En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1626
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :21
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1626
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.,Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdüllatif Yetkin İşhanı No:68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Erdemli Devlet Hastanesi, Alata Mahallesi Hastane Caddesi 33740 Erdemli/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 10975
Başvuruya konu ihale:
 2007/35621 İhale Kayıt Numaralı “Hasta ve Refakatçi Yönlendirme, Poliklinik ve Servis Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.05.2007 tarih ve 08.08.74.G014/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Erdemli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 23.03.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan

“Hasta ve Refakatçi Yönlendirme, Poliklinik ve Servis Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmetleri Alımı

ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 02.04.2007 tarihinde yaptığı

şikayet başvurusunun, idarenin 05.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin

12.04.2007 tarih ve 10975 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen

şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin

ve ihale kararının iptaline,

Üzerinde ihale kalan isteklinin teklifi dışındaki diğer geçerli teklifler yönünden de aşırı şük

sorgulaması yapılmak suretiyle belirtilen maliyet unsurları da göz önünde bulundurularak tekliflerin

yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince

düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; üzerinde ihale kalan firmanın teklifinin asgari işçilik

maliyetinin altında olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İdari şartnamede ihale konusu işin, “20 işçi ile 9 aylık hasta ve refakatçi yönlendirme,

poliklinik ve servis veri hazırlama ve kontrol hizmetleri işi” olduğu, giyimin işçilere 10 kişiye iki

takım hemşire kıyafeti ve diğer 10 kişiye iki takım önlük olmak üzere ayni olarak verileceği, yol

bedelinin 26 gün üzerinden ayni olarak karşılanacağı ve şehir içi minibüs fiyatlarının esas

alınacağının belirtildiği, ihaleye pazarlık usulü ile götürü bedel üzerinden çıkıldığı, ihalede en düşük

fiyat esasının uygulanacağı, asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farkının ödeneceği, işin

süresinin 01.04.2007-31.12.2007 tarihlerini kapsadığı anlaşılmıştır.

20 işçinin giyim ve yol hariç sözleşme gideri dahil 9 aylık asgari işçilik maliyeti 126.709,78

YTL (123.019,20 YTL sözleşme gideri hariç) olduğu tespit edilmiştir.

Üzerinde ihale kalan firmanın teklif açıklamasında;

Sözleşme gideri hariç işçilik maliyetinin 123.019,20 YTL olduğu,

Giyim bedelinin 2 adet hemşire kıyafetinin 20 YTL üzerinden hesaplanarak 200 YTL ve 10

işçi kıyafetinin iki takımı 10 YTL üzerinden hesaplanarak 100 YTL ve toplamda 300 YTL olduğu ,

Yol bedelinin ise haftada 7 gün üzerinden bir minibüs aracı ile KDV hariç 1.395 YTL bedelle

sözleşme imzalandığı,

Bu maliyetlere % 3 sözleşme gideri eklendiği ve firma karı olarak da 44,37 YTL bedel

öngörüldüğü,

belirtilmiştir.

ıklamada yer alan maliyetlerin toplamının; üzerinde ihale kalan firmanın teklif bedeli olan

128.500,00 YTL olduğu, yol bedeline ilişkin sözleşme ile giyim maliyetine ilişkin belgelerin

ıklama ekinde idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

Şikayetçi tarafından sunulan şehir içi taşıma bedelinin KDV dahil 0,50 YTL, idarece yaklaşık

maliyette esas alınan yol maliyetinin de toplamda 4.680 YTL olduğu ve günlük 0,50 YTL’ye tekabül

ettiği tespit edilmiştir.

Ancak, üzerinde ihale kalan istekli tarafından sunulan taşımaya ilişkin sözleşmenin, araç

kiralama sözleşmesi olduğu, 1.395 YTL bedelin sadece aracın 9 aylık kira bedeli olduğu, sözleşmede

aracın trafik ve kasko sigortası ile yakıt masraflarının kiralayana ait olduğunun belirtildiği,

sözleşmenin işçilerin işyerine taşınmasına ilişkin bir sözleşme olması halinde gerçek maliyeti

yansıtmasının söz konusu olacağı, bu haliyle 1.395 YTL olarak öngörülen maliyetin üzerinde ihale

kalan istekliye olan maliyetin tamamını içermediği, ayrıca idarece şehir içi minibüs fiyatları esas

alınarak hazırlanan yol maliyetinin çok altında bir fiyat öngörüldüğü, sözleşmenin toplam maliyeti

ıklamaya yeterli olmadığı anlaşılmıştır.

Giyim bedeli hariç olmak üzere yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı durumda asgari

maliyetin 131.530,18 YTL, nakdi olarak karşılanacağı durumda 132.566,56 YTL olduğu ve üzerinde

ihale kalan firmanın teklifinin aşırı şük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ancak, idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26.3 maddesinde; yol bedelinin

26 gün üzerinden ayni olarak karşılanacağı ve şehir içi minibüs fiyatlarının esas alınacağı belirtilmiş

olup, minibüs fiyatlarının esas alınması halinde işçilere bilet verilmesinin söz konusu olmadığı, bu

durumda da düzenlemeden yol bedelinin işçilere nakdi olarak verilmesi gerektiğinin anlaşıldığı,

düzenlemede ise yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı ıkça belirtildiğinden düzenlemenin asgari

maliyet tespitinde çelişkiye yol açtığı ve değerlendirmeyi imkansız kıldığı anlaşılmıştır.

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına

uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve

hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İdarece daha önce 15.03.2007’de yapılan 20 işçi ile 9 aylık hasta ve refakatçi yönlendirme,

poliklinik ve servis veri hazırlama ve kontrol hizmetleri ihalesinde geçerli teklif çıkmaması

nedeniyle ihalenin iptal edilmesi üzerine 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca

9 aylık ihtiyaç için pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Bu Kanuna göre yapılacak

ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale

usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde ihale usulleri belirtilmiştir. Açık ihale usulü ile belli

istekliler arasında ihale usulü temel ihale usulleri olarak kabul edilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; idarece, pazarlık usulü ile ihaleye

çıkılmasının gerekçesi yerinde olmakla birlikte yıl sonuna kadar geçecek süreyi kapsar şekilde 9

aylık ihtiyaç için 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile ihaleye

çıkılması kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul