En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1622
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :15
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1622
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti.,Sümer 1 Sokak No:16/15 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin İl Özel İdaresi,Camii Şerif Mah. İsmet İnönü Bulvarı Anadolu Hayat Sigorta Binası Kat:3 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 12106
Başvuruya konu ihale:
 2007/13460 İhale Kayıt Numaralı “Mersin İl Özel İdaresi Merkez ve İlçelerinde Şoför, İş Makina Operatörü, Aşçı, Mimar, Mühendis ve Tekniker Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 08.09.67.0078/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Mersin İl Özel İdaresi’nce 14.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mersin İl

Özel İdaresi Merkez ve İlçelerinde Şoför, İş Makina Operatörü, Aşçı, Mimar, Mühendis ve

Tekniker Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic.

Ltd.Şti.’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.04.2007 tarihli yazısı

ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.04.2007 tarih ve 12106 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

24.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanının incelenmesi sonucunda söz konusu

ihalede mevzuata aykırılıklar tespit edildiği;
1 )
İdarece düzenlenen idari ve teknik şartnamede

kıyafetin maliyet giderini belirlemede en önemli etkenlerden biri olan kumaşın cinsi, kalitesi,

elbiselerin dikiş özellikleri ve modeline yönelik düzenlemenin yapılmamasının teklifin

belirlenmesinde tereddüde düşürdüğü, çünkü piyasa şartlarında kumaşın cinsine kalitesine ve dikiş

özelliğinin yüksek veya düşük olması durumlarına göre kıyafetlerin bedelleri ve dolayısıyla

firmalara getireceği maliyetlerin değiştiği,
2 )Teknik
şartnamenin 18 inci maddesinde tehlike

derecesinin %3,3 olarak belirlendiğinin beyan edildiği, tehlike derecesi işçilik maliyetinin

hesaplanmasında önemli bir unsur olduğundan idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer verilmesi

gerektiği, teknik şartnamede belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan sigorta risk oranlarını gösterir tablo incelendiğinde %3,3’lük

herhangi bir risk grubu bulunmadığının görüleceği, dolayısıyla verilen tehlike derecesinin gerçeği

yansıtmadığı ve idarenin yaklaşık maliyetinin gerçekçi olmadığı,
3 )
İhale dokümanında kaç

operatörün ve teknik personelin araziye ne kadar süreyle çıkacağı belirtilmemiş olmasına rağmen

idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflar başlığı altında yer alan 26.3 üncü maddesinde

“Ayrıca operatör olarak çalışan personele aylık 100,00.-YTL’ye kadar, teknik personele 224,00.-

YTL’ye kadar araziye çıktıkları taktirde yüklenici tarafından ödenebilecektir.” düzenlemesine yer

verilmiş olmasının teklifin belirlenmesi konusunda firmalarını tereddüte düşürdüğü iddialarına yer

verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

Şikayet konusu ihalenin “Mersin İl Özel İdaresi Merkez ve ilçelerinde şoför, iş makina

operatörü, aşçı, mimar, mühendis ve tekniker çalıştırılması hizmet alımı” işi olduğu,

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.1 inci

maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV

hariç) resim, harç, ulaşım her türlü sigorta giderleri v.s masraflar teklif fiyata dahil edilerek

verilecektir.”,

Aynı şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca, tüm personelin yemek, giyim ve yol

giderleri ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, operatör olarak çalışan

personele aylık 100 YTL’ye kadar, teknik personele 224 YTL’ye kadar araziye çıktıkları taktirde

yüklenici tarafından ödenebilecektir. Yaklaşık maliyet tespiti yapılırken asgari ücrette meydana

gelecek yıllık artışlar dikkate alındığından dolayı 2007 yılının ikinci 6 aylık asgari ücret

artışlarında yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir. Teklif fiyata dahildir.” düzenlemelerinin

bulunduğu anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif

Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin

“Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına

dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…13- Personele

ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili

olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme

yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek

giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel

çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında

giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir…

hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı

maddesinde, giyim bedelinin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Ancak,

her bir personele sözleşme süresince verilecek giyeceğin özellikleri ve adedine ilişkin düzenleme

ihale dokümanında yapılmamıştır.

"Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" kapsamında yer alan giyecek giderinin ayni olarak

karşılanacağı belirtilmekle birlikte; giyeceğin özellikleri ve sayısının ihale dokümanında

belirtilmemesi yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne aykırı bulunmuştur.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İlanda ve idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde söz konusu ihalenin adı; “Mersin İl

Özel İdaresi Merkez ve ilçelerinde şoför,iş makina operatörü,aşçı,mimar,mühendis ve tekniker

çalıştırılması hizmet alımı işi” olarak belirtilmiştir.

Şikayet konusu ihaleye ait ilanın ihale konusu hizmetin niteliği ve türü ve miktarına ilişkin

2 nci maddesi (a) bendinde; “Mersin İl Özel İdaresi Merkez ve İlçe teşkilatların da bulunan

makina parkındaki iş makinalarını kullanacak ve destek olacak 37 şoför,3 iş mak.op.(B) yükleyici,4

iş mak.op. (B) K.Kazıcı,7 iş mak.op. (B) Excavatör,6 iş mak.op.(B) Dozer,6 iş mak.op.(B)

Greyder,6 iş mak.op.Silindir, 3 aşçı, 8 İnş.Müh.,1 Jeoloji Müh.,1 Şehir Plancısı, 1 Sanat Tarihçisi,

2 Harita Müh., 1 Mimar, 1 Harita Teknikeri olmak üzere 87 personel çalıştırılması…”

düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı düzenleme idari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgilerin

düzenlendiği 2 nci maddesi (c) bendinde de yer almıştır.

Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamede ihale konusu işte uygulanması gereken iş

kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı belirtilmemiştir.

İhaleye ait teknik şartnamenin 18 inci maddesinde; “Yüklenici çalıştırdığı personelin iş riski

ve meslek hastalığı sigorta primini %3,30 olarak yatıracaktır.” düzenlemeleri yer almıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif

Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin

“Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına

dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…6- Uygulanması

gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı

şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı

ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate

alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde

belirtilecektir...” hükmü yer almıştır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede; idarenin ihale konusu işte

uygulanması gereken iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirlenmesi

amacıyla ilgili sigorta müdürlüğü ile yaptığı herhangi bir yazışmaya rastlanılmamıştır.

Şikayet başvurusu üzerine alınan kararın yer aldığı idarenin 04.04.2007 tarih ve 2850 sayılı

yazısında; SSK Mersin İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmede iş riski ve meslek hastalıkları oranının

sorulması üzerine idarede aynı görevi ifa eden personelden kesilen oranın uygulanması

gerektiğinin belirtildiği, idarede çalışan personelden iş riski ve meslek hastalığı sigortası prim oranı

olarak %3,30 kesildiğinden aynı oranın yaklaşık maliyet hesabında dikkate alındığı ve teknik

şartnamenin 18 inci maddesinde belirtildiği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede; 07.05.2007-1478 ve 08.05.2007-1483 tarih ve sayılı Kurum yazıları

ile söz konusu ihaleye ait ilan ve idari şartnamede yer alan ihale konusu işin adı, niteliği, türü ve

miktarına ilişkin bilgilerin belirtilmesi suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK Mersin

Sigorta İl Müdürlüğü’nden ihale konusu işte uygulanması gereken iş kazaları ile meslek

hastalıkları sigortası prim oranının bildirilmesi istenilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK Mersin Sigorta İl Müdürlüğü’nün düzenlediği

08.05.2007 tarih ve 49366 sayılı yazıda (faks iletisi); şoför,iş makina

operatörü,aşçı,mimar,mühendis ve tekniker çalıştırılması hizmet alımı işine ilişkin iş kazaları ve

meslek hastalıkları prim oranının %3,5 olduğu belirtilmiştir.

İdarelerce ihale konusu işte uygulanması gereken iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası

prim oranının, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle

ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilmesi ve yaklaşık maliyet hesabının buna

göre yapılması, ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları

sigortası prim oranının idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmesine karşın, idarece

ihale konusu işte uygulanması gereken iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının

ilgili sigorta müdürlüğünden alınan bir yazı ile tespit edilmemesi ve prim oranının idari

şartnamenin ilgili maddesi yerine teknik şartnamede belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

ayrıca SSK Mersin Sigorta İl Müdürlüğü tarafından ihale konusu işte uygulanması gereken iş

kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %3,5 olduğu belirtilmesine karşın, teknik şartnamede

ihale konusu işe ait iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %3,30 olduğuna ilişkin

düzenleme de mevzuata uygun bulunmamıştır.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil masrafların belirtildiği 26.3 üncü maddesinde; “Ayrıca,

tüm personelin yemek, giyim ve yol giderleri ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Ayrıca, operatör olarak çalışan personele aylık 100 YTL’ye kadar, teknik personele 224 YTL’ye

kadar araziye çıktıkları taktirde yüklenici tarafından ödenebilecektir. Yaklaşık maliyet tespiti

yapılırken asgari ücrette meydana gelecek yıllık artışlar dikkate alındığından dolayı 2007 yılının

ikinci 6 aylık asgari ücret artışlarında yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir. Teklif fiyata

dahildir.” düzenlemesi yer almıştır.

Söz konusu düzenleme incelendiğinde; operatör olarak çalışan personele aylık 100 YTL’ye,

teknik personele 224 YTL’ye kadar araziye çıktıkları taktirde yüklenici tarafından ödeme

yapılabileceği ve bunun da teklif fiyata dahil masraflar arasında bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte; ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenlemede ihale konusu işin

süresi boyunca araziye ne kadar personelin ne kadar süre ile çıkacağının belirtilmemesi nedeniyle

yüklenici tarafından araziye çıkacak personele yapılacak ödemenin objektif olarak

hesaplanamayacağı anlaşıldığından, söz konusu belirsiz düzenlemenin istekliler açısından teklif

maliyetinin belirlenmesi ve dolayısıyla teklif fiyatının oluşturulmasında tereddüt doğurucu nitelikte

olduğu anlaşılmış olup, iddia yerinde bulunmuştur.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) İlanda ve ihale dokümanında yer alan düzenlemeler incelendiğinde; ihale konusu işin

Mersin İl Özel İdaresi Merkez ve ilçelerinde şoför,iş makina operatörü,aşçı,mimar,mühendis ve

tekniker çalıştırılması hizmet alımı” işi olduğu,

İhale konusu işte çalıştırılacak eleman sayısının 15’i teknik (mühendis, mimar, tekniker)

72’si işçi (şoför, operatör, aşçı) olmak üzere toplam 87 olduğu, teknik şartnamenin 3 üncü maddesi

gereğince söz konusu elemanların sadece idare yetkililerinin verdiği işi yapacağı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde hizmetin tanımı; “Bakım ve

onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve

anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her

ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı,

organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat,

bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve

hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri ifade eder” olarak açıklanmıştır.

Söz konusu ihaleye ait ihale dokümanı incelendiğinde; yürütülecek hizmetin tanımının

yapılmadığı, sadece alımı yapılacak personelin belirtildiği ve bu personelin idarenin vereceği işleri

yapacağı anlaşılmıştır.

İhale konusu iş ihale dokümanında tanımlandığı haliyle, şoför, iş makina operatörü, aşçı,

mimar, mühendis ve tekniker olarak çalıştırılmak üzere personel istihdamı-alımı niteliğinde olup,

4734 sayılı Kanunda yapılan hizmet tanımına uygun olmadığından ihale edilmek suretiyle

temininin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

2)Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin

49.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (Sayıştay tesciline tabi işlerde

ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği

adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde işe başlanır.”,

Aynı şartnamenin 49.2 nci maddesinde; “İşin süresi işe başlama tarihinden 31.12.2007

tarihine kadar 240 (iki yüz kırk) takvim günüdür.”,

İhaleye ait ilanın 2 nci maddesi (c) bendinde; “İşin süresi: 02.04.2007-31.12.2007 tarihine

kadar (8 Ay)”,

İhaleye ait Sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde; “Sözleşmenin Süresi: Sözleşmenin

süresi, işe başlama tarihinden itibaren 02.04.2007 tarihinden 31.12.2007 tarihine kadar 240

gündür (8) aydır.”,

Sözleşme tasarısının 11.3 üncü maddesinde; “İşyeri teslim ve işe başlama

tarih:02.04.2007.” düzenlemeleri yer almıştır.

Birim fiyat üzerinden teklif alınan söz konusu ihalede birim fiyat teklif mektubu eki

cetvelde; iş kaleminin birimi ve miktarı kısımlarının “8 ay” olarak düzenlendiği ve dolayısıyla

ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif mektubunda tekliflerin 8 aylık süre için verilmesinin

istenildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre işin başlangıç ve bitiş tarihinin ilanda

belirtilmesi, 4735 sayılı Kanunun 7 inci maddesine göre de işin süresinin sözleşmede belirtilmiş

olması zorunludur. Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari

Şartname’nin 49.2 nci maddesi 26 nolu dipnotu gereğince idarelerce işin süresinin takvim günü

olarak belirlenerek bu maddeye rakam ve yazı ile yazılması gerekmektedir.

İhale konusu işe ait asgari maliyetin ve teklif maliyetinin ihale konusu işin süresi esas

alınarak belirleneceği dikkate alındığında, işin süresine ilişkin olarak ilan ve ihale dokümanında

yer alan düzenlemelerin tereddüt doğurucu nitelikte bulunmaması gerekmektedir.

Söz konusu ihalede 02.04.2007 tarihinde başladığı ve 31.12.2007 tarihinde biteceği

belirtilen söz konusu işin süresinin 9 ay olması gerekirken, ihale dokümanında yer alan aynı

düzenlemede işin hem 02.04.2007 tarihinde başladığı ve 31.12.2007 tarihinde biteceği hem de işin

süresinin 8 ay (240 gün) olduğu belirtilmiştir.

İlan ve ihale dokümanında yer alan işin süresine ilişkin düzenlemelerin çelişkili ve tereddüt

doğurucu nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İlanda ve idari şartnamenin 2 nci maddesi (a) bendinde söz konusu ihalenin adı; “Mersin İl

Özel İdaresi Merkez ve ilçelerinde şoför,iş makina operatörü,aşçı,mimar,mühendis ve tekniker

çalıştırılması hizmet alımı işi” olarak belirtilmiştir.

Şikayet konusu ihaleye ait ilanın ihale konusu hizmetin niteliği ve türü ve miktarına ilişkin

2 nci maddesi (a) bendinde; “Mersin İl Özel İdaresi Merkez ve İlçe teşkilatların da bulunan

makina parkındaki iş makinalarını kullanacak ve destek olacak 37 şoför,3 iş mak.op.(B)

yükleyici,4 iş mak.op. (B) K.Kazıcı,7 iş mak.op. (B) Excavatör,6 iş mak.op.(B) Dozer,6 iş

mak.op.(B) Greyder,6 iş mak.op.Silindir, 3 aşçı, 8 İnş.Müh.,1 Jeoloji Müh.,1 Şehir Plancısı, 1

Sanat Tarihçisi, 2 Harita Müh., 1 Mimar, 1 Harita Teknikeri olmak üzere 87 personel

çalıştırılması…” düzenlemesine yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “idarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı (e) bendinde;

İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya

sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler

için ihaleye çıkılabilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenlemeye göre; ihale konusu iş

için ihale dokümanında tanımlandığı haliyle, şoför, iş makina operatörü, aşçı, mimar, mühendis ve

tekniker çalıştırılmak üzere ihaleye çıkılması işleminde mevzuata bir aykırılık bulunamamaktadır.

Yukarıda zikredilen düzenlemelerin mevzuata aykırı olmadığı farklı gerekçesiyle karara

katılıyorum.

Hakan GÜNAL

Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul