En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1629
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :24
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1629
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Yenibaraj Mah. H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 144.1
Başvuruya konu ihale:
 2006/195065 İhale Kayıt Numaralı “Ameliyathane, Yoğunbakım ve Reanimasyon Hizmetleri”İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 08.07.62.G014/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 08.02.2007 tarihinde Açık

İhale Usulü ile yapılan “Ameliyathane, Yoğunbakım ve Reanimasyon Hizmetleri” ihalesine ilişkin

olarak 23.03.2007 tarih ve 144.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan Başkanlık İstemi´ne konu

haberlerde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, 09.04.2007 tarih ve 2007/AK.H-

762.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum

tarafından yapılmasına karar verildiği, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının

incelenmesinden iddiaların yerinde bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve

kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

Başkanlık İstemine konu 08.02.2007 ve 09.02.2007 tarihli Toros Gazetesi haber

yazılarında; Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2006/125536 İKN’li

“Ameliyathane, Yoğunbakım ve Reanimasyon Hizmetleri” alımı ihalesinin Danıştay’ın bir

kararında yer alan ihale konusu yapılamayacak hizmetlerden olduğunun Toros Gazetesinde yer

alması üzerine iptal edilmesine karşın aynı hizmetin yeniden 2006/195065 İKN ile ihaleye

çıkarıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İşin adının “Ameliyathane, Yoğunbakım ve Reanimasyon Hizmetleri”, fiziki miktarının

Ameliyathane, Yoğunbakım ve Reanimasyon Hizmetleri İşlem Hizmet Puanı: 16.000.000,

Bakılması Öngörülen Toplam Kan Gazı Tetkik Puanı: 72.000 ve süresinin 22 ay olduğu, idari

şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler “başlıklı 7.3.1

maddesinin (a) bendinde; “32 hemşire, 16 kişi anestezi teknisyeni, 10 kişi hizmetli, 5 kişi sekreter, 1

kişi anestezi uzman doktoru olmak üzere; bu ihale kapsamında çalıştırılacak personel sayısı 64

kişidir.şeklinde düzenleme yer aldığı tespit edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı

Genelgesinde, 27.06.2003 tarihli ve 2003/70 sıra nolu Genelge ilgi tutularak; “Bakanlığımızın

uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile vatandaşımızın sağlık hizmetlerine

erişiminin kolaylaşması sonucunda, sağlık kurumlarımızın hasta potansiyeli artmıştır. Bununla

beraber hastalık profillerinin değişmesi, birçok hastalığın tanı ve tedavisinin yüksek teknoloji

ürünü tıbbi cihazlarla sağlanabilir hale gelmesi, teknolojilerinin hızla değişmesi gibi sebeplerle

tetkik ve tedavide kullanılan tıbbi cihazların satın alma yoluna ilaveten hizmetin gerekli kıldığı

durumlarda hizmet satın alımı yoluyla da teminine karar verilmiş ve bu amaçla ilgi Genelge

yayımlanmıştır.

Ancak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından; Bakanlığımıza bağlı bir

hastanenin yapmış olduğu radyoloji görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihale ile bu ihaleye

dayanak teşkil eden ilgi Genelgenin (g) bendinde yer alan “Hizmet satın alınarak kuruma kurulan

tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile

birlikte hizmet satın alınabilir.” şeklindeki hükmün yürütülmesinin durdurulması ve iptâli

talepleriyle Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 13. Daire’nin 08.01.2007 tarih ve Esas

No:2006/3097 sayılı kararı ile; mezkur Genelgenin (g) bendi hükmünün dava sonuna kadar

yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır.

Bu yürütmenin durdurulması kararı muvacehesinde;

1- İlgi Genelgenin (g) bendi uygulamadan kaldırılmıştır.

2- İlgi Genelgeye “(j) Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak

olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca

kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin için gerekli personel bulundurulması istenebilir.”

hükmü eklenmiştir.

3- Düzenleyici işlem hakkında verilen yürütmenin durdurulması kararı evvelce yapılan

ferdi işlemleri ortadan kaldırmayacağından ilgi Genelge çerçevesinde akdedilmiş bulunulan

sözleşmelerin, belirlenen süre sonuna kadar tatbikîne devam edilecektir

4- Tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralamalara ilişkin ihalelerde ilgi Genelgenin

yürürlükte bulunan hükümleri ve yeni eklenen (j) bendi gereğince işlem yapılacaktır.

Bilgilerini ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına

duyurulması ile ilgili Genelgenin bu çerçevede uygulanmasının sağlanmasışeklinde, Danıştay

Kararı üzerine düzenleyici işlem tesis edilmiştir.

Bu çerçevede;

Danıştay tarafından yürütülmesi durdurulan 27.06.2003 tarihli ve 2003/70 sıra nolu

Genelge’nin (g) bendinde; “(g) Hizmet satın alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi

için gerekli olan uzman personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile birlikte hizmet satın

alınabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Danıştay’ın ilgili Genelge’nin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararına istinaden

yukarıda belirtilen (g) bendi yerine 28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelge ile “(j) Tıbbi cihaz

hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı, onarımı, her

türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verebilmesini temin

için gerekli personel bulundurulması istenebilir.” şeklindeki (j) bendi eklenmiştir.

28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelge’de akdedilmiş bulunulan sözleşmelerin,

belirlenen süre sonuna kadar tatbikîne devam edileceği, ancak tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla

kiralamalara ilişkin ihalelerde ilgi Genelgenin yürürlükte bulunan hükümleri ve yeni eklenen (j)

bendi gereğince işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Şikayete konu ihalenin yukarıda belirtilen idari şartname düzenlemesinde, 32 hemşire, 16

kişi anestezi teknisyeni, 10 kişi hizmetli, 5 kişi sekreter, 1 kişi anestezi uzman doktoru istihdam

edileceği belirtilmiş olup, anestezi uzmanı ve teknisyeni ile hemşire istihdamı öngörülmesinin

Danıştay tarafından yürütülmesi durdurulan 27.06.2003 tarihli ve 2003/70 sıra nolu Genelge’nin

(g) bendine uygun olduğu anlaşılmıştır. Ancak, anılan Genelgenin (g) bendi, 28.02.2007 tarihinde

2007/13 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılarak yerine (j) bendi eklenmiş olup, bu bentte ise

tıbbi cihaz hizmet alımı yoluyla kiralanarak kuruma kurdurulacak olan cihazın/cihazların bakımı,

onarımı, her türlü destek ve hizmete hazır halde tutulması, ayrıca kaliteli ve verimli hizmet

verebilmesini temin için gerekli personelin bulundurulmasının istenebileceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla yürütmenin durdurulması kararına istinaden Sağlık Bakanlığınca tesis edilen

28.02.2007 tarih ve 2007/13 sayılı Genelge uyarınca, 28.02.2007 tarihi itibariyle sözleşmesi

imzalanmamış, anılan (g) bendine uygun olarak şartnamelerinde uzman personel istihdamı

düzenlemesi bulunan ve ihale süreci devam eden ihaleler konusunda 28.02.2007 tarihinden itibaren

Sağlık Bakanlığı’nın 27.06.2003 tarih ve 2003/70 sayılı Genelgesinin (g) bendi dışındaki

hükümleri ile 28.02.2007 tarih ve 2007/13 Genelgesi çerçevesinde hareket edilmesi gerektiği

anlaşılmıştır.

Başkanlık İstemine konu ihalenin sözleşmesinin Sağlık Bakanlığı’nın 28.02.2007 tarih ve

2007/13 Genelgesinin yayımlandığı tarihten bir gün önce sözleşmeye bağlandığı ve ilgili

Genelgeye göre sözleşmenin tatbikine devam edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle;

İddiaların yerinde bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul