En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1624
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :19
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1624
Şikayetçi:
 Savaş Endüstriel Gıda ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş.Hürriyet Mahallesi Hürriyet Cad. Nu:53 Yenibosna /İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı / BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 “Hazır Yemek Hizmeti Alımı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 08.10.67.0041/2007-36 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Maliye Bakanlığının 27.04.2007 tarih ve B.07.BMK.0.04/11-8-7868 sayılı yazıları ekinde

ilgisi nedeniyle Kuruma intikal ettirilen Savaş Endüstriel Gıda ve Tem. Ür. San. Tic. A.Ş.’ye ait

dilekçeye konu işlemin sözleşmenin uygulanması sürecine ilişkin olduğu,

Kamu İhale Kurumunun sözleşme sürecinde gerçekleştirilen işlemleri inceleme yetkisi

bulunmadığından başvurunun reddine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 15 inci

maddesine istinaden Balıkesir Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı hazır yemek

alımı hizmetinin GATA Komutanlığı hazır yemek hizmeti alımı sözleşmesi kapsamında

yaptırıldığı; 4735 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin yanlış yorumlandığı, sözleşmenin

uygulanması sürecinde işin yapılma yeri ve teslim şekli değişmesi halinde sözleşmede değişiklik

yapılabileceği; GATA Komutanlığı ile Balıkesir Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi

Komutanlığının ayrı ayrı ihale yapma yetkisine sahip idareler olduğu; bir idarenin sözleşmesi

kapsamına diğer idarenin ihtiyacının dahil edilemeyeceğinden bahisle GATA Komutanlığının

sözleşmesine dahil edilen Balıkesir Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının yemek

hizmeti için ödeme yapılmaması gerektiği iddia edilmektedir.

Dilekçede mevzuata aykırılığı iddia edilen hususun, sözleşmenin uygulanması sürecine

yönelik olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin 1 nolu alt bendinde, “Bu

Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece

yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri

inceleyerek sonuçlandırmak.” hükmü yer almaktadır.

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında

sözleşmenin uygulanması dönemine ilişkin iddiaların/başvuruların inceleme görevi

bulunmamaktadır.

ıklanan nedenlerle;

Başvurunun görev yönünden reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul