En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1631
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :26
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1631
Şikayetçi:
 Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İsth. Hizm. Ltd. Şti.,İstiklal Mahallesi Ertuğrulbey Sokak No:2 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 T.M.O. Ankara Şube Müdürlüğü, İstanbul Yolu 9.Km. 06370 Güvercinlik/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11212
Başvuruya konu ihale:
 2007/19446 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2007 tarih ve 08.09.02.0168/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

T.M.O. Ankara Şube Müdürlüğü’nce 20.03.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan

“Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Esas Özel Güvenlik Eğitim ve İsth. Hizm.

Ltd. Şti.’nin 02.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.04.2007 tarihli yazısı

ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.04.2007 tarih ve 11212 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

12.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin

(a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle;Gelir-gider tablolarının ve bilançolarının onaylı olmaması ve iş

deneyim belgesi taahhütnamesinin standarda uygun ve noter onaylı olmaması nedeniyle

değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İşe ait idari şartnamenin “İsteklinin bilançosu ve eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.2.1 inci

maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli

görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri vermesi gerekir.İsteklinin;

Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır..” ve “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı

7.2.3 üncü maddesinde ise; “ İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu

gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını

gösteren belgelerin verilmesi.Bu belgelerdeki tutarların toplam ciro için teklif edilecek bedelin

%15’inden ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin %10’undan

az olmaması gerekir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri

sunan istekli yeterli kabul edilir..” düzenlemeleri bulunmaktadır.

İhale komisyonu tarafından alınan kararda; ihaleye 9 isteklinin katıldığı, asgari maliyetin

721.779,73 YTL olarak tespit edildiği ve söz konusu bedelin altında teklif veren Aganpir Güvenlik,

Doğu Güvenlik ve GSM Güvenlik firmalarının tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı, ayrıca

ihaleye teklif veren Defance Güvenlik firmasının kullanılabilir ödenek ve yaklaşık maliyet

üzerinde teklif vermesi, Perpa Güvenlik firmasının mali durum belgesinin standarda uyum

sağlamaması ve isteklinin kendi bilgilerini yazdığı, el telsizi kurma belgesi için İstanbul ilinde

geçerli sistem kurma izin belgesine ilişkin taahhütname vermemesi ve gelir-gider tablosunda

cirosunun bulunmaması, Esas Güvenlik firmasının gelir-gider tablosu ile bilançosunun isteklinin

kendisi tarafından imzalanması, iş deneyim belge taahhütnamesinin standarda uygun ve noter

onaylı olmaması, Say Güvenlik firmasının birim fiyat teklif mektubu ekinde verilen cetvelde elbise

ve makine teçhizat ile ilgili ilave satır eklenmesi ve cetvel altındaki imzanın diğer imzalar ile aynı

olmaması ve iş bitirme belgesinde sözleşme bedelinin bulunması ancak belge tutarının

belirtilmemesi, ayrıca el telsizi belgesinde 25 günde olacağına veya 30 günde temin edeceğine

ilişkin düzenleme yapılmaması, Aganpir Güvenlik firmasının teklif edilmesi gereken en düşük

bedel altında teklif vermesinin yanı sıra mali durum belgesinin de standarda uyum sağlamaması,

Bozok Vip Güvenlik firmasının 10.madde taahhütnamesinin standart forma uygun olmaması ve

taahhütnamede ilave yapılmış olması, Doğu Güvenlik firmasının mali durum bildirim belgesinin

standarda uyum sağlamaması, gelir-gider tablosu ile bilançosunun serbest muhasebeci tarafından

imzalanması, sebeplerinden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği

görülmüştür.

Başvuru sahibinin teklif belgelerinin incelenmesinde; bilanço ve gelir tablolarının kendisi

tarafından imzalandığı ve iş deneyim belgesinin başka tüzel kişiye kullandırılmayacağına dair

taahhütnamenin noter onayının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin Bilançosu ve Eşdeğer

Belgeleri” başlıklı 39 uncu maddesinde; “..Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen

bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci

mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerekir.” hükmü ve

Yine anılan Yönetmelik eki KİK027.2/H nolu iş deneyim belgelerinin başka tüzel kişilere

kullandırılmayacağına ilişkin standart formda taahhütnamenin noterden onaylı olacağına ilişkin

hüküm bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca başvuru sahibinin bilanço ve gelir tablolarının

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmamış

olması ve iş deneyim belgesinin başka tüzel kişiye kullandırılmayacağına dair taahhütnamenin

noter onayının bulunmaması sebebiyle idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata

herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İşe ait idari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı 26.3.1 inci

maddesinde; "Ayrıca, işin ihalesinden ikmaline kadar teklifin verilmesinden sözleşmenin

akdinden ve taahhüt olunan işin yürütülmesinden doğacak işçilik, SSK primleri, işsizlik sigorta primi,

vergiler, harç, işçinin diğer sosyal hakları ile nakdi olarak verilecek olan işçinin ulaşım (2,60

YTLx26 gün/ay KDV dahil), yemek (5,00 YTLx26 gün/ay KDV dahil) ücretleri ile yine işin ikmali için

zaruri olan ve ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacak olan Teknik Şartname madde 18/15 de

belirtildiği (yazlık ve kışlık) miktarlar şeklinde giyim bedeli ile Teknik Şartname madde 18/17´de

belirtilen miktarda, el telsizi, cop, düdük, palaska ve kemer, el detektörü, kelepçe, el feneri, akülü

ışıldak bedelleri ve firmaca gerek görülmesi halinde emniyet tedbirleri için yapılacak diğer

masraflar teklif fiyata dahildir." 26.3.2 nci maddesinde;"Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı

günü özel güvenlik personeli çalıştırılacağından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanı

ekindeki listede gösterilmiş olup. bu günler için 4857 sayılı iş Kanununun 47 ncı maddesi uyarınca

fazla mesai ücreti olarak çalıştığı gün için bir günlük ücret hesaplanacak ve teklif fiyata dahil

edilecektir. (01 05.2007-31.12.2007 tarihleri arası resmi tatil ve dini bayramlar toplamı olan 11,5

gün de çalışan personelin toplam sayısı 805 kişidir.)" ve 26 5 inci maddesinde de; "iş kazaları ve

meslek hastalıkları prim oranı %1,5 olarak alınmıştır." düzenlemeleri yapılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği´nin ´G Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif

Fiyata Dahil Olan Masraflar´ başlığı altındaki 4 üncü maddede; "İhale konusu iste çalışacak

personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının

öngörüldüğü hallerde yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları

eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır." ve 5 inci maddede de; "Nakdi olarak ödenecek brüt yemek

ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacaktır." hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen tebliğ hükmünden hareketle idarece idari şartnamenin 26 ncı

maddesinde yapılan düzenlemede istekli tarafından karşılanması öngörülen yemek ve yol bedellerinin

idarece KDV dahil fiyatlarının belirtilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olsa da, isteklilerce

brüt tutarların dikkate alınması suretiyle teklif verilmesi gerektiği aşikardır.

Bu durumdan hareketle idari şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda yapılan hesaplamada;

yemek, yol ve resmi ve dini bayram günleri bedelleri dahil, giyim ve teçhizat bedeli hariç toplam

asgari maliyetin brüt tutarlar üzerinden 693.456,55 YTL olduğu tespit edilmiştir.

İhalede en avantajlı fiyat teklifinde bulunan GSM Özel Güvenlik firmasının teklif bedelinin

695.904,79 YTL olduğu dikkate alındığında, teklif fiyatının asgari maliyetin üzerinde bulunduğu,

diğer teklif belgelerinin uygun olduğu anlaşılmış olup, bu itibarla da teklifin idarece değerlendirme dışı

bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

İdarece aynı gerekçeyle Aganpir Güvenlik firmasının 696.110,32 YTL ve Doğu Güvenlik

firmasının 696.620,38 YTL bedelli tekliflerinin de değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup, bu

işlemler de yerinde görülmemiştir.

İhale işlem dosyasının incelenmesinde; GSM Özel Güvenlik firmasının teklifinin en

avantajlı teklif olduğu ve ikinci avantajlı teklifin ise Aganpir Güvenlik firmasına ait olduğu

anlaşılmıştır.

Ancak ihale komisyon kararında Aganpir Güvenlik firmasının teklif fiyatını asgari

maliyetin altında kabul edildiğinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin belirtilmiş

olmasına karşılık, aynı zamanda teklif belgeleri arasında yer alan mali durum bildirimi belgesinin

standart forma uygun olmaması sebebinin de değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında

sayıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu firmanın mali durum bildirim belgesinin incelenmesinde ise idarenin adının

belirtilmemiş olduğu, ancak ekinde yer alan ve banka tarafından düzenlenen referans mektubunda

idarenin adının belirtildiği anlaşılmış olup, her ne kadar mali durum bildiriminde idarenin adının eksik

yazılmasının standarda uygun olmadığı görülmüş olsa da, bu durum belgenin esasına ilişkin

olmadığından söz konusu belgenin bu haliyle kabul edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı şük Teklifler” başlıklı 38 inci

maddesinde; “ihale komisyonu verilen teklifleri 37 ncı maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer

tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı şük olanları tespit

eder.Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli

olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister." hükmü bulunmaktadır.

Anılan hüküm gereği idarece tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesi

sırasında ihtiyaç duyulduğu takdirde tekliflerde net ve açık olmayan hususlarla ilgili olarak teklif

sahiplerinden açıklama istenmesi imkanı getirilmiştir.

Bu itibarla ihaleye verilen tekliflerin yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda

değerlendirilmesi ve gerekiyorsa aşırı şük sorgulama yapılmak suretiyle ihalenin

sonuçlandırılması gerekmektedir.

ıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2)Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin

(a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul