• Karar No: 2007/UH.Z-1634
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :29
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1634
Şikayetçi:
 Dicle Temz. Eğt. Tur. Yem Pişr. ve Dağ. Emlk. İlç. İnş. Malz. Tic. Med. ve Ev İht. Malz. Paz. San.Tic. Ltd. Şti., 2.Anafartalar Mahallesi Çayır Sokak No:1/1 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Turgutlu Devlet Hastanesi Baştabipliği,Yıldırm Mah. Alankuyu Sok. No:36 45400 Turgutlu/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11265
Başvuruya konu ihale:
 2007/20002 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 08.08.99.0148/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Turgutlu Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan

“Genel Temizlik Hizmet Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Dicle Temz. Eğt. Tur. Yem Pişr. ve Dağ.

Emlk. İlç. İnş. Malz. Tic. Med. ve Ev İht. Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 21.03.2007 tarihinde

yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin

16.04.2007 tarih ve 11265 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen

şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi çerçevesinde, işyerini sigortalama

sorumluluğu yükleniciye ait ise sigorta türü ile teminat miktarının belirtilmesinin zorunlu olduğu,

Sözleşme Tasarısının 19 uncu maddesinin eksik düzenlendiği,

2) İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil edilecek masraflar başlığı altında

Resmi- Dini Bayramlar Tatil Günleri için 10 günlük süre verildiği, oysa hastanede işlerin 24 saat

kesintisiz sürdürülmesi gerektiği ve 2007 yılında 11,5 gün Resmi- Dini Bayram günü olduğu bu

yanlış düzenlemenin tereddüt yaratıcı nitelikte olduğu,

3) Mali durum bildirimi ile banka referans mektubu standart formları ihale dokümanında

isteklilere sunulmuşsa da her ikisinin de birlikte istendiğine ilişkin İdari Şartnamede bir düzenleme

yapılmadığı, bu yönü ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine aykırı

davranıldığı,

4) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen Hizmet alımları için

istenmesi zorunlu olan iş hacmini gösteren toplam ciro veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü

altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelere ihale dokümanında yer verilmediği,

5) İhalede ilaçlama işinin de bulunduğu, Teknik Şartnamede işin nasıl gerçekleştirileceğine

ilişkin düzenleme yapılmadığı, İdari Şartnamede de teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında

gösterilmediği, bu nedenle gerçekçi maliyet hesaplaması yapılarak isteklilerin teklif verilmesinde

tereddüde yol açıldığı,

6) İlanın Diğer Hususlar bölümünde 4.2.3 üncü maddede düzenlenen bilançoya ilişkin

yapılan düzenlemeye ek olarak yılın ilk üç ayında yapılacak ihaleler için yapılan belirlemeye ihale

dokümanında yer verilmediği, dokümanda yer verilmeyen hususlara ilanda yer verilmemesi

gerektiği, bu yönü ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine aykırı

davranıldığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde iş ve işyerinin korunması ve

sigortalanmasına ilişkin düzenleme yapıldığı görülmüştür. İlgili maddede sigortaya ilişkin olarak

“…Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat

limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir….’’

düzenlemesinin yapıldığı,

İşin niteliğinin İdari Şartnamenin 2-a maddesinde işin adı “2007 yılı 8 Aylık 92 Kişi ile Genel

Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi’’ 2-c maddesinde fiziki türü ve miktarı “ 8 Aylık 92 Kişilik Genel

Temizlik Hizmeti’’ tanımlamalarına yer verildiği,

İhale dokümanında başkaca sigorta ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı gibi İdari

Şartnamenin 26 ncı maddesinde “teklif fiyata dahil edilmesi gereken masraflar’’ bölümünde de

sigortaya ilişkin bir belirleme yapılmadığı,

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesine göre de sigorta zorunluluğunun

bulunmadığı,

Bu nedenlerle, başvuru sahibinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin

eksik düzenlendiğine ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2) İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi başlığı altında

49.2 nci maddede “01.05.2007 de başlar- 31.12.2007 de biter 245 ( iki yüz kırk beş) takvim

günüdür.’’ düzenlemesinin yapıldığı, ilanın 2-c maddesinde de aynı yönde belirleme yapıldığı,

2007 yılı için söz konusu tarihler arasında toplam 11,5 gün resmi tatil ve bayram günü

bulunmaktaysa da; İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde “teklif fiyata dahil edilmesi gereken

masraflar ’’ bölümü (f) bendinde, “Resmi- dini bayram ücreti (10 gün x 18 kişi) toplam 180 gün

hesaplanacakır.’’ düzenlemesinin yapıldığı,

Bu itibarla; idarece bu sürenin 10 gün olduğu belirlenmiş olup, istekliler için tereddüt

oluşturacak bir durum bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

3) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde istenecek belgelere

ilişkin düzenleme yapılarak hangi hallerde isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin isteneceği

belirlenmiştir.

Yaklaşık maliyet ile idarenin bütçe türü dikkate alındığında, bankalardan temin edilecek,

isteklinin mali durumu ile ilgili belgenin istenip istenilmemesinin idarenin takdirinde bulunduğu,

Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin düzenlemenin ilanın 4.2.1 inci maddesinde yapıldığı,

İdari Şartnamenin 7.2.1 inci maddesinde ise “Bankalardan Temin Edilecek Belgeler’’ başlığı altında

“Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar

nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest

mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler’’ düzenlemesinin yapıldığı,

Ayrıca mali durum bildirimi ile banka referans mektubu standart formlarının ihale

dokümanının parçası olarak isteklilere sunulduğu, Mali durum bildirimine ilişkin Standart form

KİK030.O/H da yer alan not bölümünde; “Bankalardan alınan referans mektupları bu bildirime

eklenecektir.’’ düzenlemesinin yapıldığı, bu haliyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama

Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde

olmadığı anlaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

İhale konusu hizmetin temizlik hizmeti olduğu ve yaklaşık maliyet dikkate alındığında 4734

sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen diğer idarelerden olan idarenin söz konusu

ihalesinin de eşik değer altında olduğu,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi çerçevesinde isteklinin iş

hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını

gösteren belgenin eşik değerin altında ve söz konusu temizlik işi için istenilmemesi gerektiği,

yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ya da eşik değer üzerindeki ihalelerde bu belgeleri arama

zorunluluğu bulunduğu, eşik değer altındaki temizlik ihalesi için herhangi bir zorunluluk

bulunmadığı, idarenin Yönetmelik hükmüne uygun olarak bu belgeleri istemediği, bu haliyle

başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Teknik Şartnamenin 31 inci maddesinde, temizlik işinde ilaçlamanın da olacağının

öngörüldüğü, aynı şekilde 32 nci maddede ise “Ayda 1 defa olmak üzere toplam 8 defa hastanemize

ait tüm binalar ilaçlanacak olup, idarenin gerek gördüğü durumlarda yükleniciye bilgi verilmek
suretiyle ilaçlama yapt
ırılacaktır.’’
belirlemesinin yapıldığı

Ayrıca Teknik Şartname ekinde isteklilere verilen malzeme listesinin 45 inci maddesinde

“Sıvı haşere ilacı (Deltamethrin 50g/L(saf)) 8 litre’’, 46 ncı maddesinde ise “Jel haşere ilacı (etken

maddesi fipronil) 4 litre’’ belirlemesi yapılarak ilaçların nitelik ve miktarın belirlendiği görülmüştür.

İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinin (g) bendinde “Kullanılacak olan temizlik malzemeleri

teklif fiyata dahil edilecektir.’’düzenlemesinin bulunduğu, ihale dokümanının bir bütün olarak

değerlendirilmesi gerektiğinden, gerçekçi maliyet hesaplaması yapılarak ihaleye teklif verilmesinde

tereddüt yaratıcı nitelikte düzenleme yapıldığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına idareye yapılan başvuruda yer verilmediği, idareye

yukarıda belirtilen iddialar ile başvuruda bulunulduğu, Kuruma yapılan itirazen şikayet dilekçesinde

ise yukarıdaki iddialara ilaveten altıncı iddiaya yer verildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle bu iddianın

esasa yönelik itirazen şikayet olarak ele alınması mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu iddia iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiş olup; iddianın

incelenmesi neticesinde; ilanın Diğer Hususlar bölümünde 4.2.3 üncü maddede düzenlenen

bilançoya ilişkin yapılan düzenlemeye ek olarak İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında

olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun bilanço gerekli görülen bölümlerini ya da

bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço

belgelerinin yeterlilik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile üç önceki

yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari

değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest kazanç defteri için de geçerlidir.’’

düzenlemesinin yapıldığı,

İhale tarihinin 21.03.2007 tarihi olduğu ve idarece 22.06.2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde ilanın diğer hususlar bölümünde düzenleme yapıldığı

görülmüştür.

İdari Şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde, isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgelerine ilişkin

düzenleme yapılmış olmakla birlikte; İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelere

yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

Ancak; anılan Yönetmelik gereği isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgelerinin

değerlendirilmesine yönelik hükmün İdari Şartnamede yer almamış olmasının Hizmet Alımı İhaleleri

Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi “…İhale veya ön yeterlilik dokümanında belirtilmeyen

hususlara ilan metninde yer verilemez.’’ çerçevesinde değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Değerlendirmeye ilişkin düzenleme aslında bir çelişki ya da eksiklik olmadığı gibi idarenin

değerlendirmeyi mevzuat gereği ilanın diğer hususlar bölümünde yer verilen şekilde yapması

gerekmektedir. İdari Şartnamede yer alan düzenlemede bir eksiklik bulunmadığı gibi isteklileri

tereddüde düşürücü nitelikte bir düzenleme de söz konusu değildir. Bu nedenle iddia yerinde

bulunmamıştır.

ıklanan nedenlere;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.


 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul