• Karar No: 2007/UH.Z-1632
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :27
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1632
Şikayetçi:
 G S M Koruma ve Güvenlik Hizm. A.Ş., Kıztaşı Cad. Açıklar Sokak No:22/3 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 T.M.O. Ankara Şube Müdürlüğü, İstanbul Yolu 9.Km. 06370 Güvercinlik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2007 / 11420
Başvuruya konu ihale:
 2007/19446 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2007 tarih ve 08.09.12.0168/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.M.O. Ankara Şube Müdürlüğü’nce 20.03.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak G S M Koruma ve Güvenlik Hizm. A.Ş.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.04.2007 tarih ve 11420 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhalede en avantajlı teklif kendi teklifleri olmasına rağmen değerlendirme dışı bırakılmalarının doğru olmadığı iddia edilerek, tekliflerinin idarece aşırı düşük kabul edilmesi halinde aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve açıklama neticesinde nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedellerinden KDV düşülerek hesaplama yapılması  talep edilmektedir.

           

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

            İşe ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26.3.1 inci maddesinde; “Ayrıca, işin ihalesinden ikmaline kadar teklifin verilmesinden sözleşmenin akdinden ve taahhüt olunan işin yürütülmesinden doğacak işçilik, SSK primleri, işsizlik sigorta primi, vergiler, harç, işçinin diğer sosyal hakları ile nakdi olarak verilecek olan işçinin ulaşım (2,60 YTLx26 gün/ay KDV dahil), yemek (5,00 YTLx26 gün/ay KDV dahil) ücretleri ile yine işin ikmali için zaruri olan ve ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacak olan Teknik Şartname madde 18/15 de belirtildiği (yazlık ve kışlık) miktarlar şeklinde giyim bedeli ile Teknik Şartname madde 18/17’de belirtilen  miktarda, el telsizi, cop, düdük, palaska ve kemer, el dedektörü, kelepçe, el feneri, akülü ışıldak bedelleri ve firmaca gerek görülmesi halinde emniyet tedbirleri için yapılacak diğer masraflar teklif fiyata dahildir.” 26.3.2 nci maddesinde; “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacağından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanı ekindeki listede gösterilmiş olup, bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca fazla mesai ücreti olarak çalıştığı gün için bir günlük ücret hesaplanacak ve teklif fiyata dahil edilecektir. (01.05.2007-31.12.2007 tarihleri arası resmi tatil ve dini bayramlar toplamı olan 11.5 gün de çalışan personelin toplam sayısı 805 kişidir.)” ve 26.5 inci maddesinde de; “İş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı %1,5 olarak alınmıştır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlığı altındaki 4 üncü maddede; “İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.” ve 5 inci maddede de; “Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacaktır.” hükümleri bulunmaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen tebliğ hükmünden hareketle idarece idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenlemede istekli tarafından karşılanması öngörülen yemek ve yol bedellerinin idarece KDV dahil fiyatlarının belirtilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olsa da, isteklilerce brüt tutarların dikkate alınması suretiyle teklif verilmesi gerektiği aşikardır.

 

            Bu durumdan hareketle idari şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda yapılan hesaplamada; yemek, yol ve resmi ve dini bayram günleri bedelleri dahil, giyim ve teçhizat bedeli hariç toplam asgari maliyetin brüt tutarlar üzerinden 693.456,55 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklif bedelinin 695.904,79 YTL olduğu dikkate alındığında, teklif fiyatının asgari maliyetin üzerinde bulunduğu anlaşılmış olup, bu  itibarla teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            İdarece aynı gerekçeyle Aganpir Güvenlik firmasının 696.110,32 YTL ve Doğu Güvenlik firmasının 696.620,38 YTL bedelli tekliflerinin de değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup, bu işlemler de yerinde görülmemiştir.

           

İhale işlem dosyasının incelenmesinde; başvuru sahibi firmanın teklifinin en avantajlı teklif olduğu ve ikinci avantajlı teklifin ise Aganpir Güvenlik firmasına ait olduğu anlaşılmıştır.

 

            Ancak ihale komisyon kararında Aganpir Güvenlik firmasının teklif fiyatını asgari maliyetin altında kabul edildiğinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin belirtilmiş olmasına karşılık, aynı zamanda teklif belgeleri arasında yer alan mali durum bildirimi belgesinin standart forma uygun olmaması sebebinin de değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayıldığı tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu firmanın mali durum bildirim belgesinin incelenmesinde ise idarenin adının belirtilmemiş olduğu, ancak ekinde yer alan ve banka tarafından düzenlenen referans mektubunda idarenin adının belirtildiği anlaşılmış olup, her ne kadar mali durum bildiriminde idarenin adının eksik yazılmasının standarda uygun olmadığı görülmüş olsa da, bu durum belgenin esasına ilişkin olmadığından söz konusu belgenin bu haliyle kabul edilmesi gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister..” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan hüküm gereği idarece tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesi sırasında ihtiyaç duyulduğu takdirde tekliflerde net ve açık olmayan hususlarla ilgili olarak teklif sahiplerinden açıklama istenmesi imkanı getirilmiştir.

 

            Bu itibarla gerek başvuru sahibinin ve gerekse diğer tekliflerin yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda değerlendirilmesi ve gerekiyorsa aşırı düşük sorgulama yapılmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

       

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul