• Karar No: 2007/UH.Z-1628
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :23
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1628
Şikayetçi:
 Ulusal Tem. Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti,Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı Nu:66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280 DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.04.2007 / 10449
Başvuruya konu ihale:
 2007/2801 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Çöp Toplama, Yeşil Alanların Bakımı Hizmet Alımı”İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 08.08.41.G014/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nce 03.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan

“Temizlik, Çöp Toplama, Yeşil Alanların Bakımı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Tem.

Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun,

idarenin 28.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.04.2007 tarih ve 10449 sayı

ile Kurum kayıtlarına alınan 05.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi

gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Anahtar teknik personel olarak ziraat mühendisi istendiği, bu düzenlemenin Kamu İhale

Genel Tebliğinde yer alan “istenecek anahtar teknik personel ihale konusu iş ile ilgili olacak ve

rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir. …bina temizliğine ilişkin işlerde anahtar teknik

personel istenmeyecektir” hükmüne aykırı olduğu,

2) “Genel temizlik, çöp toplama, ilaçlama, ağaçlandırma, yeşil alan bakımı ve hizmetlerinin

bir arada yürütüldüğü işler” olarak belirtilen benzer iş tanımının rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

tanımda belirtilen işlerin karakteristik edimleri yönünden birbirinden farklı olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

İdarece, şikayet üzerine alınan kararda; şikayetin süresinde yapılmadığı, şikayet konusu

hususların ilanda yer alması sebebiyle şikayetin süresinin ilan tarihinden başlaması gerektiği, ayrıca

şikayetçinin ihale günü doküman satın aldığı ve ihaleye teklif verme niyetinde olmadığı

belirtilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte, istekli olabilecekler, ihale

konusu alanda faaliyette bulunan ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarını satın almış gerçek veya

tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; “Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya

zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak,

b) İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer

alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında,

şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I/A/2 bendinde; “4734 sayılı

Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım

müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya

farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına

varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine

göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış

olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik

dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul

edilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, şikayetçinin şikayet süresinin doküman aldığı

tarihten itibaren başlaması gerekmekte olup, başvuru sahibinin süresinde şikayet başvurusunda

bulunduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin "İsteklinin personel durumuna ilişkin

belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen

personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme

dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin

personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale

konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin

bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu;

ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik

edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde

müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu

üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından

ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin

bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/VIII/M/1 bendinde;

İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek

şekilde belirlenecektir.

Kat görevlisi, şef, müdür, koordinatör gibi görevliler anahtar teknik personel olarak

öngörülmeyecek ve bina temizliğine ilişkin işlerde anahtar teknik personel istenmeyecektir.”

düzenlemesi yer almaktadır.

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “a)ihaleye katılacak isteklilerin bünyesinde 1(bir) Ziraat

Mühendisinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihinde isteklinin bünyesinde bulunuyor

olması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhalenin konusunun Dicle Üniv. Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin Genel Temizliği (Temizlik,

kampus alanındaki çöpü toplama ve ilaçlama, ağaçlandırma ve yeşil alan bakımı, alan gözetim

koruması ile şoförlük hizmetler) olduğu, işin konusunu oluşturan hizmetlerden genel temizlik

hizmetinin işin ağırlıklı edimi olması nedeniyle, istenen anahtar teknik personelin ihale konusu iş ile

ilgili olmadığı ve bu nedenle de idarece yapılan anahtar teknik personele ilişkin düzenlemenin

mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Genel Temizlik, Çöp Toplama, İlaçlama, İlaçlama,

Ağaçlandırma, Yeşil Alan Bakımı ve Hizmetlerinin bir arada yürütüldüğü işler benzer iş olarak

kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde;

saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun

şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla

sorumludur. “ hükmü yer almaktadır.

İdarece yapılan düzenleme, yukarıda yer alan mevzuat hükmü ile bir arada

değerlendirildiğinde; ihale konusu işin ağırlıklı olarak genel temizlik işi olduğu, benzer iş tanımında

nitelik olarak birbirinden farklılık arz eden hizmetlerin bir arada yapılmış olması şartının

aranmasının rekabetin oluşmasını engelleyici ve ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu,

düzenlemenin temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul