• Karar No: 2007/UH.Z-1627
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :22
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1627
Şikayetçi:
 Cem Turizm Taşıma Gıda Temizlik Hizm. Dağt. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Aşkın Ceylan, Merkez Mah. Salihpaşa Cad. Ata Sok. No:1 K.1 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Cumhuriyet Mah. Güneş Caddesi No:2 41100 Plajyolu / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10533
Başvuruya konu ihale:
 2007/12378 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 08.08.49.G015/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nce 19.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü

ile yapılan “Araç Kiralama Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Cem Turizm Taşm. Gıda

Temizlik Hizm. Dağt. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Aşkın Ceylan’ın 30.03.2007 tarihinde

yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin

09.04.2007 tarih ve 10533 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen

şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin

alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının

iptaline, mevzuata aykırı olduğu belirtilen hususun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a)

bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına

yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece ihalenin, teklif mektubunda maddi hata var

olduğu gerekçesiyle düzeltilerek hatalı teklif veren isteklinin üzerinde bırakıldığı, ancak, ihale

dokümanı kapsamında birim fiyat teklif cetvelinin verildiği, bu cetvelde araçların tipleri, birimi ve

miktarının belirtildiği, isteklilerce bu cetvelin karşılığına gelen sütuna fiyatların yazılması

gerektiği, IV. tip araç sütununun karşısında 1 adet araç yazılı olmasına rağmen, anılan isteklinin 10

adet araç fiyatı verdiği, bunun maddi bir hata olmadığı, maddi hatanın, araç birim sayısıyla birim

fiyatının çarpımı ya da çarpımı toplamında olabileceği, burada ise böyle bir durumun söz konusu

olmadığı, buradaki hatanın teklifte hata olduğu, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin

değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde işin kapsamının, 730 takvim günü üzerinden 80

adet çeşitli tip ve model araç kiralama olduğu ifade edilmiştir. Aynı şartnamenin 19 uncu

maddesinde ise, isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri,

ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme yapılacağı,

22 nci maddesinde de, bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verileceği, hususlarına yer

verilmiştir.

Diğer taraftan, işe ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde ihale konusunun, İZGAZ İzmit

Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İZGAZ A.Ş. ) Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet aracı

olarak kullanılmak üzere 80 adet muhtelif araç kiralama hizmeti temin işi olduğu belirtilmiş olup,

aynı şartnamenin 3 üncü maddesinde araç tiplerine yer verilmiş ve 4 üncü maddesinde ise,

akaryakıt, otoban, köprü vb. giderlerin idareye ait olduğu hususlarına yer verilmiştir.

İdarece hazırlanarak ihale dokumanı kapsamında bulundurulan teklif mektubu eki cetvelde,

idarece iş kalemlerinin, teknik şartnamede özellikleri belirtilen 13 tip aracın ayrı ayrı kalemler

olarak yazılmak suretiyle belirlendiği ve “IV. Tip Araç”ın, 730 gün üzerinden 1 adet olarak

öngörüldüğü anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin

teklif dosyası kapsamında sunduğu teklif mektubu eki cetvelde 4 no’lu iş kalemi olarak belirlenen

“IV. Tip Araç”ın miktarının 1 adet olarak gösterilmesi gerekirken, 10 adet gösterildiği, bu nedenle

de, anılan istekli tarafından bu kaleme 10 adet araç için teklif verilerek 270.100,00 YTL fiyat

öngörüldüğü, idarece bu yanlışlığın düzeltilerek teklif edilen 2.178.320,00 YTL yerine

1.935.230,00 YTL’lik düzeltilmiş tutarın, aritmetik hata bulunduğundan bahisle, anılan istekli

tarafından kabul edilip edilmediğinin 20.03.2007 tarih ve 1189 sayılı yazı ile sorulduğu, idarenin

anılan yazısına cevaben, söz konusu isteklinin 20.03.2007 tarihli yazısında, düzeltilmiş tutarın

kabul edildiğinin idareye bildirildiği, tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin son fıkrasında, “En son aşamada, isteklilerin teklif

mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları

gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde,

isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu

tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak

kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip

etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin

düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap

vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

hükmüne yer verilmiştir.

Teklif mektubu eki cetvelde yer alan hataların re’sen düzeltilerek, bu düzeltme sonucu

bulunan teklifin isteklinin esas teklifi olarak kabul edilmesi için, bu hatanın çarpım ve toplamlara

ilişkin olması gerekmektedir.

Bu itibarla, ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu teklif mektubu eki cetveldeki hatanın,

“IV. Tip Araç”ın miktarının 1 adet olarak gösterilmesi gerekirken, 10 adet gösterilmesi sonucunda,

bu kaleme ilişkin olarak 10 adet araç için teklif verilerek 270.100,00 YTL fiyat öngörülmesine

ilişkin olduğu, ancak bu hata cetveldeki çarpım ve toplamlara ilişkin olmadığından, aritmetik hata

niteliğinde olmadığı anlaşılmış olup, idarece söz konusu isteklinin teklif mektubu eki cetveldeki

hatasının idarece re’sen düzeltilerek, toplamdaki 1.935.230,00 YTL’lik düzeltilmiş tutarı kabul

eden bu istekli üzerinde ihalenin bırakılması, anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil

etmektedir.

Yukarıda aktarılan idarece gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata aykırılık taşıması

nedeniyle, anılan hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki

ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Yukarıda mevzuata aykırı olduğu belirtilen hususun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul