• Karar No: 2007/UH.Z-1621
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :14
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1621
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kaynakları Sosyal Hizmetler Gıda San. Tic. Ltd.Şti., Vedat Dalokay Cad. No:62/3 G.O.P Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü,Pk 2 46500 Afşin/KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11301
Başvuruya konu ihale:
 2007/21909 İhale Kayıt Numaralı “Yemek İmalatı, Servisi, Dağıtımı ve Sonrası Temizliği İşi”İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 08.09.07.0078/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü tarafından 27.03.2007

tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek İmalatı, Servisi, Dağıtımı ve Sonrası Temizliği İşi”

ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kaynakları Sosyal

Hizmetler Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin

03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.04.2007 tarih ve 11301 sayı ile

Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.4.1 inci maddesinde; TSE Hizmet

Yeterlik Belgesi istendiği, bunun Kamu İhale Kanunu ve Tebliğlerine aykırı olduğu ve iptal

edilmesi gerektiğinin idareye yapılan şikayet başvurusunda belirtildiği, idarenin cevabi yazısında

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi ilgi gösterilerek isteklinin

üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kalite ve standart belgesi olarak firmalardan TSE Hizmet

Yeterlik Belgesi istendiğinin belirtildiği, Hizmet Yeri Yeterlik Belgesinin istenmeyeceğinin Kamu

İhale Genel Tebliğinde açıkça belirtildiği iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

Şikayet konusu ihaleye ait ilanın 2 nci maddesi (a) bendinde ihale konusu hizmetin; “EÜAŞ

Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne Ait İş Yerindeki Mutfakta ve Afşin Site 1

Yemekhanesinde 1 Yıllık (365 Günlük) 125.925 adet (+-%20) (Malzemesi Firmaya Ait Olmak

Üzere) Yemek ve Alakart İmal Edilerek Servis Edilmesi ve Site 1 Lokalinin Çay Ocağı Olarak

İşletilmesi” işi olduğu belirtilmiştir.

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmet; malzemesi firmaya ait

125.925 (+-%20) adet yemek imalatı dağıtımı, sonrası temizliği ve Afşin Site 1 alakart salonunun

ve lokalinin işletilmesi işi olarak ifade edilmiştir.

İhaleye ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “İŞİN KONUSU :EÜAŞ Afşin-Elbistan A

Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne ait iş yerindeki mutfakta ve Afşin Site 1 yemekhanesinde

yemek ve alakart imal edilerek servis edilmesi ve Site 1 lokalinin çay ocağı olarak işletilmesi

işidir.” düzenlemesi yer almıştır.

İhaleye ait idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken kalite ve standart

belgelerinin yer aldığı 7.3.4 üncü maddesi altında yer alan 7.3.4.1 inci bendinde ; “TSE Hizmet

Yeterlik Belgesi” düzenlemesine yer verilmek suretiyle ihaleye katılabilmek için isteklilerin TSE

Hizmet Yeterlik Belgesi sunmaları istenilmiştir. Aynı düzenleme ilanın 4.3.3 üncü maddesinde de

yer almıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin

belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde

bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi,

personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon

laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir. ..”,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine

İlişkin Hususlar” başlıklı VIII/L maddesinde; “…Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin

imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış

olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri

yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde

bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin

hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile

niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik

belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet

yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını ık olarak yazmalıdır…”

hükümleri yer almaktadır.

İhaleye ait ilan ve ihale dokümanı uyarınca; ihale konusu hizmetin idareye ait mutfakta ve

yemekhanede gerçekleştirileceği anlaşıldığından, idarenin kendi hizmet binasında

gerçekleştirilecek olan hizmet ile ilgili olarak hizmet yeterlik belgesi istenmesi yukarıda anılan

mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuştur.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Şikayet konusu ihaleye ait ilanın 2 nci maddesi (a) bendinde ihale konusu hizmetin; “EÜAŞ

Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne Ait İş Yerindeki Mutfakta ve Afşin Site 1

Yemekhanesinde 1 Yıllık (365 Günlük) 125.925 adet (+-%20) (Malzemesi Firmaya Ait Olmak

Üzere) Yemek ve Alakart İmal Edilerek Servis Edilmesi ve Site 1 Lokalinin Çay Ocağı Olarak

İşletilmesi” işi olduğu belirtilmiştir.

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmet; malzemesi firmaya ait

125.925 (+-%20) adet yemek imalatı dağıtımı, sonrası temizliği ve Afşin Site 1 alakart salonunun

ve lokalinin işletilmesi işi olarak ifade edilmiştir.

İhaleye ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “İŞİN KONUSU :EÜAŞ Afşin-Elbistan

A Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne ait iş yerindeki mutfakta ve Afşin Site 1 yemekhanesinde

yemek ve alakart imal edilerek servis edilmesi ve Site 1 lokalinin çay ocağı olarak işletilmesi

işidir.”

Aynı şartnamenin 2 nci maddesinde; “İŞİN KAPSAMI : Afşin-Elbistan A Termik Santrali

İşletme Müdürlüğüne ait mevcut işyeri yemekhanesinde; 365 günlük (-+% 20) 125.925 adet

tabldot yemek hazırlanması için gerekli gıda maddelerinin temini, yemekhane binasında

depolanması, mutfakta yemek için hazırlanması, yemeklerin pişirilmesi, bağlı salonların servise

hazırlanması, pişirilen yemeklerin servise sunulması, boşalan masaların temizlenerek tekrar

servise hazır hale getirilmesi, yemek sonrası bulaşıkların yıkanması, salon, mutfak ve tüm binanın

iç temizliğinin yapılarak bir sonraki yemeğe hazırlanması, yemek sonrası ortaya çıkan yemek

atıkları ve çöplerin EÜAŞın arazide göstereceği (Yaklaşık 5 Km. Uzaklıktaki) alana; yüklenicinin

temin edeceği araçla dökülmesi ve 4. maddede belirtilen vardiyalı personele yerlerinde yemeklerin

yüklenici aracı ile dağıtılması ve Afşin site 1 lokalinin 08.00 – 24.00 saatleri arasında çay, kahve,

meşrubat vs. içeceklerin Afşin Ticaret ve Sanayi Odası rayiçleri üzerinden %-30 (eksiyüzdeotuz)

indirimli olarak satışlarının yapılarak site 1 lokalinin işletilmesi işidir

3 üncü maddesinde; “İŞİN MİKTARI:Afşin Elbistan İşletme müdürlüğünün personel sayısı

700 Kişi olup; Bu personelin bir kısmı vardiyalı çalışmaktadır. Yemek yiyen personel sayısı ise

halen 330 ile 370 arasıdır. Söz konusu personelin seçmesiz yemek hizmetlerinin karşılanması için;

Hafta içi ve hafta sonu tüm günler için ortalama.

Öğlen yemeği (12:00 / 13:00) 175 (- + % 20)

Akşam yemeği (18:00 /19:00) 125 (- + % 20)

Kahvaltı ( 00.30 / 01.30) 45 (- + % 20)

Toleransın kullanım yetkisi EÜAŞ ‘ a aittir. Yüklenici EÜAŞ ın bu talebine itirazsız

uyacaktır...”

4 üncü maddesinde; “YEMEK SERVİSİ VE DAĞITIMI:Öğle ve akşam yemekleri

Yemekhanede Self şeklinde, vardiyalı personele de çalıştıkları iş mahallinde dağıtılacaktır.

a) Öğle yemekleri İşletme Yemekhanesinde saat 12.00-13.00 arası self servis şeklinde

dağıtılacaktır.

b) Vardiyalı personel saat 11.30-12.00 arasında 3’lü sefer tasları ile aşağıdaki yerlere

firma kendi aracı ile dağıtılacaktır….

c) Akşam Yemekleri : İşletme Yemekhanesinde Saat = 18.00-19.00 arası self servis

şeklinde dağıtılacaktır.

Vardiyalı personele yine aynı şekilde yukarıda belirtilen yerlerde 3’lü sefer tasları ile

dağıtılacaktır…

d) Alakart ; Adana 100 gr.-Tavuk 200 gr.-Kuşbaşı 100 gr.- Pirzola 100 gr.- Döner 80 gr.-

Köfte 100 gr.-Ala Balık 250 gr. olarak her gün saat 19:00 , ile 23:00 arası hizmet verilecektir.

Fiyatlar Afşin Ticaret Odası raicine göre belirlenecektir.

e) Alakart için EÜAŞ herhangi bir bedel ödemeyip,ücreti alakart yiyenler tarafından

firmaca tahsil edilecektir. Alakart fiyatları Afşin Ticaret Odası raicinden fazla olmayacaktır.

f) Afşin sitede yenilecek tabldot için mutfak kurulması mecburi olmayıp, işyeri mutfağında

hazırlanan yemekten araçla gönderilerek personele dağıtım sağlanacaktır.

g) Afşin sitede dağıtımı yapılacak tabldot ve hazırlanacak alakartlar için mevcut

demirbaşlar ve salon firmanın kullanımına verilecektir.

h) Afşin site 1 çay ocaklarının 08:00-24:00 saatleri arasında açık bulundurulması, çay,

kahve, meşrubat vs. satışlarının Afşin Ticaret Odası raiçleri üzerinden %-30 indirimli olarak

yapılması. Çay, kahve, meşrubat ve vs malzemeler firma tarafından temin edilecektir. ..

düzenlemeleri yer almıştır.

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler incelendiğinde;

İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetveli uyarınca 125.925 adet tabldot yemeği

maliyetinin teklif fiyatını oluşturduğu, idarece yaklaşık maliyetin tabldot yemek maliyeti ile işçilik

maliyetinin toplamı üzerinden hesaplandığı anlaşılmış olup, idarece düzenlenen birim fiyat teklif

cetveli ve yaklaşık maliyetin hesaplanışı uyarınca; ihale konusu işin tabldot yemeği temini olduğu

anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte; ihale konusu işin kapsamında tabldot yemeği temini dışında Afşin Site 1

alakart salonunun ve lokalinin işletilmesi işinin de bulunduğu ihale dokümanında belirtilmektedir.

Dolayısıyla söz konusu ihalede farklı nitelikte iki ayrı iş olan tabldot yemeği temini işi ile

alakart salonunun ve lokalinin işletilmesi işinin bir arada ihale edildiği anlaşılmıştır.

İhale dokümanında düzenlendiği haliyle; alakart salonu ve lokal işletilmesi işinin idarenin

bünyesinde bulunan binalarda yüklenicinin kendi getireceği yemek malzemelerini kullanmak

suretiyle hazırladığı alakart yemek ile çay, kahve, meşrubat gibi içeceklerin lokalde sunulması ve

bedellerinin yüklenici tarafından yiyenlerden tahsil edildiği, yemek ve içecek fiyatlarının

ise Afşin Ticaret Odası rayiçleri üzerinden belirlendiği bir iş olarak tarif edildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Bu Kanunun

uygulanmasında;…Hizmet: (Değişik: 4964/ 3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta,

araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve

mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım,

basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma

ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik

hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri

diğer hizmetleri,… İfade eder.”,

Aynı Kanunun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen idarelerin

kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin

ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:..” hükümleri yer almıştır.

İhale dokümanında yapılan düzenlemeye göre; Afşin Site 1 Alakart Salonunun ve lokalinin

işletilmesi işinin 4734 sayılı Kanun kapsamında bir hizmet alımı niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun kapsamında bir hizmet alımı olan yemek hazırlama ve dağıtım işi ile

birlikte Kanun kapsamında bir hizmet alımı niteliğinde bulunmadığı anlaşılan sosyal tesis

işletmeciliğinin bir arada ihale edilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine

14.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1620 sayılı Kurul Kararı ile “İhale sürecinde yapılan ve mevzuata

aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit

edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale

kararının iptaline” karar verilmiştir.

ıklanan nedenlerle;

Söz konusu ihale 14.05.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1620 sayılı Kurul Kararı ile iptal

edildiğinden aynı ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul