En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1623
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :16
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1623
Şikayetçi:
 En-Kay Turz. İnş. Tem. Hizm. Teks. Hayv. Akaryakıt İth. ve İhrc. Tic. San. Ltd. Şti.,Özalpler Mahallesi Turgut Özal 1. Cad. Kardelen 4 Sitesi A Blok Nu:1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü, Atatürk Caddesi Nu:111 45500 Soma/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2007 / 11780
Başvuruya konu ihale:
 2006/181080 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Temizlik ve Yardımcı Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 08.09.34.0097/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü’nce 19.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü

ile yapılan “Malzemesiz Temizlik ve Yardımcı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak En-Kay

Turz. İnş. Tem. Hizm. Teks. Hayv. Akaryakıt İth. ve İhrc. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 12.03.2007

tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru

sahibinin 19.04.2007 tarih ve 11780 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.04.2007 tarihli dilekçe

ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun

bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü

tarafından açık ihale usulü ile yapılan 2006/181080 İKN´li “Malzemesiz Temizlik ve Yardımcı

Hizmet Alımı İşi” ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları;

1) İdari şartnamenin 26.3. maddesinde; resmi ve dini bayram ile yılbaşı günleri için

çalışılacak gün sayısının 42 işçiyle 12 gün üzerinden hesaplanacağının (12 gün x 42 kişi=504 fiili

gün) öngörüldüğü, birim fiyat teklif cetvelinde de aynı düzenlemeye yer verildiği, firmalarınca

birim fiyat teklif cetvelinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için yapılacak hizmet

alımı işine ilişkin olarak 1 işçinin günlük maliyetinin 23,5666 YTL olarak hesaplanarak, bu ücret

kalemine ilişkin tekliflerinin 12x42x23,5666=11.877,60-YTL olduğu, ihaleye teklif ettikleri

toplam bedelin ise 2.262.884,51 YTL olduğu; idare tarafından “teklifte aritmetik hata yapıldığı

gerekçesiyle bayram günlerine ilişkin birim fiyat tekliflerinin 11.877,57-YTL olarak re’sen

düzeltildiği ve idarece teklif bedellerinin 2.262.884,48-YTL olarak değerlendirileceğinin

bildirildiği, idarece yapılan bu düzeltmenin firmaları tarafından da kabul edildiği, ancak

firmalarınca yapılan hesaplamanın aslında doğru olduğu,

2) Firmalarının resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı ödemesine ilişkin teklifini, 1 işçinin 12

günlük maliyetinin bulunduktan sonra, bu rakamın 42 ile çarpılması üzerinden öngördüğü; bu

hesaplamayı yaparken Kamu İhale Kurumu’nun Resmi-Dini Bayram ve Yılbaşı Günleri için Ücret

Hesaplama Modülü esas alınarak 1 işçinin 12 günlük maliyetinin % 3 sözleşme giderleri dahil

edilerek bulunan 282,80-YTL’lik tutarın 42 ile çarpımı sonucu 282,80-YTLx42gün=11.877,60-

YTL’ye ulaştıkları, oysa idare tarafından Kamu İhale Kurumunun internet sitesindeki hesaplama

modülüne göre 12x42=504 gün olarak hesaplama yapıldığı, bu hesaplama esas alındığı takdirde

teklif edilmesi gereken bedelin 11.877,47-YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin de bu

hesaplamayı esas alarak teklif verdiği, idarenin ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin

hesaplamasının yanlış olduğu, firmalarının birim fiyat teklif cetveline göre doğru hesaplama

yaptığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İ

hale konusu işin “235 kişi ile 01.05.2007-30.04.2008 tarihleri arasında Ege Linyitleri

İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Bünyesindeki Hizmet Binaları ve Bunların Tamamlayıcı Fiziki

Unsurlarının Malzemesiz Temizliği ile Personel Çalıştırmaya Dayalı İkram Servisi Hazırlığı ve

Gerekli Olduğunda Taşıma Fotokopi, Faks vb. Hizmetler” olduğu görülmüştür.

İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

çalıştırılacak her personel için her ay 26 gün üzerinden ödenecek yiyecek bedelinin brüt 3,00 YTL

olduğu, yemek bedelinin nakdi olarak ödeneceği, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü

çalışılacak gün sayısının 12, her gün için çalıştırılacak personel sayısının 42 (12x42=504 fiili gün)

olduğu, yemek bedeli ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için çalıştırılacak personele

ödenecek ücretin teklif fiyata dahil olduğu, ayrıca iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim

oranının % 2 olduğu belirtilerek, isteklilerden tekliflerini buna göre belirlemeleri istenmiştir.

Birim fiyat teklif cetvelinde de ücret kalemleri 12 ayx235 kişi olarak, resmi ve dini

bayramlar ile yılbaşı ödemesi 42 kişi/günx12 gün olarak düzenlenmiştir.

İhale tarihinde (19.01.2007) geçerli olan brüt asgari ücret ve birim fiyat tariflerinde yer alan

ücret kalemlerine göre; çalışılacak gün sayısının 26 ve işçi sayısının 235 olduğu, ihale tarihi

itibariyle brüt asgari ücretin 562,50-YTL olduğu, idari şartnamenin 26.3. maddesine göre yemek

bedelinin 3,00 YTL olarak öngörüldüğü ve % 3 sözleşme giderleri dikkate alındığında teklif

edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 2.251.006,91- YTL’ye karşılık geldiği görülmektedir.

İdari Şartnamenin 26.3. maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü

çalışılacak gün sayısı 12 günx42 kişi=504 gün olarak belirlenmiş ve % 3 sözleşme giderleri dikkate

alındığında 11.877,47-YTL tutar resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak işçilere

ödenecek toplam ücreti göstermektedir.

Dolayısıyla teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 2.251.006,91+11.877,47=

2.262.884,38 YTL tutara karşılık gelmektedir.

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibi firma tarafından, birim fiyat teklif cetvelinin birinci sırasındaki iş kalemine

ilişkin teklif edilen birim fiyat 798.229,4-YTL olup, toplam 2.251.006,91 YTL tutara; ikinci sırada

yer alan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışmalar için ise teklif edilen

birim fiyat 23,5666-YTL olup, toplamda 11.877,60 YTL tutara karşılık geldiği ve 2.251.006,91+

11.877,60= 2.262.884,51-YTL toplam teklif bedeli sunulduğu görülmüştür.

İdarenin 06.02.2007 tarihli yazısı ile; firmanın ihaleye vermiş olduğu teklifte aritmetik hata

yapıldığının tespit edildiği ve aritmetik hatanın re’sen düzeltildiği, teklifin re’sen düzeltilmiş

halinin firma tarafından kabul edilip edilmediğinin bildirilmesi talep edilerek;

“Bayram Çalışma Teklifiniz : 12*42*23,5666=11.877,60

Re’sen yapılan düzeltme sonucu Bayram : 12*42*23,5666=11.877,57

Teklif Toplamı : 2.262.884,48 YTL”

şeklinde bir hesaplama yapıldığı görülmüştür.

Firma tarafından 13.02.2007 tarihli yazı ile; idarece yapılan re’sen düzeltmenin kabul

edildiği bildirilmiştir.

Firma tarafından 11.877,60-YTL’lik teklif bedeline;

Kamu İhale Kurumu’nun Resmi-Dini Bayram ve Yılbaşı Günleri için Ücret Hesaplama

Modülü esas alınarak 1 işçinin 12 günlük maliyetinin % 3 sözleşme giderleri dahil edilerek

bulunan 282,80-YTL’lik tutarın 42 ile çarpımı sonucu (282,80-YTLx42gün=11.877,60-YTL)

ulaşıldığı,

İdare tarafından yapılan aritmetik hata düzeltmesinde ise;

12 işçinin günlük maliyetinin 11.531,52 / 42 = 274,56x %3 Sözleşme Giderleri= 282,7968

iken, firmanın sonuca ulaşmadan bu rakamı Yeni Kuruş’a yuvarlayarak 282,280 YTL’yi esas

alarak hesaplama yaptığı, oysa 1 işçinin 1 günlük maliyetini 282,7968/12=23,5664-YTL olarak

alınması gerekir iken 23,5666-YTL olarak alındığı, dolayısıyla firma tarafından bayram günlerine

ilişkin teklif bedelinin 23.5666x42x12=11.877,60-YTL olarak hesaplandığı, oysa ki teklifin

11.877,57-YTL olması gerektiği, firmanın 11.877,60-YTL’lik hesaplamasının yanlış olduğu, firma

tarafından da re’sen düzeltmenin kabul edildiğinin bildirildiği hususlarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi K. Aritmetik

Hata başlığı altında;

“4734 sayılı Kanun 37 nci maddesinin son fıkrası hükmü ile (36 ncı maddesinde öngörülmüş

olan teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği kuralına istisna getirilmiş ve bu istisna ile) teklif

edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata

bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik

hataların ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilmesi ile, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan

teklifin isteklinin esas teklifi olarak kabulü esası getirilmiştir…” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Firma tarafından resmi-dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde yapılacak çalışmalara

ilişkin Kamu İhale Kurumu’nun internet sitesinde bulunan Resmi-Dini Bayram, Yılbaşı Günleri

İçin Ücret Hesaplama Modülünde 1 işçinin 12 günlük maliyetinin % 3 sözleşme giderleri dahil

edilerek bulunan 282,80-YTL’lik tutarın 42 ile çarpımı sonucu 282,80-YTLx42gün=11.877,60-

YTL’ye ulaştığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte; idare tarafından yapılan re’sen düzeltmenin firma tarafından kabul

edilmesi karşısında düzeltme sonucu bulunan teklifin isteklinin esas teklifi olarak kabulü esası

getirildiğinden, bu aşamadan sonra firmanın idarece aritmetik hata bulunduğu gerekçesi ile teklifin

re’sen düzeltilmesi işlemine karşı itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkı ortadan kalkmıştır.

Ayrıca; firma tarafından teklif edilen 2.262.884,51 YTL’lik bedel ile idare tarafından re’sen

düzeltilmiş haliyle bulunan 2.262.884,48 YTL’lik teklif bedeli arasında 0,03-YTL fark bulunduğu,

arada oluşan bu farkın tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonucunu etkileyen bir husus

olmadığı görülmüştür. Zira, asgari işçilik maliyeti 2.262.884,38 YTL olan ihalede 2.262.884,38

YTL teklif bedeli sunan firma üzerinde ihale bırakılmıştır.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

İdare tarafından idari şartnamenin 26.3 maddesinde, resmi-dini bayram günleri ile yılbaşı

günü için çalışılacak gün sayısının (12 gün x 42 kişi=504 fiili gün) olarak öngörüldüğü, birim fiyat

teklif cetvelinde de aynı düzenlemeye yer verildiği, bu nedenle idarece Kamu İhale Kurumu’nun

internet sitesinde yer alan hesaplama modülüne göre teklif edilmesi gereken bedelin 11.877,47-

YTL olarak bulunduğu, idarece yapılan bu hesaplamanın da idari şartnameye ve mevzuata uygun

olduğu görülmüştür. Bu açıdan, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun

bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul