yer alan aynı yöndeki

düzenlemede (i) bendine yer verilmediği görülmüş olup, ilan ve idari şartnamede yer alan

düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekmekle birlikte; ihale ilanında yer alan düzenlemenin

mevzuata uygun olduğu görüldüğünden, ayrıca ihale dokümanı gereğince ihaleye katılacak

isteklilerin ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve

(i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı

taahhütnameyi idareye sunmaları gerektiği göz önüne alındığında, idari şartnamede yer alan söz

konusu eksiklik ihale sonucuna etkili bulunmamıştır.

Diğer yandan; idari şartnamenin 7.1 inci maddesi altında yer alan bentlerde isteklilerin

ihaleye katılabilmek için sunması gereken belgelere yer verildiği, son paragrafında ise isteklinin iş

ortaklığı veya konsorsiyum şeklinde ihaleye katılması halinde anılan belgelerin her bir ortak veya

konsorsiyum ortaklarının her biri tarafından idareye sunulup sunulmayacağına ilişkin düzenlemenin

yer aldığı, idari şartnamenin 7.1 inci maddesi son paragrafında yer alan söz konusu düzenlemenin

ilanda yer almadığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı

24 üncü maddesinde; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale

ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı

uygulanıp uygulanmayacağı.

h) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

k) Teklif ve sözleşme türü.

l) Teklif edilen bedelin % 3´ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat

verileceği.

m) Tekliflerin geçerlilik süresi.

n) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.” hükmü yer almıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Üçüncü Bölümünde yer alan “Kamu İhale Bültenine İlişkin

Genel Esaslar” başlıklı II.maddesinde; 4734 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca 1/1/2004

tarihinden itibaren Kurum tarafından basılı ve elektronik Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale

ilanlarının 1/1/2007 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda Elektronik Kamu İhale Bülteninde

(Bülten) yayınlandığı ve Bültende yayınlanacak olan ihale ilanlarının, idareler tarafından Kurumca

belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hazırlandığı ve ilan metninde, mevzuat hükümleri

çerçevesinde ilanda bulunması zorunlu hususların standart olarak yer aldığı belirtildiğinden, diğer

yandan söz konusu ilanda 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde yer alan zorunlu hususların yer

aldığı ve ilanda yer almadığı iddia edilen söz konusu paragrafın ise ilanda bulunması zorunlu

hususlar arasında bulunmadığı anlaşıldığından, idari şartnamenin 7.1 inci maddesi son paragrafında

yer alan düzenlemenin ilanda yer almadığı konusundaki iddia yerinde bulunmamıştır.

2)Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

Şikayet konusu ihaleye ait ilanın 2 nci maddesi (a) bendinde ihale konusu hizmetin; “EÜAŞ

Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne Ait İş Yerindeki Mutfakta ve Afşin Site 1

Yemekhanesinde 1 Yıllık (365 Günlük) 125.925 adet (+-%20) (Malzemesi Firmaya Ait Olmak

Üzere) Yemek ve Alakart İmal Edilerek Servis Edilmesi ve Site 1 Lokalinin Çay Ocağı Olarak

İşletilmesi” işi olduğu belirtilmiştir.

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmet; malzemesi firmaya ait

125.925 (+-%20) adet yemek imalatı dağıtımı, sonrası temizliği ve Afşin Site 1 alakart salonunun ve

lokalinin işletilmesi işi olarak ifade edilmiştir.

İhaleye ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “İŞİN KONUSU :EÜAŞ Afşin-Elbistan A

Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne ait iş yerindeki mutfakta ve Afşin Site 1 yemekhanesinde

yemek ve alakart imal edilerek servis edilmesi ve Site 1 lokalinin çay ocağı olarak işletilmesi işidir.”

Aynı şartnamenin 2 nci maddesinde; “İŞİN KAPSAMI : Afşin-Elbistan A Termik Santrali

İşletme Müdürlüğüne ait mevcut işyeri yemekhanesinde; 365 günlük (-+% 20) 125.925 adet tabldot

yemek hazırlanması için gerekli gıda maddelerinin temini, yemekhane binasında depolanması,

mutfakta yemek için hazırlanması, yemeklerin pişirilmesi, bağlı salonların servise hazırlanması,

pişirilen yemeklerin servise sunulması, boşalan masaların temizlenerek tekrar servise hazır hale

getirilmesi, yemek sonrası bulaşıkların yıkanması, salon, mutfak ve tüm binanın iç temizliğinin

yapılarak bir sonraki yemeğe hazırlanması, yemek sonrası ortaya çıkan yemek atıkları ve çöplerin

EÜAŞın arazide göstereceği (Yaklaşık 5 Km. Uzaklıktaki) alana; yüklenicinin temin edeceği araçla

dökülmesi ve 4. maddede belirtilen vardiyalı personele yerlerinde yemeklerin yüklenici aracı ile

dağıtılması ve Afşin site 1 lokalinin 08.00 – 24.00 saatleri arasında çay, kahve, meşrubat vs.

içeceklerin Afşin Ticaret ve Sanayi Odası rayiçleri üzerinden %-30 (eksiyüzdeotuz) indirimli olarak

satışlarının yapılarak site 1 lokalinin işletilmesi işidir

3 üncü maddesinde; “İŞİN MİKTARI:Afşin Elbistan İşletme müdürlüğünün personel sayısı

700 Kişi olup; Bu personelin bir kısmı vardiyalı çalışmaktadır. Yemek yiyen personel sayısı ise halen

330 ile 370 arasıdır. Söz konusu personelin seçmesiz yemek hizmetlerinin karşılanması için;

Hafta içi ve hafta sonu tüm günler için ortalama.

Öğlen yemeği (12:00 / 13:00) 175 (- + % 20)

Akşam yemeği (18:00 /19:00) 125 (- + % 20)

Kahvaltı ( 00.30 / 01.30) 45 (- + % 20)

Toleransın kullanım yetkisi EÜAŞ ‘ a aittir. Yüklenici EÜAŞ ın bu talebine itirazsız

uyacaktır...”

4 üncü maddesinde; “YEMEK SERVİSİ VE DAĞITIMI:Öğle ve akşam yemekleri

Yemekhanede Self şeklinde, vardiyalı personele de çalıştıkları iş mahallinde dağıtılacaktır.

a) Öğle yemekleri İşletme Yemekhanesinde saat 12.00-13.00 arası self servis şeklinde

dağıtılacaktır.

b) Vardiyalı personel saat 11.30-12.00 arasında 3’lü sefer tasları ile aşağıdaki yerlere firma

kendi aracı ile dağıtılacaktır….

c) Akşam Yemekleri : İşletme Yemekhanesinde Saat = 18.00-19.00 arası self servis şeklinde

dağıtılacaktır.

Vardiyalı personele yine aynı şekilde yukarıda belirtilen yerlerde 3’lü sefer tasları ile

dağıtılacaktır…

d) Alakart ; Adana 100 gr.-Tavuk 200 gr.-Kuşbaşı 100 gr.- Pirzola 100 gr.- Döner 80 gr.-

Köfte 100 gr.-Ala Balık 250 gr. olarak her gün saat 19:00 , ile 23:00 arası hizmet verilecektir.

Fiyatlar Afşin Ticaret Odası raicine göre belirlenecektir.

e) Alakart için EÜAŞ herhangi bir bedel ödemeyip,ücreti alakart yiyenler tarafından firmaca

tahsil edilecektir. Alakart fiyatları Afşin Ticaret Odası raicinden fazla olmayacaktır.

f) Afşin sitede yenilecek tabldot için mutfak kurulması mecburi olmayıp, işyeri mutfağında

hazırlanan yemekten araçla gönderilerek personele dağıtım sağlanacaktır.

g) Afşin sitede dağıtımı yapılacak tabldot ve hazırlanacak alakartlar için mevcut demirbaşlar

ve salon firmanın kullanımına verilecektir.

h) Afşin site 1 çay ocaklarının 08:00-24:00 saatleri arasında açık bulundurulması, çay,

kahve, meşrubat vs. satışlarının Afşin Ticaret Odası raiçleri üzerinden %-30 indirimli olarak

yapılması. Çay, kahve, meşrubat ve vs malzemeler firma tarafından temin edilecektir. ..

düzenlemeleri yer almıştır.

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler incelendiğinde;

İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetveli uyarınca 125.925 adet tabldot yemeği

maliyetinin teklif fiyatını oluşturduğu, idarece yaklaşık maliyetin tabldot yemek maliyeti ile işçilik

maliyetinin toplamı üzerinden hesaplandığı anlaşılmış olup, idarece düzenlenen birim fiyat teklif

cetveli ve yaklaşık maliyetin hesaplanışı uyarınca; ihale konusu işin tabldot yemeği temini olduğu

anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte; ihale konusu işin kapsamında tabldot yemeği temini dışında Afşin Site 1

alakart salonunun ve lokalinin işletilmesi işinin de bulunduğu ihale dokümanında belirtilmektedir.

Dolayısıyla söz konusu ihalede farklı nitelikte iki ayrı iş olan tabldot yemeği temini işi ile

alakart salonunun ve lokalinin işletilmesi işinin bir arada ihale edildiği anlaşılmıştır.

İhale dokümanında düzenlendiği haliyle; alakart salonu ve lokal işletilmesi işinin idarenin

bünyesinde bulunan binalarda yüklenicinin kendi getireceği yemek malzemelerini kullanmak

suretiyle hazırladığı alakart yemek ile çay, kahve, meşrubat gibi içeceklerin lokalde sunulması ve

bedellerinin yüklenici tarafından yiyenlerden tahsil edildiği, yemek ve içecek fiyatlarının

ise Afşin Ticaret Odası rayiçleri üzerinden belirlendiği bir iş olarak tarif edildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Bu Kanunun

uygulanmasında;…Hizmet: (Değişik: 4964/ 3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta,

araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve

mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım

ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve

güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler

ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer

hizmetleri,… İfade eder.”,

Aynı Kanunun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen idarelerin

kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin

ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:..” hükümleri yer almıştır.

İhale dokümanında yapılan düzenlemeye göre; Afşin Site 1 Alakart Salonunun ve Lokalinin

işletilmesi işinin 4734 sayılı Kanun kapsamında bir hizmet alımı niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun kapsamında bir hizmet alımı olan yemek hazırlama ve dağıtım işi ile

birlikte Kanun kapsamında bir hizmet alımı niteliğinde bulunmadığı anlaşılan sosyal tesis

işletmeciliğinin bir arada ihale edilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Şikayet konusu ihaleye ait ilanın 2 nci maddesi (a) bendinde ihale konusu hizmetin; “EÜAŞ

Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne Ait İş Yerindeki Mutfakta ve Afşin Site 1

Yemekhanesinde 1 Yıllık (365 Günlük) 125.925 adet (+-%20) (Malzemesi Firmaya Ait Olmak

Üzere) Yemek ve Alakart İmal Edilerek Servis Edilmesi ve Site 1 Lokalinin Çay Ocağı Olarak

İşletilmesi” işi olduğu belirtilmiştir.

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmet; malzemesi firmaya ait

125.925 (+-%20) adet yemek imalatı dağıtımı, sonrası temizliği ve Afşin Site 1 alakart salonunun ve

lokalinin işletilmesi işi olarak ifade edilmiştir.

İhaleye ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “İŞİN KONUSU :EÜAŞ Afşin-Elbistan A

Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne ait iş yerindeki mutfakta ve Afşin Site 1 yemekhanesinde yemek

ve alakart imal edilerek servis edilmesi ve Site 1 lokalinin çay ocağı olarak işletilmesi işidir.

düzenlemesi yer almıştır.

İhaleye ait idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken kalite ve standart belgelerinin

yer aldığı 7.3.4 üncü maddesi altında yer alan 7.3.4.1 inci bendinde ; “TSE Hizmet Yeterlik Belgesi”

düzenlemesine yer verilmek suretiyle ihaleye katılabilmek için isteklilerin TSE Hizmet Yeterlik

Belgesi sunmaları istenilmiştir. Aynı düzenleme ilanın 4.3.3 üncü maddesinde de yer almıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin

belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde

bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi,

personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon

laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir. ..”,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine

İlişkin Hususlar” başlıklı VIII/L maddesinde; “…Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin

imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan

kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik

belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda;

idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında,

servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet

yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.

İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeri yeterlilik belgesinin

hizmet kapsamını ve varsa standardını ık olarak yazmalıdır…” hükümleri yer almaktadır.

İhaleye ait ilan ve ihale dokümanı uyarınca; ihale konusu hizmetin idareye ait mutfakta ve

yemekhanede gerçekleştirileceği anlaşıldığından, idarenin kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek

olan hizmet ile ilgili olarak hizmet yeterlik belgesi istenmesi yukarıda anılan mevzuat hükümlerine

aykırı bulunmuştur.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul