• Karar No: 2007/UH.Z-1633
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :28
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1633
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. Tic. A. Ş.,Atatürk Bulvarı Şekerbank Üstü Abdullatif Yetkin İşhanı No: 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimliği,Cumhuriyet Mah. Akçakmak Yolu No: 76 45400 Turgutlu/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11838
Başvuruya konu ihale:
 2007/20002 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 08.09.42.0148/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimliğince 21.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile

yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. Tic.

A. Ş.’nin 10.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.04.2007 tarihli yazısı ile

reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.04.2007 tarih ve 11838 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

20.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu belgelerin aşağıda sayılan nedenlerden uygun

olmadığı;

1) Bilançoların istenilen kriterleri taşımadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu belgelerin İdari Şartnamenin 7.5 inci

maddesine aykırı olduğu,

3) Kalite ve standarda ilişkin olarak sunulan belgenin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş

bir belge olmadığı,

4) İş deneyim belgesinin oranının yeterli bulunmadığı,

5) Aşırı şük teklif sorgulaması için sunulan giyim bedeline % 3 sözleşme giderinin

eklenmediği,

6) Ortaklık beyanının gerçeğe uygun olmadığı,

7) Sunulan taahhütnamenin “ ihale tarihi itibariyle’’ ibaresini taşımadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İdari Şartnamenin 7.2.2 nci maddesi ile İlanın 4.2.2 nci maddesinde isteklinin bilançosu

veya eşdeğer belgelerine ilişkin düzenleme yapıldığı,

İhale üzerinde bırakılan firmanın bilançoya ilişkin olarak sunduğu belgelerin incelenmesi

neticesinde bilançonun istenilen kriterleri taşıdığı dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde

olmadığı anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibin ikinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İdari Şartnamenin 7.5.3 üncü maddesinde İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden

önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür’’ veya bu anlama gelecek şerh

şülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.’’

düzenlemesinin yapıldığı,

İhale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde;

İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiliğe kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin

Standart form KİKO27.2/H da belirtilen biçime aykırı olarak noter onaylı şekilde sunulmadığı

ancak iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması nedeniyle bu

belgenin sunulması gerekmediğinden, başvuru sahibin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna

ulaşılmıştır.

İstekli tarafından sunulan diğer belgelerde İdari Şartnamenin 7.5.3 üncü maddesi

kapsamında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İlanın 4.3.3. üncü maddesinde “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler’’ başlığı altında İstekli

temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TS EN ISO 9001-

2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini verecektir.’’ Düzenlemesine

yer verildiği, İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde de bu yönde düzenleme yapıldığı

görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan firmanın Kalite ve Standarda ilişkin olarak sunmuş olduğu ISO

9001: 2000 Sertifikasının kapsamının Temizlik Hizmetlerine ilişkin olduğu, geçerlilik süresinin

12.09.2007 olup TÜRKAK onayı bulunduğu, bu haliyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde

olmadığı anlaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İdari Şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde, İş deneyim belgeleri başlığı altında İsteklinin

son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az

% 70 i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle

ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye

ilişkin iş deneyim belgesi’’ düzenlemesinin yapıldığı,

İhale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu dört adet iş deneyim belgesinin ayrı ayrı

incelenerek güncellenmesi neticesinde teklif bedelinin % 40 ı oranında iş deneyim tutarının Celal

Bayar Üniversitesinden alınan iş deneyim belgesinde sağlandığı, bu nedenle başvuru sahibinin

iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Kıyafete ilişkin olarak İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinin (b) bendinde, “Bir işçiye 2

adet iş forması(1 yazlık+ 1 kışlık) ayrıca 1 çift ayakkabı firma tarafından ayni olarak verilecektir.

Giyeceklerin özellikleri teknik şartnamede belirtilmiştir.’’ düzenlemesinin,

Teknik Şartnamenin 14 üncü maddesinde İşçilerin özel kıyafeti olacaktır. Kıyafet idarece

uygun görüldükten sonra kullanılacak olup, kıyafetlerin uygun bir yerine yüklenicin ismi

belirtilecektir. Temizlik görevlilerinin kıyafetleri 1 yazlık ve bir kışlık olarak müteahhit firma

tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Daima temiz ve muntazam bir şekilde olacak ve yırtık

kıyafet giyilmeyecektir. Bayanlara bone ve her işçiye 1 çift ayakkabı verilecektir.’’

Teknik Şartnamenin 15 inci maddesinde “Formalar Klasik, düz yakalı, alpaka mevsimlik kumaştan

mamul, kollu, önden düğmeli ve cepli üst ve pantolon alt ayrı olacak şekilde iki parçadan

oluşacaktır. Yazlık olarak kollar kısa yaptırılacaktır.

Ayakkabılar; tabanı plastik veya pvc den üstünün ve içinin ise imitasyon olmayan deriden

imal edilmiş olacaktır.’’ düzenlemesinin yapıldığı,

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi aşırı şük teklif olarak değerlendirilerek idarece

Kamu İhale Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde sorgulama yapıldığı, ihale üzerinde bırakılan

firmanın 28.03.2007 tarihli dilekçe ekinde sunduğu proforma faturalar incelendiğinde, toplam

690,00 YTL fiyat teklifinde bulunulduğu kıyafet bedeline % 3 sözleşme giderinin eklendiği, idare

tarafından da, sunulan proforma faturaların uygun bulunduğu görülmüş olup, bu haliyle başvuru

sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Güner Temizlik tarafından sunulan ortaklık hisse beyanının Hizmet Alımı İhaleleri

Uygulama Yönetmeliği Standart Form KİK027.3/ H’ a uygun olarak sunulduğu anlaşılmıştır.

7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede

İhale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu 10 uncu madde taahhütnamesinin “ ihale tarihi

itibariyle’’ ibaresini taşımadığı, “imza tarihi itibariyle’’ ibaresini taşıdığı bu yönü ile Standart

Form –KİK027.0/H uygun olmadığı ancak taahhüdün imza tarihinin, ihale tarihi olan 21.03.2007

tarihi olduğu, sonuç olarak sağlanması şünülen amaca uygun bulunduğu, bu haliyle başvuru

sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

ıklanan nedenlere;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul