En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1630
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :25
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1630
Şikayetçi:
 Yuvalı Büro Mak. Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,Reşatbey Mah. 7. Sok. Çökmez Apt. Nu 22/A Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Çukurova Devlet Hastanesi, H. Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.03.2007 / 9564
Başvuruya konu ihale:
 2007/5065 İhale Kayıt Numaralı “Otomasyon ve Bilgi İşletim Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 08.07.91.0196/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Adana Çukurova Devlet Hastanesi’nce 06.02.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan

“Otomasyon ve Bilgi İşletim Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yuvalı Büro Mak. Sistemleri

San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.03.2007

tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.03.2007 tarih ve 9564 sayı ile Kurum kayıtlarına

alınan 29.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhalenin 413.512,00 YTL ile en düşük fiyatı teklif etmiş olan Birim Bilgi Tek. Tic. A.Ş.

üzerinde bırakıldığı, ancak bu firmanın teklifi aşırı şük olup işin maliyetinin dahi altında olduğu,

2) Başvuru sahibinin 20.04.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale

üzerinde bırakılan firmanın % 54,6 oranındaki hissesine Vestel Elektronik San. ve Tic. A. Ş.’ nin, %

0,2 oranındaki hissesine Vestel Dış Tic. A. Ş.’nin sahip olduğu, bu şirketlerin 25.02.2007 tarihi

itibariyle ihalelere katılmaktan yasaklandığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan firma olan Birim

Bilgi Tek. A. Ş.’nin ihale dışı bırakılması gerektiği, bu firma tarafından sunulan ticaret sicil

gazetesinde de hisse oranının bahsedilen şekilde olduğu belirtilmesine rağmen daha sonra hisse devri

yoluna gidilmesinin, bu husus tescil ve ilan edilmedikçe hukuken himaye görmeyeceği, ayrıca

şirketin hisse oranı değişmiş olduğundan firmanın karar defterindeki son ortaklık yapısını gösterir

belgenin noter onaylı suretini vermesi gerektiği, ihale dosyasında bu belge olmadığından firmanın

ihale dışı bırakılması gerektiği,

Hususlarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde işin otomasyon ve bilgi işletim hizmeti alımı olduğu, işin

fiziki miktarı ve türünün 127 personelle 4 ay süreli otomasyon ve bilgi işletim hizmeti olduğu

düzenlenmiştir.

İdari şartnamenin 23 üncü maddesinde;

“23.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç

giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.


23.3. Ayrıca çalışan personele yemek ayni olarak hastanemizce karşılanacak olup bu bedel

istekli tarafından teklif fiyata eklenmeyecektir. Yol bedelleri istekli tarafından ayni olarak

verilecektir. Yol bedeli çalışan işçilere toplu taşıma araçlarından sağlanacak 52 binişlik biletler

şeklinde verilecektir. Ulaşım biletlerinin işçiler tarafından teslim alındığını gösteren imzalı belgeler

istekli tarafından idareye ibraz edilecektir. Resmi ve Dini bayram günleri ile yılbaşı günü

yaptırılacak çalışma için çalışan personele 4857 sayılı sayılı İş Kanununun 47. maddesine göre

ödeme yapılacaktır. Sözleşme süresince toplam 2 (iki) günlük Resmi Bayram tatili bulunmakta olup,

bu günlerde toplam 18 (onsekiz) personel çalıştırılacaktır. İstekli, işin ifası için otomasyon ve bilgi

işletiminde kullanacağı programı kendisi temin edecek ve sözleşme süresince işyerinde kullanacak

olup teklif fiyata dahildir. Ayrıca, çalıştırılacak 127 personelde 2’si sorumlu sıfatıyla görev yapacak

olup, bu 2 personele brüt asgari ücretin % 50 fazlası kadar fark verilecek olduğundan bu tutarlar da

teklif fiyata dahil edilecektir.

23.5. İş kazası meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 olarak belirlenmiştir.”

düzenlemesi yer almaktadır.

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün 23 üncü maddesinde;

“Firma elemanları, hastane idaresinin belirleyeceği yazlık ve kışlık özel kıyafetleri giyecek

olup, kıyafetlerin sağlanması müteahhit firmaya ait olacaktır. Firma elemanları hiçbir şekilde kirli,

yırtık, ve eski kıyafetler giymeyeceklerdir. Kıyafetlerin (gömleklerin) ön sol cebi üzerinde yüklenici

firmanın ismi yazılı olacak; ayrıca, firma elemanları yüklenici tarafından kendilerine verilen

kimliklerini takacaklardır. Çalışan personel saç ve sakal uzatmayacak, her gün muntazaman traş

olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanında yer alan bu düzenlemeler doğrultusunda yol ve giyim bedeli hariç; % 3

sözleşme gideri dahil olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 360.841,26 YTL

olduğu belirlenmiştir.

İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin ise asgari maliyet toplamının 52.670,74 YTL

üzerinde olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi firma tarafından yapılan asgari işçilik maliyeti hesaplamalarında bir işçi için

bir günlük brüt yol bedelinin 1,50 YTL olarak alındığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve

Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil

Olacak Masraflar” kısmının 11 inci maddesinde;

“Yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin

ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç

hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların

daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak

hesaplama yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından yol bedeli olarak toplu taşıma araçları biletlerinin işçilere ayni olarak

verileceği düzenlendiğinden, yukarıda yer verilen düzenleme doğrultusunda yol giderinin biletlerin

toplu alınmasında uygulanacak indirim tutarı göz önünde bulundurularak ve KDV hariç olarak

hesaplanması gerekmektedir. Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında idare tarafından bilet fiyatlarına

ilişkin olarak yapılan yazışmalar ve Adana Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesindeki bilet

fiyatlarına ilişkin bilgiler dikkate alındığında başvuru sahibi tarafından yapılan hesaplamalarda bu

hususların göz önünde bulundurulmadığı görülmüştür.

Ayrıca idare tarafından kıyafetlerin ve işin ifası için otomasyon ve bilgi işletiminde

kullanılacak programın ayni olarak karşılanacağı düzenlendiğinden ve ihaleye katılan diğer firmalar

kıyafet ve programları piyasadan daha ucuza temin edebileceklerinden, başvuru sahibi firmanın bu

giderler için kendi teklif fiyatını göz önünde bulundurarak ihale üzerinde bırakılan firmanın

teklifinin aşırı şük olduğunu iddia etmesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim

başvuru sahibi firmanın başvuru dilekçesi ekinde sunmuş olduğu Adana Ticaret Odasından alınan

belgede Oracle Database Tek CPU Sınırsız için en düşük fiyatın 13.500,00 YTL olduğu görülmesine

rağmen, başvuru sahibi firmanın bu malzemeye ilişkin olarak 12.336,00 YTL fiyat teklif ettiğini

beyan ettiği görülmüştür.

Bununla beraber idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün 23 üncü maddesinde

kıyafetlerin sağlanmasının müteahhit firmaya ait olacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, ihale

dokümanında kıyafetlerin türü ve özelliklerine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür.

Ayrıca idarenin başvuru sahibinin şikayet başvurusuna 13.03.2007 tarihli cevabında; idari

şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesinde giyim gideri ile ilgili bir

düzenlemenin bulunmadığı, giyim yardımı verilecektir şeklinde düşünmenin yanlış olduğu,

kıyafetlerin miktarı ve türüne ilişkin bir düzenleme de bulunmadığından bu giderin teklif fiyata dahil

edilmesi imkanının bulunmadığı belirtilmiştir.

İdarenin bu cevabına rağmen idari şartnamede kıyafetlerin yüklenici firma tarafından

karşılanacağı düzenlenmiş olduğundan kıyafet giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu açıktır. Başvuru

sahibi isteklinin de kıyafet giderlerini teklif fiyata dahil ettiği anlaşılmaktadır. Ancak bu kıyafetlerin

türü ve özelliklerine ilişkin bir düzenlemenin yapılmamış olması nedeniyle isteklilerin ihaleye

sağlıklı teklif veremeyecekleri, idare tarafından da tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde

yapılamayacağı, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale üzerinde bırakılan firma olan Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin ihale dosyasında sunmuş

olduğu 29 Eylül 2006 tarih ve 6653 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde anılan firmada Vestel Elek. San.

ve Tic. A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 54,6’sına, Vestel Komünikasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket

sermayesinin % 0,2’sine, Vestel Dış Ticaret A.Ş.’nin şirket sermayesinin % 0,2’sine, Ayhan

Yıldırım’ın şirket sermayesinin % 0,2’sine, Byse Bilişim Sis. A.Ş.’nin şirket sermayesinin %

44,8’ine sahip olduğu görülmektedir.

Bu ortaklardan Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş. ve Vestel Dış Tic. A.Ş. ile 29.12.2006

tarihinde şirkete ortak olan Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin Ulaştırma Bakanlığı tarafından 25.02.2007

tarihinden 25.02.2008 tarihine kadar 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanunun İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde;

“17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil

veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale

yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı

aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün

kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları,

ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya

bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler

ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket

ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına

sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı

verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre;

ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde

ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye

şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir…” hükmü yer almaktadır.

Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin 29.03.2007 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan dilekçesinin

ekinde yer alan 11.01.2007 tarihinde İzmir 26. Noteri tarafından aslına uygun olduğu onaylanan

şirketin karar defterinde 10.01.2007 tarihli yönetim kurulu kararı ile Vestel Elektronik San ve Tic.

A.Ş.’nin 550 adet hissesini bütün hak ve vecibeleri ile DKNET Elek. İletişim ve Tek. Yat. Tic. A.Ş.’

ye devredildiği; bu hisse devirlerinin kabulüne ve devrin şirket pay defterine işlenmesine oy birliği

ile karar verildiği; aynı tarihte noter tarafından onaylanan ortaklar pay defterinde de bu devir

işleminin pay defterine işlendiği, devir sonrasında Vestel Elek. San. ve Tic. A.Ş.’nin hisse oranının

% 44,6 ya düşğü, yeni ortak DKNET Elek. İletişim ve Tek. Yat. Tic. A. Ş.’nin de % 10 oranında

hisseye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 29.12.2006 tarihinde Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin

şirketinin Vestel Dış Ticaret A.Ş.’nin % 0,2’lik hissesini devralarak şirkete ortak olduğu

görülmüştür.

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesinde;

“Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir.

Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki; devir, şirkete karşı ancak

pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Vestel Elektronik San ve Tic. A.Ş., Vestel Dış Tic. A.Ş. ve Vestel Dijital Üretim A.Ş.’nin

25.02.2007 tarihinde yasaklandığı görülmüş olup, bu tarihten önce firmanın ortaklık yapısında

değişiklik olduğu ve yasaklama kararının verildiği tarihte yasaklanan şirketlerin Birim Bilgi Tek.

Tic. A. Ş.’de şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı anlaşıldığından Birim Bilgi

Tek. Tic. A. Ş.’nin yasaklanmasını gerektiren bir durum olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bununla beraber idari şartnamenin 14 üncü maddesinde isteklilerin yeterlik başvurusu

kapsamında sunmaları gereken belgeler arasında;

“Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu

hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” sayılmıştır.

Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’de 29.12.2006 ve 10.01.2007 tarihli yönetim kurulu kararı ile

şirket ortaklarının değiştiği, şirkete yeni şirketlerin ortak olarak katıldığı, ortakların hisse oranın da

değişmiş olduğu görülmüştür. Bu durumda anılan firmanın sunmuş olduğu 29 Eylül 2006 tarih ve

6653 sayılı ticaret sicili gazetesinin ortakların son durumunu göstermediği anlaşılmıştır. Bu nedenle

de Birim Bilgi Tek. Tic. A. Ş.’nin yeterlik başvurusunda ortaklık yapısının son durumunu gösteren

belgeyi sunmamış olduğu anlaşıldığından bu firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği

sonucuna ulaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle,

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul